University of Oulu

Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 2 : Raman analytiikan käyttömahdollisuudet

Saved in:
Author: Näsi, Jari1; Niemelä, Pentti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275616
Language: Finnish
Published: 2003
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Lyhennelmä

PRODYNA-tutkimusprojektissa on keskitytty Outokummun Kokkolan sinkkitehtaan jatkuvatoimisen liuospuhdistuksen mallintamiseen. Mallinnuksen lähtökohtana on ollut tehtaalla olevan pilot-laitteiston analyysituloksista ja jatkuvista mittauksista saatu data, jota on täydennetty varsinaisella tehdasprosessin analyysidatalla. Datan käsittely ja mallintaminen on suoritettu Oulun yliopiston Säätötekniikan laboratoriossa.

Ensimmäisen osan raportti "Suodinpuristimien tukkeentumiseen vaikuttavat tekijät" on koottu tehdasmittakaavan jatkuvatoimisessa koboltinpoistoprosessissa ilmenneiden ongelmien ja niiden ratkaisutapojen tuloksista. Tämä toinen osa keskittyy projektin yhteydessä tehdyn Raman-spektroskopian käyttömahdollisuuksien selvitystyön tuloksiin.

RAMAN-analyyseissä testattiin mahdollisuuksia käyttää Raman-mittalaitetta koboltinpoistoprosessin tilan tunnistamiseen. Kokeet suoritettiin laboratoriomittakaavan testeillä. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään spektrivaihteluja todellisesta prosessista otetuissa sakka- ja liuosnäytteissä.

Mittaukset pystyttiin tekemään suoraan liuosfaasista, koska veden Raman-aktiivisuus on heikko. Kokeissa todettiin sakan laskeutuvan hyvin, jolloin sakan spektri saatiin mitattua näyteastian pohjan läpi sakan luonnollisessa ympäristössä. Liuenneet komponentit taas voitiin mitata suodatetusta näytteestä ilman sakan häiritsevää vaikutusta.

Toisena osana tutkimuksessa selvitettiin Raman-laitteiston soveltuvuus pasutteen liuotuksen tehollisten happokonsentraatioiden on-line mittauksiin. Tutkimuksessa liuotusnäytteen pH-tasoa laskettiin askelmaisesti ja mitatuiden spektrien perustella luotiin referenssinäytteiden analysointia varten sulfaatti-pH ja vetysulfaatti-pH vastekäyrät.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7561-6
ISBN Print: 951-­42-­7041­-X
Issue: 44
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.