University of Oulu

Occupational health, safety and ergonomic issues in small and medium-sized enterprises in a developing country

Saved in:
Author: Ahasan, M. Rabiul1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
2University of Oulu, Faculty of Technology, Work Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514268121
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2002
Publish Date: 2002-10-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology, University of Oulu, for public discussion in Kuusamonsali (Auditorium YB 210), Linnanmaa, on October 9th, 2002, at 12 noon.
Reviewer: Professor John D. Abeysekera
Docent Anneli Pekkarinen
Description:

Abstracts

Data and information accumulated during several years of questionnaire and checklist surveys; site visits and walk-thorough investigations in some small and medium-sized enterprises provided the basis of this thesis. Seven articles are included in this thesis, dealing with workers' physical, physiological, cognitive and psychosocial issues. The data were collected on the target group of workers from different work sites in Bangladesh for a comprehensive assessment of tasks, jobs and ergonomic issues. Jobs and tasks were classified according to the job content and task activity they performed. Most of the subjects were interviewed and some of them volunteered for physiological tests to bring attention to their occupational exposure to potentially strenuous activities in a hot and humid climate.

The results showed that their working environment was non-ergonomic, not only because of the work-related problems themselves but also because of stressful tasks, extensive use of muscle force, old machinery, economic constraints, and a lack of enforcement of work regulations and labour legislation. The findings also demonstrated that the workers were associated with an increased risk of occupational hazards due to various local reasons. The results of the case studies give some insight towards a better understanding of health, safety and ergonomics applications that may contribute to bring working society together and initiate a broad-based improvement of the working environment in many developing countries like Bangladesh.

The practical concern of this thesis is to improve the design of the workstation as well as to improve a worker's safe manipulation of tools and equipment and control of machinery, critical posture, and so on. This thesis also attempts to contribute the author's own views and suggestions with the hope of drawing workers' and employers' awareness and public attention towards unsafe acts and conditions, and for increasing the implementation of work regulations and labour legislation. In order to discern probable solutions, this thesis implies a prerequisite of low cost engineering solutions in the small and medium-sized enterprises. As such, it outlines applications of locally available technology utilising practical knowledge, which also provide practical approaches so that work-tasks are less stressful but productive, and safe. So, to help ergonomic application to be effective, some technical measures appropriate for local environments are thus illustrated that can be directly implemented in the developing countries like Bangladesh to prevent and control work-related problems. However, the ultimate improvement will depend on the attitude of the people involved at all levels of an interactive system, while health and safety measures are introduced in synchronisation with local systems and/or existing environments.

Emphasising the workers' cognitive, psychosocial and socio-economic improvement through self-help and self-care strategies, this thesis also concludes with the belief that the attitude of the local workers, and an indifferent working culture are the arbiters of work-related problems. It is therefore essential that a concrete implementation of locally available measures be made, establishing ergonomic changes in collaboration with all the parties concerned for particular job-tasks and work processes. To help initiate this process, a more work-thorough investigation is necessary through the guidance of co-ordinated research and studies. For this, an understanding of employers' attitudes and workers' involvement is essential; as well as having a grasp of the logic and reasoning behind workplace survey and the need for adequate injury records and work-related information.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjaan sisältyy seitsemän artikkelia, jotka käsittelevät työntekijöiden fyysisiä, fysiologisia, kognitiivisia ja psykososiaalisia asioita. Tiedot kerättiin eri kohteista Bangladeshissa keskittyen työtehtävien arviointiin ja ergonomiaan liittyviin tekijöihin. Aineisto on kerätty useiden vuosien ajan kyselykaavakkeiden ja tarkastuslistojen avulla; vierailut ja tutkimukset paikan päällä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä muodostivat perustan tälle väitöskirjalle. Työtehtävät jaettiin sisällön ja aktiviteetin mukaan. Tutkimukseen osallistuneita työntekijöitä haastateltiin ja jotkut heistä olivat vapaaehtoisia fysiologisiin testeihin, joilla selvitettiin heidän altistumistaan mahdollisesti rasittaviin töihin kuumassa ja kosteassa ympäristössä. Tulokset osoittivat, että tutkittujen henkilöiden työympäristö oli epäergonominen, ei ainoastaan työhön liittyvien ongelmien takia, vaan myös stressin, liiallisen voimankäytön, vanhojen koneiden, taloudellisten tekijöiden sekä työhön liittyvien säännösten ja lainsäädännön puutteiden vuoksi.

Tulokset osoittivat myös, että työntekijöiden riski työtapaturmiin oli kasvanut paikallisten syiden takia. Tulokset auttavat paremmin ymmärtämään terveys-, turvallisuus- ja ergonomiasovelluksia, joiden avulla työyhteisöjen osapuolet voivat käynnistää laaja-alaisen työympäristön parantamisen monissa kehitysmaissa kuten Bangladeshissä. Väitöskirjan käytännöllisen puolen tarkoituksena on työpisteiden ja -paikkojen suunnittelu ja työkalujen turvallisen käytön ja koneiden hallinnan sekä työasentojen edistäminen. Väitöskirja tuo myös esille kirjoittajan omia ehdotuksia ja näkökantoja mahdollisuuksiin lisätä työntekijöiden sekä työnantajien että julkista huomiota, vaarallisiin työtehtäviin ja -oloihin. Väitöstyö pyrkii lisäämään työn säännösten ja työvoimalainsäädännön huomioon ottoa. Työ esittelee myös teknisiä ratkaisuja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Väitöskirja esittelee sovelluksia, joita paikallisen teknologian puitteissa voidaan käyttää hyväksi. Lisäksi se tarjoaa ergonomisia malleja, jotta työt olisivat vähemmän rasittavia ja sekä tuottavia että turvallisia. Ergonomisen toimenpiteen tehokkuus on pyritty nojaamaan myös paikallisuuteen. Ne voidaan suoraan toteuttaa kehitysmaassa, kuten Bangladeshissä estämään ja kontrolloimaan työperäisiä ongelmia.

Kuitenkin lopulliset parannukset riippuvat paikallisten ihmisten asenteista, joita on vuorovaikutteisen järjestelmäkokonaisuuden kaikkien osapuolien tasoilla. Terveys- ja turvallisuustekijät esitetään liitettyinä paikalliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tai olemassa olevaan ympäristöön. Painottaen työntekijöiden kognitiivisia, psykososiaalisia ja sosioekonomisia parannuksia oman avun kautta tämä väitöskirja myös päätyy siihen, että paikallisten työntekijöiden asenteet ja välinpitämätön työkulttuuri voivat olla työperäisten ongelmien alkusyitä. Sen tähden on olennaista, että paikallisten toimenpiteiden konkreettinen toteutus saadaan aikaan. Ergonomiset muutokset tehdään yhteistyössä kaikkien työprosessin osapuolten kanssa. Jotta tätä kehitysprosessia helpotettaisiin, on tehtävä enemmän toimenpiteitä myös tutkimuksen ja opiskelun alueilla. Tämän takia työnantajien asenteiden ymmärtäminen ja työntekijöiden osallistuminen on olennaista; sekä se, että löydetään käsitys toimenpiteiden logiikasta ja seurauksista työpaikalla. Näiden lisäksi tarvitaan myös onnettomuusrekisteri sekä työtä koskevaa informaatiota.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 951-42-6812-1
ISBN Print: 951-42-6811-3
Issue: 172
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2002. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.