University of Oulu

Korkala, Mikko (2015) Customer communication in distributed agile software development. VTT Science 80. URI: https://publications.vtt.fi/pdf/science/2015/S80.pdf

Customer communication in distributed agile software development

Saved in:
Author: Korkala, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2015
Publish Date: 2015-03-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Thesis for the degree of Doctor of Philosophy to be presented with due permission for public examination and criticism in IT116, at University of Oulu, on the April 10th at 12:15.
Tutor: Professor Samuli Saukkonen
Professor Pekka Abrahamsson
Reviewer: Professor Brian Fitzgerald
Professor Tore Dybå
Opponent: Professor Markku Tukiainen
Description:

Abstract

Agile software development methods emerged in the late 1990s and early 2000s with a promise to deliver high quality software within schedule and budget. One of the key differences between so-called traditional development approaches and agile methods is that agile software development methods put significant emphasis on communication. In agile development, communication is proposed to be conducted in an informal face-to-face manner. This communication extends beyond the development team, involving all project stakeholders including the customers, whose role in agile development is pivotal. Since their emergence, agile methods have been adopted in distributed development environments at sites that can be separated by significant geographic and temporal as well as cultural distances. Communication in distributed environments is already difficult in more traditional development projects, and it is even more challenging in agile development projects that emphasise face-to-face communication. The focus of this thesis is to understand how customer communication can be improved in distributed agile software development. The research problem is approached from the perspectives of customer involvement, actions for communication improvement and distributed context through a series of case studies. The empirical evidence is derived from five different case studies involving both small-scale efforts and large, globally distributed development projects. The findings of this thesis have both theoretical and practical implications. The first implication for research comprises the five wastes of communication; lack of involvement, lack of shared understanding, outdated information, restricted access to information and scattered information. These wastes provide a unique view to communication hindrances that are present in distributed agile software development. The second theoretical implication is that lack of trust between the distributed partners is potentially the single most important obstacle to customer communication. As a practical implication, this study provides a toolbox that can be used in order to improve customer communication in distributed agile software development. In this work, the toolbox is first defined on the basis of existing literature and then further complemented with the findings of the studies. The toolbox presents different communication challenges and the solution proposals for them. Based on this study, two distinct areas emerged from the toolbox. These themes are the customer’s involvement in the process and systematic analysis and improvement of customer communication, both of which should be given additional attention in distributed agile efforts.

see all

Tiivistelmä

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ilmaantuneet ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät painottavat aktiivista kommunikaatiota kaikkien kehitysprojektiin osallistuvien tahojen välillä. Kommunikaation näkökulmasta keskeisempänä erona niin kutsuttuihin perinteisiin kehitysmenetelmiin verrattuna on se, että ketterissä menetelmissä kommunikaatio on jatkuvaa ja epäformaalia, kun taas perinteisissä menetelmissä eri osapuolten välinen kommunikaatio on epäsäännöllistä ja noudattaa formaaleja menetelmiä. Ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä sovelletaan nykyään myös hajautetussa ohjelmistokehityksessä, mikä asettaa kehitystyölle omat haasteensa huomattavienkin maantieteellisten etäisyyksien, aikaerojen sekä kulttuurillisten eroavaisuuksien muodossa. Nämä puolestaan saattavat aiheuttaa huomattavia kommunikaatiohaasteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka asiakaskommunikaatiota voidaan parantaa hajautetussa ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tätä tutkimusongelmaa lähestytään asiakkaan osallistuttamisen, asiakaskommunikaation parantamisen ja hajautetun ohjelmistokehityksen näkökulmista. Tutkimus on suoritettu viitenä erillisenä tapaustutkimuksena, jotka lähestyvät asiakaskommunikaatiota sekä pienten kehitysprojektien että laajojen globaalien hankkeiden näkökulmista. Tämän tutkimuksen keskeinen käytännön tulos on kokoelma työkaluja, jotka auttavat tunnistamaan hajautettujen ketterien ohjelmistokehitysprojektien kohtaamia kommunikaatiohaasteita. Tämä kokoelma tarjoaa myös ratkaisumalleja näiden haasteiden lieventämiseen. Työssä esiteltävä työkalukokoelma on johdettu olemassa olevasta kirjallisuudesta ja sitä on täydennetty tämän tutkimuksen tuloksilla.

Tutkimuksen keskeinen teoreettinen tulos on viisi kommunikaatiohukkaa: aktiivisen osallistumisen puute (lack of involvement), yhteisymmärryksen puute (lack of shared understanding), vanhentunut tieto (outdated information), rajoitettu pääsy tietoon (restricted access to information) sekä hajallaan oleva tieto (scattered information). Nämä kommunikaatiohukat tarjoavat uuden näkökulman hajautetuissa ketterissä kehitysprojekteissa kohdattaviin kommunikaatiota haittaaviin tekijöihin. Lisäksi tämä tutkimus esittää, että projektiin osallistuvien osapuolten välinen luottamuksen puute on mahdollisesti tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikeuttaa asiakaskommunikaatiota hajautetuissa ketterissä ohjelmistokehityshankkeissa.

see all

Series: VTT Science
ISSN: 2242-119X
ISSN-E: 2242-1203
ISSN-L: 2242-119X
ISBN: 978-951-38-8231-0
ISBN Print: 978-951-38-8230-3
Issue: 80
Subjects: