University of Oulu

Pikkupianisteista musiikin ammattilaisiksi : solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina

Saved in:
Author: Hirvonen, Airi1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
2University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514269365
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2003
Publish Date: 2003-03-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Oulunsalissa (L5) 14. maaliskuuta 2003 klo 12.00.
Reviewer: Professor Kimmo Lehtonen
Professor Jukka Louhivuori
Description:

Abstract

The aim of the present study was to work out how students of soloist music education construct their identities in their life stories and what they narrate about the meaning of significant persons, instrumental teachers and instrumental studies for the advancement of their studies. In addition, it was worked out what the soloist students narrate about their performances in music competitions and how recognition achieved in music competitions appears in their stories. Research problems were solved by using narrative-biographical approach and the data were collected by interviewing five students in the soloist department at the Sibelius Academy. Three of them were interviewed five times and two of them four times. The data were collected during the years 1999-2002. The analysis of the data has been done both horizontally (thematic analysis) and vertically (narrative analysis).

In the present study the construction of identity is regarded both as a social identity project and as a personal identity project. Social interaction with significant persons and recognition achieved through successful studies and music competitions are regarded as essential factors in the construction of identity. So, the experiences achieved during the long process of instrumental studies are an important element in the construction of identity. The Finnish instrumental education system establishes the essential context in which the life stories of the students take place and the identities of the students are constructed.

The students who participated in the present study have begun instrument playing early before starting school, but for a long time it has been one hobby among others. In many descriptions one particular instrumental teacher is regarded as a key person for the orientation of the studies. With the support of a teacher of this kind instrumental studies have become professional. At the beginning of soloist studies the main motivation for music studies is pleasure of playing, not any special professional mission. When the studies continue, the identity of a student begins to be constructed to be e.g. that of a chamber musician or a musician.

In the present culture music competitions have become one of the most important ways of getting social respect and recognition for one?s talent in music society. The students who participated in this study have begun their competing at high school age. The present study reveals competitions to be very essential but also conflicting events in the lives of the students. Some students even regard competitions as the most important events from the point of view of orientating to professional studies. On the other hand, competitions and preparing for them during the studies may have been felt to be phases of extreme stress and to cause feelings of insufficiency.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat rakentavat identiteettiään omaa elämäänsä kuvaavissa kertomuksissa ja mitä he kertovat merkittävien ihmisten, soitonopettajien ja soitonopiskelun merkityksestä opintojensa etenemiselle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä musiikinopiskelijat kertovat osallistumisestaan musiikkikilpailuihin ja miten heidän kertomuksissaan tulee esiin kilpailuissa saatu tunnustus. Tutkimusongelmia selvitettiin narratiivis-elämäkerrallista tutkimusotetta käyttäen, ja aineistona oli viiden Sibelius-Akatemian solistisen koulutuksen opiskelijan haastattelut. Tutkimuksen kuluessa kolmea opiskelijaa haastateltiin viisi kertaa ja kahta opiskelijaa neljä kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin vuosien 1999-2002 aikana. Aineiston analyysi tehtiin sekä horisontaalisesti (temaattisesti) että vertikaalisesti (narratiivinen analyysi).

Tutkimuksessa identiteetin rakentumista tarkasteltiin sekä sosiaalisena että persoonallisena identiteettiprojektina. Identiteetin rakentumisessa pidetään osaltaan olennaisina sosiaalista vuorovaikutusta merkittävien ihmisten kanssa sekä opintosuoritusten ja kilpailujen kautta saatavaa tunnustusta. Opiskelijoiden identiteetin rakentumisessa merkityksellisiä ovatkin pitkän soitonopiskeluprosessin mukanaan tuomat kokemukset. Suomalainen soitonopetusjärjestelmä muodostaa sen keskeisen kontekstin, johon musiikinopiskelijoiden elämää kuvaavat kertomukset sijoittuvat ja jossa musiikinopiskelijoiden identiteetti rakentuu.

Opiskelijat ovat aloittaneet soittamisen jo runsaasti ennen kouluikää, mutta soittaminen on ollut pitkään yksi harrastus muiden joukossa. Useissa kuvauksissa jotakuta tiettyä soitonopettajaa pidetään avainhenkilönä opintojen suuntautumisen kannalta. Tällaisen soitonopettajan johdolla, peruskoulun loppupuolella, opiskelijan opinnot ovat saaneet tavoitteellisen, ammattimaisuuteen suuntaavan käänteen. Solistisen koulutuksen opintojen alkaessa opiskelijoiden tärkeimpänä motivaationa opinnoissa on halu soittaa, ei niinkään minkään erityisen musiikin alan työtehtävän tavoittelu. Opintojen edetessä opiskelijoiden musiikki-identiteetti alkaa rakentua esimerkiksi kamarimuusikko-identiteetiksi tai muusikko-identiteetiksi.

Musiikkikilpailuista on tullut nykykulttuurissa yksi merkittävimmistä sosiaalisen arvonannon saamisen välineistä musiikin alalla. Kilpailut ovat yhä huomattavampi tapa saada tunnustusta omille kyvyilleen ja parantaa asemaansa musiikkiyhteisössä. Musiikkikilpailuihin osallistuminen on tutkimuksen opiskelijoilla alkanut lukioikäisenä. Tutkimuksessa tulee esille, että kilpailujen merkitys on musiikinopiskelijoiden elämässä hyvin tärkeä mutta kilpailut aiheuttavat myös ristiriitaisia tunteita. Jotkut opiskelijat pitävät kilpailutilanteita jopa merkittävimpinä tapahtumina ammattiopintoihin suuntautumisen kannalta. Toisaalta kilpailut ja niihin valmistautuminen on voitu kokea äärimmäisen stressaavina, riittämättömyyden tunteita aiheuttavina vaiheina opintojen aikana.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 951-42-6936-5
ISBN Print: 951-42-6935-7
Issue: 61
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2003. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.