University of Oulu

Maatilakytkentäisten yritysten toimintamalleja : laadullinen tutkimus resursseista, kehittymisestä ja ohjaustarpeista

Saved in:
Author: Torkko, Margit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514280628
Language: Finnish
Published: 2006
Publish Date: 2006-04-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaalla luentosalissa TA105, 28. huhtikuuta 2006 kello 12
Reviewer: Professor Matti Koiranen
Professor Tarja Niemelä
Description:

Abstract

Currently there is a significant change occurring in the area of Finnish agriculture. The amount of farms is decreasing while the average farm size is increasing. Farms have sought for additional income sources outside of agriculture. Already one third of Finnish farms take part in other business activities in addition to agriculture.

The main objective of this doctoral thesis is to increase the understanding of the activities of farm related businesses and to find factors by which their development can be promoted.

The subject is analysed from a business management point of view. The thesis covers strategies, business models, resource based theory, business development, factors affecting development, problems, and a need for external support.

This study follows the hermeneutic approach. The subject under study is complex and diversified, thus, it is approached qualitatively. The farm related case firms (18 in all) represent food processing, tourism, and machine contracting.

Farm related enterprises are a heterogeneous group. Some common features were, however, identified in the case firms. The research confirms earlier knowledge indicating that farm related firms have stronger skills in production than in marketing. There are no official strategy processes in use and the strategic planning and strategy implementation are closer to those of the entrepreneurial school. The resource analysis shows that the resources giving competitive advantage to firms with different business ideas vary even within the same business sector. The research confirms the viewpoint that additional business is not simply a transition stage from agriculture to other business activities, but both of them can be active in parallel. The research shows that there are differences between additional business sectors relating to how easy it is to run the business. Machine contracting seems to pose the least problems compared to the other sectors analysed in this study. The research shows that the entrepreneurs do not recognise the reasons behind the problems. The diversified business practises result in a feeling of being insufficient, especially when the farm takes a part of the resources. Farm related businesses should, even to a greater extent than other small firms, focus their business activities.

This research lays a foundation for understanding the business models, resources, and development paths of the farm related businesses and gives recommendations for how to promote additional businesses on farms.

see all

Tiivistelmä

Suomen maataloudessa on meneillään voimakas rakennemuutos. Maatilojen määrä vähenee ja tilojen keskikoko kasvaa. Tilat etsivät uusia toimeentulolähteitä maatalouden ulkopuolisista toiminnoista. Jo kolmannes Suomen maatiloista harjoittaa myös muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden lisäksi.

Tämän väitöskirjan päätavoitteena on lisätä ymmärrystä maatilakytkentäisten yritysten toiminnasta ja kehittymisestä sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää.

Asiaa lähestytään liikkeenjohdon näkökulmasta, minkä sisällä tarkastellaan strategiaa, liiketoimintamalleja, resurssiperusteista teoriaa, muun yritystoiminnan kehittymistä, kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, ongelmia sekä ulkopuolisen avun tarvetta.

Tässä väitöskirjassa esitettävä tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttista. Tutkittava aihe on moni-ilmeinen, joten sitä lähestytään kvalitatiivisesti. Tutkimus on pääosin deskriptiivistä, vaikka lopussa esitetään suosittelevia johtopäätöksiä. Aineistossa mukana olevat maatilakytkentäiset yritykset (yhteensä 18) edustavat elintarvikkeiden jatkojalostusta, matkailua ja koneurakointia.

Maatilakytkentäisten yritysten joukko on heterogeeninen. Aineiston yrityksistä tunnistettiin kuitenkin joitain tyypillisiä piirteitä. Asiakaskunta on maantieteellisesti suppealla alueella ja strategiavalintana on erikoistuminen. Yritysten strategia ja toiminta ovat rönsyileviä. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa siitä, että maatilakytkentäiset yritykset ovat enemmän tuotanto- kuin markkinointiosaajia. Yrityksissä ei ole käytössä virallisia strategiaprosesseja, vaan strategian suunnittelu ja toteutus ovat lähimpänä yrittäjyyskoulukuntaa. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa siitä, että muun yritystoiminnan pääasiallisena tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta viljelijäperheelle. Resurssien tarkastelu osoittaa, että eri liikeidealla toimivilla yrityksillä kilpailuetua tuovat resurssit vaihtelevat myös toimialan sisällä. Tutkimus vahvistaa näkökantaa, että muu yritystoiminta ei ole pelkkä siirtymävaihe maataloudesta yritystoimintaan, vaan niitä voidaan harjoittaa myös yhdessä. Tutkimus osoittaa muun yritystoiminnan toimialan vaikuttavan toiminnan ongelmallisuuteen sekä maatilan kehittymiseen. Urakointi vaikuttaa ongelmattomimmalta muihin aineistossa mukana olleisiin aloihin verrattuna. Yrittäjät kokevat useimmiten ongelmalliseksi markkinoinnin, pääoman sitoutumisen ja ajan puutteen. Tutkimuksen mukaan yrittäjät eivät tunnista ongelmiensa syitä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että avuntarpeen taustalla on liikkeenjohdollisten työkalujen käytön puute ja toimintatapa. Toiminnan hajanaisuus johtaa riittämättömyyden tunteeseen, varsinkin kun maatila vie osan resursseista. Maatilakytkentäisten yritysten tulisikin jopa normaalia pienyritystä tarkemmin rajata toimintaansa.

Tutkimus luo pohjaa maatilakytkentäisten yritysten toimintatavan, resurssien ja kehityspolkujen tuntemukselle sekä esittää suosituksia, millä tavoin maatilojen harjoittamaa muuta yritystoimintaa tulisi edistää.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN-E: 1796-2226
ISBN: 951-42-8062-8
ISBN Print: 951-42-8061-X
Issue: 239
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2006. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.