University of Oulu

Palvelutaloissa asuvien vanhusten toimintakyky : tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista

Saved in:
Author: Karjalainen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Public Health Science and General Practice
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514254589
Language: Finnish
Published: 1999
Publish Date: 1999-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Kastellin tutkimuskeskuksen auditoriossa (Aapistie 1), 10. joulukuuta 1999 klo 12.
Reviewer: Professor Raimo Sulkava
Professor Jaakko Tuomilehto
Description:

Abstract

Sheltered housing for the elderly is an intermediate type of housing, between living in ones own home and living in an institution. The aim of this study was to describe the changes in physical, cognitive and psychological abilities among the elderly living in sheltered housing during a two-year follow-up period. In this study psychological abilities were represented by depressive symptoms. The changes in the abilities of the elderly people living in sheltered housing were compared with the corresponding changes among the elderly living in their own homes. Furthermore, the associated factors and the predictors of the decline in physical and cognitive abilities, as well as the depressive symptoms were examined. The control group consisted of elderly people who were matched with those living in sheltered housing in regard to age, sex, coping with activities of daily living and depressive symptoms. The data of this study were collected among elderly people living in 20 units of sheltered housing in Finland in 1994 and 1996. 725 residents were interviewed and 340 re-interviewed after two years. Cognitive capacity was assessed with the help of the Mini-Mental Examination test (MMSE). Depressive symptoms were assessed using the shortened version of the Zung Self-rating Depression Scale (ZSDS).

The results showed that the elderly living in sheltered housing were widows or widowers and lived alone more often than the home-dwelling elderly. They perceived their health as poorer, had less contacts with other people and had fewer hobbies than the elderly living at home. Nevertheless, they felt less lonely and were more satisfied with their lives than those living at home. During the two-year follow-up period the decline in the functional capacity of the elderly living in sheltered housing did not essentially differ from the corresponding change among the home-dwelling elderly. The decline in physical and psychological abilities among the elderly living in sheltered housing was similar to the decline among those living at home. Even if the decline in cognitive abilities among the elderly living in sheltered housing was more rapid than the change among the home-dwelling elderly, the difference between the groups was slight. Living in sheltered housing appeared to have neither a negative nor a positive effect on the functional capacity of the elderly.

The predictors of the physical decline among the elderly living in sheltered housing were a high age, poor physical abilities at baseline, a high number of depressive symptoms, the use of medication and a low number of hobbies. The predictors of the physical decline among the home-dwelling elderly were the female sex, a high age, poor physical abilities at baseline, a high number of depressive symptoms, health perceived as poor and low social participation. The predictors of the decline in cognitive abilities among the elderly living in sheltered housing included a high age, poor cognitive abilities at baseline, poor education, dissatisfaction with life and health perceived as good. Among the home-dwelling elderly the predictors of the decline in cognitive abilities were poor cognitive abilities at baseline and a low number of hobbies. Among the elderly living in sheltered housing the predictors of depressive symptoms included a high number of depressive symptoms at baseline, poor cognitive abilities, health perceived as poor, a high number of feelings of loneliness, a low number of visits paid to other people and high education. Among the home-dwelling elderly the predictors of depressive symptoms were a high number of depressive symptoms at baseline and a high age.

see all

Tiivistelmä

Palvelutalossa asuminen on kodin ja laitoksen väliin sijoittuva asumismuoto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maamme palvelutaloissa asuvien vanhusten fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksia kahden vuoden seuranta-aikana. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa depressiivisiä oireita. Palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn muutoksia verrattiin kotona asuvien vastaaviin muutoksiin. Lisäksi tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn tai ennustivat sitä. Vertailuryhmä muodostui vanhuksista, jotka kaltaistettiin palveluasunnossa asuvan iän, sukupuolen, fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn mukaan. Tutkimus perustui aineistoon, joka kerättiin 20 palvelutalossa vuosina 1994 ja 1996. Haastatteluun osallistui 725 asukasta ja seurantahaastatteluun 340 asukasta. Kognitiivinen toimintakyky arvioitiin Mini-Mental State Examination -testillä (MMSE) ja depressiivisiä oireita lyhennetyllä Zung Self-rating Depression Scale -mittarilla (ZSDS).

Tutkimus osoitti, että palvelutaloissa asuvien keskuudessa on enemmän leskiä ja yksin asuvia kuin kotona asuvien joukossa. Palvelutaloissa asuvat kokivat terveytensä huonommaksi ja he harrastivat vähemmän kuin kotona asuvat. Myös heidän vierailukontaktinsa olivat harvemmat kuin kotona asuvien. Palvelutaloissa asuvat kokivat vähemmän yksinäisyyttä ja olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin kotona asuvat. Seuranta-aikana palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn heikkeneminen ei oleellisesti eronnut kotona asuvien vastaavasta muutoksesta. Palvelutaloissa asuvilla fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenivät samalla tavoin kuin kotona asuvilla. Vaikka palvelutaloissa asuvien kognitiivinen toimintakyky heikkeni nopeammin kuin kotona asuvien, toimintakyvyn muutoksen ero oli kuitenkin vähäinen. Palveluasuminen ei näytä huomattavasti vaikuttavan vanhusten toimintakykyyn, ei kielteiseen eikä myönteiseen suuntaan.

Palvelutaloissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustivat korkea ikä, aiempi heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, lääkkeiden käyttö ja harrastusten vähyys. Kotona asuvien heikkoa toimintakykyä ennustivat puolestaan naissukupuoli, korkea ikä, aiempi heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumisen vähyys. Palvelutaloissa asuvien kognitiivista toimintakykyä ennustivat korkea ikä, aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, vähäinen koulutus, elämään tyytymättömyys ja hyväksi koettu terveys. Kotona asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustivat aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky ja harrastusten vähyys. Palvelutaloissa asuvilla depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat runsaat depressiiviset oireet, heikko kognitiivinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys, yksinäisyyden tunne, harvat omat vierailut ja hyvä koulutus. Kotona asuvien runsaita depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat depressiiviset oireet ja korkea ikä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 951-42-5458-9
ISBN Print: 951-42-5457-0
Issue: 565
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 1999. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.