University of Oulu

Suomalainen, Tanja (2016) Changing the planning for agile and lean software development : from roadmapping to continuous planning. VTT Science 132. URI: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2016/S132.pdf

Changing the planning for agile and lean software development : from roadmapping to continuous planning

Saved in:
Author: Suomalainen, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2016
Publish Date: 2016-08-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Thesis for the degree of Doctor of Philosophy to be presented with due permission for public examination and criticism in auditorium IT116, at the University of Oulu, Linnanmaa, on the 9th of September 2016, at 12 noon.
Tutor: Professor Jouni Similä
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Professor Casper Lassenius
Professor Pasi Tyrväinen
Opponent: Professor Hannu Jaakkola
Description:

Abstract

It is hard to survive and succeed in today’s business environment, and to be able to sense and respond to predictable and unpredictable events. Also, market uncertainties, increased competitiveness and the constant need to shorten development cycles call for more flexible, responsive and adaptive software development practices. Agile and lean software development practices have been presented as a solution to these challenges and to creating a change-tolerant organisation. Despite the wide adoption of agile and lean practices, it is realised that companies are going further in their practices towards continuous deployment. All of these practices, agile, lean, and continuous deployment, change scheduling and planning, among other things.

This thesis investigates how the planning has changed in agile and lean software development from roadmap-based planning towards continuous planning. Roadmapping is seen a process of creating and revising future plans. It is used to manage a high-level view and to link aspects of business to software development, as well as to bridge the gap between different levels of planning. In contrast, continuous planning is a process of implementing the planning practices continuously based on a need, instead of the predefined and regular planning occasions. This thesis provides empirical evidence of how large and global software development companies are conducting planning. The empirical data were collected in two ways: firstly, by conducting an initial inquiry consisting of both questionnaire study and semi-structured interviews, and secondly, by conducting a multiple-case study.

According to the results, in software development, roadmap-based planning focuses mainly on product roadmapping, as it improves visibility both upwards to business and strategic planning and downwards to team level planning. The results also show that the main levels of continuous planning are: strategic, financial, business, product, and release planning. The main cycles of planning are conducted weekly, quarterly or annually. Longer-term plans are created for the next three-year period. On the basis of the findings, it was realised that planning practices have changed both in regard to scope and schedule. Planning in agile and lean software development is not restricted to release planning only; instead it is viewed from a wider perspective that involves also strategic and financial planning. What is more, the time frame of the plans has shortened remarkably, from years to months, weeks and days. The reasons for these changes are both internal and external. Both the unstable and turbulent business environment and the rapid development of technology and new product development practices as well as shorter product development cycles are drivers for the change in planning.

see all

Tiivistelmä

On vaikea menestyä tai ehkä edes selviytyä nykypäivän liiketoimintaympäristössä eli pystyä vastaamaan paitsi ennustettavissa oleviin, myös arvaamattomiin muutoksiin. Markkinoiden epävarmuus, kova kilpailu ja tarve lyhentää kehitysaikaa edellyttävät joustavampia, reagoivampia ja mukautuvampia ohjelmistokehityskäytäntöjä. Ketterät ja kevyet menetelmät on esitetty ratkaisuna näihin vaatimuksiin, mutta on havaittu, että ohjelmistoyritykset ovat menossa kohti jatkuvaa kehitysmallia. Ketterät ja kevyet menetelmät sekä jatkuva kehitysmalli muuttavat suunnittelua.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten suunnittelu on muuttunut ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä tiekarttapohjaisesta suunnittelusta kohti jatkuvaa suunnittelua. Tiekarttapohjainen suunnittelu on lähestymistapa luoda ja päivittää tulevaisuuden suunnitelmia sekä hallita ja yhdistää yrityksen liiketoimintanäkymä ohjelmistokehitykseen. Sitä käytetään myös parantamaan näkyvyyttä eri tasojen välillä. Jatkuva suunnittelu tarkoittaa suunnittelun toteuttamista tarpeen mukaan nopeissa rinnakkaisissa kierroksissa ennalta määritettyjen vaiheiden sijaan. Tutkimus perustuu empiiriseen aineistoon siitä, kuinka isot kansainväliset ohjelmistoyritykset toteuttavat suunnittelua. Aineisto kerättiin tekemällä ensin alustava tiedonkeruu, joka koostui kyselytutkimuksesta ja teemahaastatteluista, ja toteuttamalla sen jälkeen monitapaustutkimus.

Väitöstutkimuksen tuloksena havaittiin, että tiekarttapohjaisen suunnittelun keskiö ohjelmistoyrityksissä on tuotesuunnittelu. Tiekarttapohjainen tuotesuunnittelu parantaa näkyvyyttä sekä strategian ja liiketoiminnan suunnitteluun että ohjelmistotiimitason vaatimusten suunnitteluun. Tutkimustulokset vahvistavat, että jatkuvan suunnittelun päätasot ovat strateginen, talous-, liiketoiminnan, tuote- ja julkaisusuunnittelu. Suunnittelun pääkierrokset toteutetaan viikoittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Pisimmän aikavälin suunnitelmat luodaan yleensä kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että suunnittelukäytännöt ovat muuttuneet laajuuden ja aikataulun suhteen. Suunnittelu ei rajoitu ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä pelkästään julkaisusuunnitteluun, vaan se nähdään laajemmasta näkökulmasta, johon sisältyvät myös strateginen ja taloussuunnittelu. Suunnitelmien aikataulu on lyhentynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Suunnittelua ovat muuttaneet epävakaa toimintaympäristö, teknologioiden nopea kehittyminen, uudet tuotekehityskäytännöt ja lyhenevät tuotekehityssyklit.

see all

Series: VTT Science
ISSN: 2242-119X
ISSN-E: 2242-1203
ISSN-L: 2242-119X
ISBN: 978-951-38-8445-1
ISBN Print: 978-951-38-8446-8
Issue: 132
Subjects: