University of Oulu

Yleissairaalapsykiatrinen konsultaatio Suomessa : yleissairaalapsykiatriseen konsultaatioon ohjautuvat työikäiset ja vanhukset

Saved in:
Author: Hiltunen, Pirkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951425466X
Language: Finnish
Published: 1999
Publish Date: 1999-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään julkisesti tarkastettavaksi Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella psykiatrian klinikan juhlasalissa, Peltolantie 5,16. joulukuuta 1999 klo 12.
Reviewer: Docent Teuvo Koskinen
Professor Heimo Viinamäki
Description:

Abstract

General hospital psychiatry operates between the somatic and psychiatric approaches concerning the treatment of patients, combining knowledge from both somatic and psychiatric medicine. To establish its position, the general hospital psychiatry has to specify its role and means when rendering services.

This study revealed how consultation had been arranged in six Finnish polyclinics of general hospitals. The goal was to find out which types of patients were referred to the consultation of the general hospital psychiatry and the extent of collaboration of the consulting psychiatrist with colleagues from other medical disciplines. Moreover, the focus of attention was on whether there were operational differences between the polyclinics of the University Hospital of Oulu and other hospitals. The work was also addressed to probing operational differences, if any, pertaining to people under or over 65. Additionally, one aspect to be clarified was how requests for psychogeriatric consultations and the responses of the consulting psychiatrists had developed during the five years period of the study.

This study was part of a broad European Consultation Liaison Working Group effort aimed at clarifying the organization of general hospital psychiatry in 56 units in 11 European countries. The Finnish material consisted of 1255 patients, of whom 202 were over 65. The research methods applied here were psychiatric interviewing of clinical patients, and filling in of data collection forms following the instructions of the ECLW Group.

The current work revealed that the number of psychiatric consultations was less than expected considering the incidence of psychiatric symptoms among somatically ill patients. Of the general hospital patients, elderly people were especially underrepresented. More than 90% of the patients who had a psychiatric consultation were diagnosed with a psychiatric problem. Thus the general hospital made available psychiatric treatment via psychiatric consultation, with a recommendation for future psychiatric care for more than half of the patients. However, one third of the patients under 65 and quarter of those above that age had already had on going psychiatric treatment. In view of this type of situation the position of the general hospital appears problematic. The object of consultation was in 90% of the cases the patients themselves, but in Oulu, almost half of the consultations were due to the personnel of the somatic disciplines in charge of the of the patients. The action mode in separate general hospitals was connected to established traditions, although the history of general hospital psychiatry is short and faces constraints put forward by the somatic hospitals. Collaboration between psychiatric and somatic disciplines was facing increasing difficulties during the five years observation period, probably due to economic recession.

see all

Tiivistelmä

Yleissairaalapsykiatria toimii somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon välimaastossa yhdistäen potilaiden hoitoon sekä psykiatrisen että somaattisen lääketieteen tietämyksen. Vakiinnuttaakseen paikkansa yleissairaalapsykiatrian on määriteltävä tehtävänsä ja toimintatapansa tuottaessaan palveluita yleissairaalassa.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin yleissairaalapsykiatrisen konsultaatiotapahtuman kulku kuudella suomalaisella yleissairalapsykiatrian poliklinikalla. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin, minkälaiset potilaat ohjautuivat yleissairaalapsykiatriseen konsultaatioon ja miten konsultoiva psykiatri toimi yhteistyössä muiden lääketieteen erikoisalojen työntekijöiden kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, oliko toiminnassa eroja Oulun yliopistollisen sairaalan ja muiden sairaaloiden yleissairaalapsykiatristen poliklinikoiden välillä. Selvityksen kohteena oli myös, oliko toiminnassa eroja työikäisten ja eläkeikäisten potilaiden välillä. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia muutoksia oli tapahtunut psykogeriatrisessa potilastarjonnassa ja konsultoivan psykiatrin toimintatavoissa viiden vuoden aikana.

Tämä tutkimus on osa laajaa European Consultation-Liaison Working Groupin (ECLW) tutkimusta, jossa selvitettiin yleissairaalapsykiatristen palveluiden tuottamista 56 yksikössä 11:ssä Euroopan maassa. Suomalainen aineisto muodostui 1255 potilaasta, joista 202 oli 65 vuotta täyttäneitä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin psykiatrista kliinistä haastattelua sekä täytettiin ECLW-tutkimuksen mukainen tiedonkeruulomake.

Tästä tutkimuksesta saatujen havaintojen perusteella voidaan todeta, että yleissairaalapsykiatrisia konsultaatioita oli vähän verrattuna somaattisesti sairailla potilailla esiintyvien psyykkisten oireiden yleisyyteen. Erityisesti vanhukset olivat aliedustettuina otettaessa huomioon vanhusten osuus yleissairaaloiden potilaista. Yleissairaalapsykiatriseen konsultaatioon ohjatuista potilaista yli 90 %:lle tehtiin psykiatrinen diagnoosi. Yleissairaalat tarjosivat psykiatrisen konsultaation avulla mahdollisuuden päästä psykiatriseen hoitoon, sillä psykiatrista jatkohoitoa suositeltiin yli puolelle potilaista, joilla ei ollut aikaisempaa psykiatrista hoitoa. Toisaalta yleissairaalapsykiatriseen konsultaatioon ohjatuista työikäisistä potilaista kolmanneksella ja eläkeikäisistä potilaista neljänneksellä oli jo meneillään oleva psykiatrinen hoito. Yleissairaalapsykiatrian asema on ongelmallinen tällaisissa tilanteissa. Yleissairaalapsykiatrisen konsultaation keskeisin kohde oli yli 90 %:ssa potilas itse, mutta Oulussa konsultaatiotapahtuman keskeisin kohde oli lähes puolessa konsultaatioista potilaan hoidosta vastaavan somaattisen erikoisalan henkilökunta. Eri yleissairaaloissa toimintatapoihin olivat vaikuttamassa jo lyhyenä yleissairaalapsykiatrian historian aikana muodostuneet perinteet ja somaattisen sairaalan mukainen ympäristö. Viiden seurantavuoden aikana yhteistyö vaikeutui psykiatrian ja somaattisten erikoisalojen välillä mahdollisesti taloudellisen laman johdosta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 951-42-5466-X
ISBN Print: 951-42-5465-1
Issue: 567
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 1999. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.