University of Oulu

Harjumaa, Marja (2014) On the development of persuasive systems : a framework for designing and evaluating behaviour change support systems and its applicability for e-Health. VTT Science 68. URI: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2014/S68.pdf

On the development of persuasive systems : a framework for designing and evaluating behaviour change support systems and its applicability for e-Health

Saved in:
Author: Harjumaa, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014
Publish Date: 2014-11-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Thesis for the degree of Doctor of Philosophy to be presented with due permission for public examination and criticism in Auditorium IT115, at University of Oulu, on the November 14th at 12 noon.
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Reviewer: Professor Susanna (Shuk Ying) Ho
Professor Ola Henfridsson
Opponent: Professor Marko Turpeinen
Description:

Abstract

A growing number of information and communication technologies are being developed to support a change in users’ attitudes and behaviour or both i.e. to persuade people. In the development of these kinds of systems, persuasion strategies and principles play an important role. They are classical principles that are found to have an influence on attitudes and behaviours. There already exist several approaches to the design and evaluation of behaviour change support systems. However, there is a need for a more comprehensive framework which describes how the persuasion principles can be implemented; that is, how to transform them into software requirements and functionalities. It would also be important to address the question of how to integrate persuasive design approaches into systems development.

The objective of this doctoral thesis is to provide a framework for designing and evaluating behaviour change support systems and evaluating the utility of the developed model by using it for its purpose in an e-Health context, in particular in the early stages of systems development and in the evaluation of existing systems. This doctoral thesis applies a design science research approach which aims at designing new and novel artefacts, constructs, intended to solve identified organizational problems. The construct is a conceptual model based on literature analysis, and the evaluations are conducted using a case study approach.

This doctoral thesis describes the key theories behind the development of persuasive systems and proposes an innovative construction, the Persuasive Systems Design model. It also evaluates the practical applicability of the model in three case studies. The findings show that the model can be successfully applied during the user requirements analysis and concept design phases in order to identify new potential persuasive functionalities and analysing persuasive functionalities of an existing product. The main contribution of this doctoral thesis is participation in the development of a conceptual model for designing and evaluating behaviour change support systems.

see all

Abstakti

Yhä useammin informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa kehitetään siinä tarkoituksessa, että se pyrkii muuttamaan käyttäjien asenteita, käyttäytymistä tai molempia eli suostuttelemaan tai vakuuttamaan ihmisiä. Tällaisten järjestelmien kehittämisessä suostuttelustrategiat ja -periaatteet ovat tärkeässä asemassa. Ne ovat yleisesti tunnustettuja periaatteita, joilla on todettu olevan vaikutusta ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Vakuuttavien tietojärjestelmien suunnitteluun on olemassa useita lähestymistapoja. Kattavampaa viitekehystä kuitenkin tarvitaan. Olisi tarpeellista kuvata, kuinka suostutteluperiaatteet voidaan toteuttaa eli kuinka ne voidaan muuttaa ohjelmistovaatimuksiksi ja toiminnallisuuksiksi. Olisi myös tärkeää ymmärtää, kuinka vakuuttavien tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät voidaan yhdistää osaksi tietojärjestelmien kehittämistä.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tarjota viitekehys vakuuttavien tietojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin ja arvioida kehyksen hyödyllisyyttä käyttämällä sitä e-Health-kontekstissa; erityisesti järjestelmäkehityksen varhaisissa vaiheissa ja olemassa olevien järjestelmien arvioinnissa. Väitöskirja soveltaa ns. design science -lähestymistapaa, jonka avulla voidaan kehittää uusia ja aivan toisenlaisia artefaktoja, konstruktioita, ratkaisemaan organisatorisia haasteita. Konstruktio on käsitteellinen malli, joka perustuu kirjallisuusanalyysiin, ja arviointi on tehty tapaustutkimuksen keinoin.

Väitöskirja kuvaa vakuuttavien tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät avainteoriat ja esittelee uudenlaisen konstruktion, PSD-mallin. Sen lisäksi työ arvioi mallin soveltuvuutta kolmen tapaustutkimuksen kautta. Löydökset osoittavat, että mallia voidaan käyttää tuloksekkaasti vaatimusmäärittely- ja konseptin suunnitteluvaiheissa uusien suostuttelevien toiminnallisuuksien tunnistamiseen ja olemassa olevan tuotteen suostuttelevien toiminnallisuuksien analysointiin. Väitöskirjatyön pääkontribuutio on osallistuminen vakuuttavien tietojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin tarkoitetun käsitteellisen viitekehyksen kehittämiseen.

see all

Series: VTT Science
ISSN: 2242-119X
ISSN-E: 2242-1203
ISSN-L: 2242-119X
ISBN: 978-951-38-8170-2
ISBN Print: 978-951-38-8169-6
Issue: 68
Subjects:
PSD