University of Oulu

Tekniikan pedagogiikka : muuntokoulutus ja tuutorointi

Saved in:
Author: Auvinen, Aila1,2; Jaako, Juha1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Economics, Department of Industrial Engineering
2University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275543
Language: Finnish
Published: 2004
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erään Oulun yliopiston ja Kuopion yliopiston yhteisen muuntokoulutusprojektin perusteella, miten opiskelijoita voitaisiin tukea kahden koulutusorganisaation yhteisessä koulutushankkeessa. Työn painopiste on opiskeluun kiinteästi liittyvissä asioissa, opintojen ohjauksessa ja organisoinnissa. Lisäksi tavoitteena on tarkastella portfoliota oppimisen ohjauksen ja metakognitiivisten taitojen kehittämisen välineenä.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa lukuvuonna 2001–2002 Oulun yliopistossa opiskelleiden muuntokoulutusprojektin opiskelijoiden kokemusten pohjalta on pyritty löytämään niitä tekijöitä, joiden opiskelijat ovat kokeneet auttavan heitä opiskelussa ja oppimisessa. Opiskelijat kirjoittivat viisi kertaa lukuvuoden aikana portfolioraportin, missä he tarkastelivat kokemuksiaan ja oppimistaan koulutuksen aikana. Lisäksi he kirjoittivat palautetta koulutuksesta sekä tullessaan opiskelemaan Oulun yliopistoon syyskuussa 2001 että päättäessään lukuvuoden opinnot toukokuussa 2002.

Opintojen ohjauksella l. tuutoroinnilla on suuri merkitys opiskelijoiden motivoitumisessa ja sitä kautta opiskelussa ja oppimisessa varsinkin sellaisessa koulutusprojektissa, missä opiskelijat vaihtavat opiskeluorganisaatiota opiskelunsa aikana. Tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Toimijoilla eri organisaatioissa on oltava samanlainen näkemys koulutusprojektiin liittyvistä asioista.

2. Tiedotus ja ohjaus on järjestettävä tehokkaasti, jotta se tavoittaa sekä opiskelijat että toimijat molemmissa organisaatioissa.

3. Opiskelijoille on järjestettävä erillisjärjestelyjä ja muuta tukea, joilla voidaan vähentää opiskelijoiden erilaisesta koulutustaustasta, opintojen väärästä suoritusjärjestyksestä ja eri oppiaineiden oppituntien päällekkäisyyksistä johtuvia vaikeuksia.

4. Opiskelijoilla on oltava joku, jonka puoleen he voivat kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

5. Opiskelijoiden kokemiin ongelmiin on reagoitava välittömästi.

Portfoliotyöskentely antaa opiskelijalle välineen jäsentää ja syventää omaa oppimistaan sekä kehittää omia oppimistaitojaan. Portfolioiden avulla myös kouluttava organisaatio saa arvokasta tietoa koulutuksen kehittämiseksi.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7554-3
ISBN Print: 951-42-7282-X
Issue: 50
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.