University of Oulu

Interkulttuurinen opettajankoulutus : utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla

Saved in:
Author: Räsänen, Rauni1; Jokikokko, Katri1; Järvelä, Maria-Liisa1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514268075
Language: Finnish
Published: 2002
Publish Date: 2002-11-26
Description:

Abstract

This publication focuses especially on the role, tasks and challenges of teacher education in a multicultural society and world. It aims at drawing attention to the dangers of monoacculturation and ethnocentrism in education and to means of considering diversity in teacher education and teachers’ work. The first task in the publication is to analyse the foundations of intercultural pedagogy: sociological, psychological, philosophical, educational and particularly ethical starting points. The second task is to describe the development of teacher education as an action research process in the University of Oulu and concentrate on some studies, which deal with the challenges of ethnic diversity in Finland.

The first part of the publication deals with the theoretical foundations of intercultural pedagogy. It consists of seven articles which discuss the present-day challenges of teachers’ profession and teacher education, the nature and role of nationality and identity in the multicultural world, competence and means that are needed in cultural border-crossing and various approaches to intercultural education.

The second part of the publication describes first the action research process, which started at the teacher education department of Oulu University in the beginning of 1990’s. The theory and practice of intercultural pedagogy has been developed particularly within the M.Ed. International Programme, which is a continuation of the action research process. After describing the phases of the process the publication discusses students’ intercultural growth during the M.Ed. programme and in their previous life experiences. Finally the report draws attention to some minority groups which differ from the Finnish mainstream as to their culture and particularly ethnic origin. It discusses how these groups, cultures and individuals could be a more integral part of teacher education and Finnish school. The groups discussed are Roma-people, immigrants, refugees, children adopted from abroad and re-entering Finns. The articles are composed by the members of the research group which studies education and multicultural issues from an ethical point of view. The report is funded by the Academy of Finland (projects 77771 and 73261).

see all

Tiivistelmä

Tässä julkaisussa on keskitytty opettajankoulutuksen haasteisiin, rooliin ja tehtäviin monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Huomio kiinnitetään monoakkulturaation ja etnosentrismin ongelmiin kasvatuksessa ja etsitään keinoja moninaisuuden huomioimiseksi opettajankoulutuksessa ja opettajan työssä. Tavoitteena on ensinnäkin pohtia interkulttuurisen pedagogiikan perusteita: yhteiskunnallisia, psykologisia, filosofisia, kasvatustieteellisiä sekä varsinkin eettisiä lähtökohtia. Toisena tehtävänä on kuvata opettajankoulutuksen kehittämistä Oulun yliopistossa toimintatutkimuksena ja syventyä muutamaan sen osatutkimukseen, joissa tarkastellaan Suomen etnisen moninaisuuden erityishaasteita.

Julkaisun interkulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja perusteita tarkasteleva jakso koostuu seitsemästä artikkelista, jotka pohtivat opettajuuden ja opettajankoulutuksen ajankohtaisia haasteita, kansallisuuden ja identiteetin luonnetta ja olemusta monikulttuurisessa maailmassa, valmiuksia ja keinoja kulttuurirajojen ylittämiseen sekä interkulttuurisuuskasvatuksen erilaisia lähestymistapoja.

Raportin toisessa osassa kuvataan aluksi Oulun opettajankoulutuslaitoksen toimintatutkimusprosessia, jonka jatkoa on myös M.Ed. International Programme, jonka yhteydessä interkulttuurisuuspedagogiikkaa on erityisesti kehitetty. Tämän jälkeen tarkastellaan M.Ed. -koulutuksen ja elämänkokemusten merkitystä opiskelijoiden interkulttuuriselle kasvulle. Lopuksi keskitytään muutamaan kulttuuriltaan ja erityisesti etniseltä taustaltaan erilaiseen ryhmään Suomen koulutuslaitoksessa ja siihen, miten heidät huomioitaisiin koulussa sekä opettajankoulutuksessa ja sen antamissa valmiuksissa. Tarkasteltavia ryhmiä ovat romanit, maahanmuuttajat, pakolaiset, kansainväliset adoptiolapset sekä paluumuuttajat. Artikkelien kirjoittajat ovat osa Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusprojektia, joka tarkastelee monikulttuurisuutta ja kasvatusta erityisesti eettisestä näkökulmasta käsin. Raportti on Suomen Akatemian rahoittama (projektit 77771 ja 732161).

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 951-42-6807-5
ISBN Print: 951-42-6806-7
Issue: 55
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2002. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.