University of Oulu

Tihinen, Maarit (2014) Measurement-based management of global software development projects. VTT Science 70. URI: https://publications.vtt.fi/pdf/science/2014/S70.pdf

Measurement-based management of global software development projects

Saved in:
Author: Tihinen, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014
Publish Date: 2014-11-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Thesis for the degree of Doctor of Philosophy to be presented with due permission for public examination and criticism in auditorium IT116, at University of Oulu, Linnanmaa, on the 28th of November, 2014, at 12 noon.
Tutor: Professor Veikko Seppänen
Professor Markku Oivo
Reviewer: Professor Hannu Jaakkola
Professor Sandro Morasca
Opponent: Professor Tommi Mikkonen
Description:

Abstract

Collaborative, global software development has become the norm in software-intensive systems development. Because software products are developed in such dynamic environments, where requirements, priorities, participating sites, development processes and tools, and even partners are continuously changing, project control and management activities are increasingly important. In fact, up-to-date information of project status is now critical to completing project management effectively. However, management of a global software development project is more challenging than traditional development. Thus, project management and coordination mechanisms are important means for avoiding project failure in global software development.

Measurements and metrics create useful ways for controlling and managing a project during product development. In addition, measurements bring several benefits for an organisation (e.g., better time-to-market estimation via improved project and product management, better control over product development costs owing to a more visible development process, higher sales, and improved customer satisfaction because of higher product quality). However, in practise, organisations usually cannot allocate enough time nor resources to plan and carry out the measurements properly. In fact, in daily project work, measurements and metrics can be experienced as unfamiliar. In global software development, partners and stakeholders change according to each new collaborative setting, and this brings new challenges for measurements, which means that one solution is not appropriate for all situations. Instead, while defining metrics and measurements in global software development, the larger picture must be considered.

In this thesis, the main challenges related to measurements and metrics in global software development projects have been studied and analysed in detail. In addition, development tools and methodologies-related challenges are identified and analysed to draw insights to create a proof-of-concept solution to be implemented. This tool-integration solution was developed for supporting project management with automated and real-time indicators during global software development projects. The thesis pointed out that automatically produced real-time metrics, whose original measurement data are gathered from various databases, even from different stakeholders, are a robust and feasible method to produce valuable, reliable, and up-to-date information for decision making in global software development projects.

The thesis provides a definition for dynamic measurements, where metrics are defined based on demands of each project’s collaboration settings, metrics data is collected and analysed continuously from various tools and databases, and measurement data is analysed and visualised for easy to read format. The implemented proof of concept tool integration solution enabled the researcher to study the benefits and industrial experiences of dynamic measurements. The thesis concluded that dynamic measurements are highly beneficial for managing a global software development project. Based on the case studies, dynamic measurements were proved to be feasible via the use of automated and real-time metrics with consolidated information via visualised dashboards. The thesis concluded that the measurement-based management of global software development projects is not only possible but also a very valuable and effective way to provide support for project management in challenging settings of collaborative and distributed software development.

see all

Tiivistelmä

Ohjelmistot kehitetään nykyisin globaalisti hajautetuissa, hyvin dynaamisissa ympäristöissä, missä tuotevaatimukset, niiden prioriteetit, tuotekehitysprosessit, työkalut, kehitystyöhön osallistuvat tiimit tai yhteistyökumppanit vaihtuvat tuotteen mukaan. Tällaisten projektien hallinta ja kontrollointi on vaikeaa, joten on tärkeä etsiä uusia menetelmiä projektinhallinnan tueksi. Käytännössä ajantasaisen tilannetiedon saaminen on kriittistä projektin tehokkaan hallinnoinnin kannalta. Toimivien ja tehokkaiden projektinhallinta- ja koordinointimenetelmien avulla on mahdollista jopa välttää ohjelmistokehitysprojektin epäonnistuminen.

Ohjelmistokehityksen mittaamisen ja metriikoiden on todettu tuovan useita hyötyjä organisaatiolle. Esimerkiksi kehittyneemmän projektin- ja tuotteenhallinnan kautta on mahdollista päästä tarkempaan arvioon tuotteen markkinoilletuloajasta. Mittaamisen avulla voidaan myös luoda parempaa näkyvyyttä itse tuotekehitysprosessiin ja siten paremmin kontrolloida esim. tuotekehityksen kustannuksia. Niin ikään mittaamisen avulla voidaan parantaa tuotteen laatua ja näin päästä suurempiin myyntimääriin sekä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Tyypillisesti yritykset eivät kuitenkaan varaa tarpeeksi aikaa tai resursseja, jotta mittaamiset voitaisiin tehdä tarkoituksenmukaisella tavalla. Päivittäisessä ohjelmistojen kehitystyössä mittaaminen ja metriikat koetaan jopa vieraiksi. Koska globaalissa ohjelmistokehityksessä tiimit, kumppanit ja kehitysympäristöt vaihtuvat projektikohtaisesti, mittausten toteuttaminen on alati haasteellisempaa. Tällaisiin dynaamisiin ympäristöihin ei ole olemassa yhtä tiettyä stabiilia ratkaisua, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin. Näin ollen globaalin ohjelmistokehityksen mittareiden ja mittaamiskäytäntöjen rakentamisessa on tarkasteltava toimintaympäristöä kokonaisuutena. Tässä työssä on tutkittu ja analysoitu mittaamiseen ja metriikoihin liittyviä ongelmia globaalien ohjelmistokehitysprojektien aikana. Myös kehitystyökaluihin ja -menetelmiin liittyviä haasteita on tunnistettu ja analysoitu. Analysoinnin avulla muodostettiin näkemys esimerkkiratkaisusta, työkaluintegraatiosta. Esimerkin avulla kerättiin tietoa mittaamiseen perustuvasta ohjelmistokehitysprojektien hallinnasta erilaisissa globaaleissa tuotekehitysympäristöissä.

Väitöstyössä määritellään dynaamisen mittaamisen käsite, jota tutkittiin kehitetyn työkaluintegraatioesimerkin avulla. Dynaamisen mittaamisen käsite on laaja. Se käsittää mittarit, mittaridatan, tulosten analysoinnin sekä itse mittausprosessin. Mittarit määritellään projektikohtaisesti eri yhteistyötahot huomioiden. Mittaustiedot kerätään eri työkaluista ja tietokannoista, jopa eri yhteistyökumppaneiden tietokannoista. Mittaustulokset muutetaan helposti luettavaan muotoon esimerkiksi visualisoinnin avulla. Toteutettu työkaluintegraatioratkaisu mahdollisti dynaamisen mittaamisen hyötyjen tutkimisen sekä käytännön kokemusten keräämisen yrityksiltä.

Tutkimus osoittaa, että dynaaminen mittaaminen tuo hyötyjä globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan. Tapaustutkimusten avulla todettiin, että dynaamiset mittaukset mahdollistavat automaattisten ja reaaliaikaisten mittareiden käytön. Mittaustulosten esitystapaan kiinnitettiin erityistä huomiota toteuttamalla visualisoituja helppolukuisia diagrammeja. Tutkimus osoittaa, että automaattisesti tuotetut reaaliaikaiset indikaattorit, joiden mittaustieto on kerätty erilaisista työkaluista ja tietokannoista, jopa eri yhteistyötahojen tietokannoista, ovat erinomainen tapa tuottaa hyödyllistä, luotettavaa ja ajantasaista informaatiota globaalin ohjelmistokehitysprojektin päätöksenteon tueksi.

see all

Series: VTT Science
ISSN: 2242-119X
ISSN-E: 2242-1203
ISSN-L: 2242-119X
ISBN: 978-951-38-8178-8
ISBN Print: 978-951-38-8177-1
Issue: 70
Subjects: