University of Oulu

Sverigefinsk samtalsstil : om inlärning av ett andraspråks pragmatiska färdigheter

Saved in:
Author: Suikkari, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of German, French and Scandinavian Languages
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514273419
Language: Swedish
Published: 2004
Publish Date: 2004-05-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Akademisk avhandling som med tillstånd av humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet framläggs till offentlig granskning i Keckmanssal (HU106) den 18 maj 2004 kl.12.
Reviewer: Professor Erling Wande
Description:

Abstract

The present study aims to map out the extent to which bilingual Sweden-Finnish teenagers can make use of their second language Swedish in order to communicate pragmatic information. The main aim is to study whether speakers of a second language can achieve near-native competence in the second language, i.e. whether their conversational style is identical with that of first-language speakers. The material consists of audiotaped simulated dialogues.

The starting-point of the analysis is the idea that the conversational strategies used by a speaker reveal his global conversational style. The present study is concerned with very advanced second-language speakers. They were born in Sweden to Finnish families, with Finnish as their first language. The official language in school and elsewhere in society is Swedish. However, they live in a society which is highly bilingual and where Finnish can be used — and is used by the present informants — in everyday life in more informal contexts.

Even though the informants can be regarded as very advanced speakers of Swedish, the analysis suggests that their use of Swedish is different from that of the native speakers. Furthermore, the analysis shows no signs of pragmatic transfer from the Sweden-Finnish speakers’ first language Finnish into their second language Swedish — or vice versa. The Sweden-Finnish speakers follow a Finnish conversational style when speaking Finnish, but they do not transfer this style into their performance in Swedish. Nevertheless, their conversational style in Swedish deviates from that of native Swedish speakers.

see all

Abstrakt

Föreliggande avhandling har som syfte att beskriva tvåspråkiga sverigefinska ungdomars sätt att använda sig av andraspråket svenska när det gäller det pragmatiska språkbruket. Det övergripande målet i analysen är att studera om andraspråkstalare kan nå infödd nivå i andraspråket, dvs. om deras samtalsstil på andraspråket är identisk med infödda talares. Materialet består av simulerade dialoger.

Analysen utgår från tanken att de strategier som talare använder sig av i interaktion avspeglar den övergripande, globala samtalsstil som gäller i ett helt samtal. Det gäller här mycket avancerade andraspråkstalare. De är födda i Sverige i finskspråkiga familjer med finska som förstaspråk. Det officiella språket i skolan och i övrigt i samhället är svenska. Det aktuella samhället är dock starkt tvåspråkigt där finska kan användas — och används av de aktuella informanterna — i det vardagliga livet i mer informella kontexter.

även om det är fråga om mycket avancerade andraspråkstalare, tyder den aktuella analysen på att det finns drag i deras andraspråk svenska som avviker från de infödda talarnas språkbruk. Analysen avslöjar vidare inga tecken på pragmatisk transfer från de sverigefinska informanternas förstaspråk finska över till deras svenska — eller omvänt. De ser ut att följa den finska samtalsstilen i samtal på finska men överför inte denna stil till samtal på svenska.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN-E: 1796-2218
ISBN: 951-42-7341-9
ISBN Print: 951-42-7340-0
Issue: 56
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.