University of Oulu

Kansallisesta kansainväliseksi : tutkimus suomalaisen tieteellisen lehden kansainvälisestä diffuusiosta

Saved in:
Author: Kortelainen, Terttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514253361
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 1999
Publish Date: 1999-08-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Keckmaninsalissa (HU 106), 17. syyskuuta 1999 klo 12.
Reviewer: Professor Reijo Savolainen
Docent Sara von Ungern-Sternberg
Description:

Abstract

The research was focused on the international diffusion of a national zoological journal, Annales Zoologici Fennici. The purpose of the study was to apply diffusion of innovations research as a theoretical framework of a diffusion study conducted through the bibliometric methodology.

The following research questions were studied: to which countries has Annales Zoologici Fennici diffused, what are the attributes of Annales Zoologici Fennici as an innovation, and what theoretical concepts adopted from diffusion research can be considered as useful in a bibliometric study of the diffusion of a scientific journal. The following concepts were examined: innovation, diffusion, and the relative advantage, compatibility, complexity, and trialability of an innovation.

The international diffusion of Annales Zoologici Fennici was studied through citation analysis and an analysis of the national distribution of authors whose articles had been published in the journal, and as the attributes of innovation, the compatibility, complexity and observability of Annales Zoologici Fennici were examined.

Both the study of citations and authors showed a growth of international awareness of Annales Zoologici Fennici during the study period, 1974–1996. The most important directions of diffusion were to the boreal areas. The diffusion was most marked in the horizontal direction, but an element of hierarchical diffusion was also noted. The compatibility of the journal as well as a decrease of complexity were found to have an influence on diffusion. Bibliometric methods were able to represent the international diffusion of a scientific journal.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe oli kansallisen tieteellisen lehden kansainvälinen diffuusio. Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen, eläintieteellisen Annales Zoologici Fennici -lehden kansainvälisen aseman kehitystä innovaatioiden diffuusio-näkökulmasta bibliometrisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä tieteellisen lehden kansainvälisestä leviämisestä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella innovaatioiden diffuusiotutkimuksesta omaksuttujen käsitteiden soveltuvuutta tieteellisen lehden diffuusiota koskevaan tutkimukseen, jossa käytetään bibliometrisiä tutkimusmenetelmiä. Vastausta haettiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: mihin maihin Annales Zoologici Fennicin diffuusio on suuntautunut, millaiset ovat Annales Zoologici Fennicin ominaisuudet innovaationa ja miten hyvin innovaatioiden diffuusiotutkimuksen piirissä kehitetyt käsitteet soveltuvat tieteellisen lehden diffuusion tarkasteluun bibliometrisin menetelmin. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia käsitteitä: innovaatio, diffuusio sekä innovaation suhteellinen etu, yhteensopivuus, monimutkaisuus ja näkyvyys.

Kansainvälisen diffuusion tarkastelu perustui viittausanalyysiin ja Annales Zoologici Fennicissä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien kansallisen jakauman tarkasteluun. Annales Zoologici Fennicin saamista viittauksista tarkasteltiin kokonaismäärää ja viittausten alkuperää. Lisäksi tarkasteltiin Annales Zoologici Fennicin diffuusion hierarkkisuutta vertaamalla eri maista tulleiden viittausten ja artikkeleiden määrää näiden maiden panokseen eläintieteellisinä julkaisijoina.

Annales Zoologici Fennici muuttui tarkastellun ajanjakson, vuosien 1974–1996 kuluessa, selvästi kotimaisesta tieteellisestä lehdestä aiempaa kansainvälisemmäksi. Lehden kansainvälinen diffuusio ilmeni sekä sen saamien viittausten määrän kasvuna että sen julkaisemien ulkomaisten artikkeleiden osuuden suhteellisena lisääntymisenä. Annales Zoologici Fennicin diffuusio on voimakkaimmin suuntautunut boreaalisille alueille. Muutoksiin liittyy Annales Zoologici Fennicin yhteensopivuuden laajeneminen ja monimutkaisuuden väheneminen.

Diffuusiotutkimuksesta omaksutut käsitteet ja bibliometriset menetelmät soveltuivat tieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota koskevaan tutkimukseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 951-42-5336-1
ISBN Print: 951-42-5335-3
Issue: 31
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 1999. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.