University of Oulu

Valtamedia/Vastamedia : kirjoituksia mediakulttuurista

Saved in:
Author: Karkulehto, Sanna1,2; Valjus, Kati1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Art Studies and Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514276949
Language: Finnish
Published: 2005
Publish Date: 2005-04-26
Description:

Abstract

The articles in this publication rise to the challenge set up by the title Mainstream media/Counter media. They show that there are many types of phenomena and research interests in both mainstream media and counter media. The collection of articles introduces research of media culture which manifests itself as not only multidisciplinary but also crossdisciplinary. In their articles, the writers stretch the boundaries in relation to research targets, theory and methodology within their respective disciplines.

The publication is divided into five sections. In the first section (I Reading the Media) Leena-Maija Rossi reads advertisements critically. In the second section (II About us and the Others in the Mass Media) Tiina Suopajärvi, Tuula Tuisku and Jenny Kangasvuo examine the ways in which the mass media produce and construct differences between us and the others. Suopajärvi writes about the attitudes of Finnish forestry official towards media as well as about the manner in which the mass media write and talk about forest conflicts. Tuisku writes about ethnic stereotypes in the media of Nenetsia. Kangasvuo analyses how bisexuality is represented and depicted in Finnish newspapers. In the third section (III Power in the Images of Entertainment) Laura Maria Kettunen, Niina Kuorikoski and Ilkka Levä concentrate on analysing the media of television and cinema. Kettunen discusses public confession in television programmes that are based on conversations. Kuorikoski examines the two main lesbian characters in the North American version of the television series Queer as Folk (UK, USA). Levä studies the production of insecurity and corporeality in One Hour Photo (USA, 2002). In the fourth section (IV Stories and Encounters Online) Virpi Vaattovaara and Mikko Tervonen analyse phenomena of virtual environments. Vaattovaara writes about the communicational encounters of university students and their teachers on web courses and in virtual learning environments. Tervonen sheds light on community-constructed narration through writing about his own experiences in a digital media scriptwriting workshop. In the fifth section (V Writing for the Media) Kati Valjus writes about popularizing academic research work.

Mainstream media/Counter media introduces a perspective separate from the mainstream by emphasising, for example, regionality in bringing forth cultural diversity, repossessing meanings and creating new ones. In addition, the articles make visible different identities as well as the culturally hierarchical categories that shape them. The questions of how ethnicity and nationality, gender and sexuality, class, social status and education become meaningful in today’s media are asked in many of the articles. Furthermore, the constant mediazation of culture and the changing of different forms of media present new scholarly challenges that are observed and inspected in the articles presented here.

see all

Tiivistelmä

Artikkelikokoelman kirjoituksissa vastataan otsikon Valtamedia/Vastamedia asettamaan haasteeseen. Artikkelit osoittavat, että median valta- ja vastavirrassa on monenlaisia ilmiöitä ja tutkimusintressejä. Kokoelmassa esitellään mediakulttuurin tutkimusta, jossa on monitieteisyyden ohessa nähtävillä niin sanottu poikkitieteellisyys. Kirjoittajat venyttävät artikkeleissa oppiaineidensa tutkimuskohde-, teoria- ja metodirajoja.

Kokoelma on jaettu viiteen osaan: Ensimmäisessä osassa (I Mediaa lukemassa) Leena-Maija Rossi lukee kriittisesti mainoksia. Toisessa osassa (II Meistä ja muista joukkoviestimissä) Tiina Suopajärvi, Tuula Tuisku ja Jenny Kangasvuo tarkastelevat joukkoviestinten tapaa tuottaa eroja meidän ja muiden välillä. Suopajärvi kirjoittaa suomalaisten metsätoimihenkilöiden suhtautumisesta mediaan sekä joukkoviestinten tavasta kertoa metsäkonflikteista. Tuisku kertoo etnisistä stereotypioista Nenetsian tiedotusvälineissä. Kangasvuo analysoi, kuinka biseksuaalisuutta esitetään ja kuvataan suomalaisessa lehdistössä. Kolmannessa osassa (III Valtaa viihteen kuvastoissa) Laura Maria Kettunen, Niina Kuorikoski ja Ilkka Levä keskittyvät televisio- ja elokuvaviihteen analysointiin. Kettunen tutkii julkista tunnustamista keskustelutyyppisissä televisio-ohjelmissa. Kuorikoski tarkastelee Queer as Folk -televisiosarjan (UK, USA) amerikkalaisversiossa esitettyjä lesbohahmoja. Levä tutkii turvattomuuden tuottamista ja ruumiillisuutta One Hour Photo -elokuvassa (USA, 2002). Neljännessä osassa (IV Tarinoita ja tapaamisia verkossa) Virpi Vaattovaara ja Mikko Tervonen analysoivat virtuaaliympäristöjen ilmiöitä. Vaattovaara kirjoittaa yliopisto-opiskelijoiden ja -opettajien viestinnällisistä kohtaamisista verkkokursseilla ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tervonen valaisee yhteisöissä rakentuvaa kerrontaa kirjoittamalla kokemuksistaan digimediakäsikirjoittamisen työpajatyöskentelystä. Viidennessä osassa (V Mediaan kirjoittamassa) Kati Valjus kirjoittaa tiedeviestinnästä ja tieteen popularisoinnista.

Valtamedia/Vastamedia esittelee valtavirrasta irti olevaa näkökulmaa mediakulttuuriin korostamalla muun muassa alueellisuutta kulttuurisen moninaisuuden, merkitysten haltuunoton ja uusien merkitysten esilletuonnissa. Alueellisuuden lisäksi artikkelit tekevät kriittisesti näkyväksi erilaisia identiteettejä sekä niitä muokkaavia, kulttuurisesti hierarkkisia kategorioita. Useissa artikkeleissa kysytään, miten etnisyys ja kansallisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus, luokka, yhteiskunnallinen asema ja koulutus merkityksellistyvät nykymediassa. Läsnä ovat myös kulttuurin jatkuvaan medioitumiseen ja median muuttumiseen liittyvien uusien tutkimuksellisten haasteiden havainnointi ja tarpeiden tarkastelu.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN-E: 1796-2218
ISBN: 951-42-7694-9
ISBN Print: 951-42-7693-0
Issue: 59
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.