University of Oulu

Educational technology: opportunities and challenges

Saved in:
Author: Kumpulainen, Kari1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
2University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514284069
Language: English
Published: 2007
Publish Date: 2007-03-19
Description:

Abstract

Numerous educational technology programs and strategies have been developed on all continents to ensure that technology is used effectively for the benefit of student learning and achievement. The impact of technology on learning and instruction is still not clear. This book addresses several concerns of educators who rub elbows with a new technology. The book offers global research-based data on educational technology. The book consists of nine independent blind peer-reviewed scientific articles written by thirteen authors, four from Europe and nine from the USA.

The authors present diverse views on social technologies and integration of ICT (information and communication technology) in education, online teaching, and instructional design models. Creative computing, staff and student training, and effective use of technology are also examined. Several theoretical frameworks are used including the activity theory, social constructivist theory, reflective practice, and the teacher’s embodied theory. The articles represent a variety of quantitative and qualitative methods, including case studies and surveys. Practical web-based links including videos and examples of good practice are offered for primary, secondary and tertiary education.

see all

Tiivistelmä

Kansakunnat kaikilla mantereilla ovat suorastaan kilvoitelleet erilaisten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja oppimista edistävien strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien julkaisemisessa. Kuitenkaan teknologian vaikutuksista oppimiseen ja opettamiseen ei tiedetä vielä tarpeeksi. Tämä kirja pyrkii osaltaan selventämään vallitsevaa problematiikkaa tarjoamalla globaalin, tutkimuksellisen näkökulman aiheeseen. Kirja koostuu yhdeksästä artikkelista. Kaikki artikkelit on sokkona vertaisarvioitu vähintään kahden lukijan toimesta. Kirjoittajia on yhteensä kolmetoista — yhdeksän professoria ja neljä tutkijaa.

Kirjoittajat tuovat esiin monipuolisia näkemyksiä teknologian sosiaalisista vaikutuksista opetus- / oppimistapahtumaan, verkkoperustaisesta oppimisesta sekä teknologiaan liittyvästä koulutussuunnittelusta. Käsiteltäviä aiheita ovat myös tietokoneet ja luovuus, opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien tietotekniset valmiudet, sekä kouluoppimisen tehostaminen teknologian keinoin. Kirjoittajien käyttämiä teoreettisia viitekehyksiä ovat mm. aktivaatioteoria, sosiaalikonstruktivismi, reflektiivinen oppiminen, sekä teoria opettajasta opetuksensa ilmentäjänä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. metodeja, mukana on niin tapaustutkimuksia kuin survey-tyyppisiä kyselyjä. Artikkelit nostavat esiin useita hyödyllisiä opetuskäytänteitä, sekä ajankohtaisia ja kiinnostavia verkkolinkkejä perus-, keski- ja korkea-asteen opetukseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 978-951-42-8406-9
ISBN Print: 978-951-42-8405-2
Issue: 87
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.