University of Oulu

Opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen osana ammattitaitoa sairaanhoitajakoulutuksessa

Saved in:
Author: Kuokkanen, Ritva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951425807X
Language: Finnish
Published: 2000
Publish Date: 2000-11-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi anatomian laitoksella 2. joulukuuta kello 12.
Reviewer: Professor Helvi Kyngäs
Professor Sirkka Lauri
Description:

Abstract

The aim of this study is to describe the development of nursing students’ decision-making as a part of their professional skills during their nursing education. The population consisted of 32 college nursing students who had started their education in January 1987 or 1988 and 23 polytechnic nursing students who had started their education in 1996. The college students’ process of learning decision-making was studied during 1988–1991 by taping clinical lessons about planning patient care (terms IV–VI) and by collecting essays prodeced by the students during the clinical periods (terms III, V and VII). Essays produced by the polytechnic students (terms III and IV) during 1997–1998 were also collected. The data were analyzed by using both quantitatively and qualitatively content analysis (deductive and inductive analysis).

The results show that rational decision-making was emphasized both in college and in polytechnic. The care plans made by the students were consistent with the phases of the nursing process. Of the different phases of the nursing process the implementation and the evaluation of nursing care were most important. At the beginning of their practical training college students emphazised nursing methods, while polytechnic students focused on medical methods. In all data sets, most uttrances pertained to the physical aspects in the implementation of nursing, in the definition of nursing problems and in the evaluation of nursing. As learning proceeded from one term to the next no changes were seen. The only exception were the clinical lessons at the beginning of the education and the essays and clinical lessons during the last phases of education in which psychic support and the need to evaluate the patient’s psychic condition were emphazised. At the beginning of practical training polytechnic students gave more attention to physic support of the patient than college students. Plenty of knowledge was collected about a patient for purposes of decision-making, but it was only partly utilized as the planning of care proceeded. All data sets clearly reflected the mechanical decision-making model. At the beginning of practical training the next largest category in the college students’ data was the patient-centered model which was only rarely seen in the polytechnic data. In all data sets the objectives of nursing were defined in a patient-centered manner. The college data included a small number of features of the model-oriented and creative decision-making model which were not found in the polytechnic data at the beginning of practical training at all. The following features of the creative decision-making model were found setting priorities, giving reasons for choosing the nursing model, nursing problems and methods and producing alternative nursing solutions. In both data sets the students’ learning level appeared to be quite low. The findings reflected superficial mechanical learning without reflection and critical thinking.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä osana ammattitaitoa heidän koulutuksensa aikana. Kohderyhmän muodostavat 32 opistotasoisen koulutuksen opiskelijaa, jotka aloittivat opiskelunsa joko tammikuussa 1987 tai 1988 sekä 23 vuonna 1996 ammattikorkeakoulussa opiskelunsa aloittanutta opiskelijaa. Opistotasoisessa koulutuksessa aineisto kerättiin vuosina 1988–1991 nauhoittamalla potilaan hoidon suunnittelua koskevat osastotuntikeskustelut (lukukaudet IV–VI) ja kokoamalla opiskelijoiden käytännön opiskelujaksoilla (lukukaudet III, V ja VII) laatimat kirjalliset tehtävät. Lisäksi koottiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden laatimat kirjalliset tehtävät (lukukaudet III ja IV) vuosina 1997–1998. Aineisto analysoitiin sisällön erittelyllä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti ( deduktiivinen ja induktiivinen analyysi).

Tulokset osoittavat, että rationaalinen päätöksenteko korostui sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoiden laatimat hoitosuunnitelmat rakentuivat hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti. Prosessin vaiheista esiintyi eniten hoitotyön toteuttamista ja arviointia kuvaavia lausumia. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa opistoasteen opiskelijat korostivat hoitotyön keinoja, kun taas ammattikorkeakouluopiskelijat painottivat lääketieteellisiä hoitokeinoja. Kaikissa aineistoissa esiintyi eniten hoitotyön fyysistä osa-aluetta kuvaavia lausumia hoitotyön toteuttamisessa, ongelmien määrittelemisessä ja hoitotyön arvioinnissa. Opiskelun edetessä lukukaudelta toiselle ei ollut havaittavissa muutoksia. Poikkeuksen muodostivat ainoastaan opistoasteen alkuvaiheen osastotunnit ja kirjalliset tehtävät sekä opiskelun loppuvaiheen osastotunnit, joissa painottuivat potilaan psyykkinen tukeminen ja psyykkisen tilan arviointi. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa ammattikorkeakouluopiskelijat kiinnittivät opistoasteen opiskelijoita enemmän huomiota potilaan fyysiseen tukemiseen. Päätöksenteon perustaksi potilaasta koottiin paljon tietoja, joita ei kuitenkaan hyödynnetty kaikilta osin hoidon suunnittelun edetessä. Kaikissa aineistoissa korostui mekaanisen päätöksenteon malli. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa opistoasteella esiintyi toiseksi eniten potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä, joita ammattikorkeakoulussa oli vain vähäisessä määrin. Kaikissa aineistoissa hoitotyön tavoitteet määriteltiin potilaskeskeisesti. Opistoasteen aineistossa oli jonkin verran malliorientoituneen ja luovan päätöksenteon mallin piirteitä, joita ei havaittu ammattikorkeakouluaineistossa käytännön opiskelun alkuvaiheessa lainkaan. Luovan päätöksenteon mallin ominaisuudet ilmenivät hoitotyön ongelmien priorisointina, hoitotyön mallin valinnan, ongelmien ja keinojen perusteluina sekä vaihtoehtoisen hoitoratkaisun esittämisenä. Opiskelijoiden oppimisen taso oli suhteellisen matala molemmissa aineistoissa. Se edusti pintasuuntautunutta, mekaanista oppimista, josta puuttui reflektointi ja kriittinen ajattelu.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 951-42-5807-X
ISBN Print: 951-42-5806-1
Issue: 613
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2000. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.