University of Oulu

Self-care of the home-dwelling elderly people living in Slovenia

Saved in:
Author: Železnik, Danica1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science
2University of Maribor, Faculty of Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514286377
Language: English
Published: 2007
Publish Date: 2007-11-21
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Faculty of Medicine of the University of Oulu, for public defence in Kajaaninsali (Auditorium L6), Linnanmaa, on November 30th, 2007, at 12 noon
Reviewer: Professor Emerita Maija Hentinen
Docent Riitta Suhonen
Description:

Abstract

This study is focused on the self-care of home-dwelling elderly people living in Slovenia. The study has two phases. The purpose of the first phase is to describe the self-care of home-dwelling elderly people living in Slovenia and factors connected to self-care. The purpose of the second phase is to describe the experiences of the elderly people's ability to manage at home. The aim of this study was to produce new knowledge about the self-care of home-dwelling elderly people living in Slovenia and the factors connected with it. The knowledge will be used to develop elderly care and support eldery people who live at home. The knowledge can be also used to educate nurses to care for the elderly people.

The study was both quantitative and qualitative. In the quantitative study the sample consisted of 302 home-dwelling elderly people who were clients in domiciliary care. The selection criteria was: aged 75 years or over and the ability to communicate, no hearing problems, no severe mental problem/cognitive disability and gave full consent for their participation.

The whole instrument consists of 91 items. A instrument covers background data, types of self-care, self-care orientation, life satisfaction, self-esteem and functional ability. In the qualitative study, 20 interviews were carried out and a qualitative analysis obtained. Data collection methods included open-ended questions concerning the following topics: background data, types of self-care, self-care orientation, life satisfaction, self-esteem and functional ability.

Based on factor analyses, four factors were found which described the self-care. All other factors describe elderly people's perceptions concerning either the past or the future. The elderly people who are able to manage their daily activities/routines have a good functional capacity, good family relations, live qualitatively, accept the future healthily and clearly and are satisfied with their life because they can take care of themselves, but their self-esteem is not so high. Those elderly people who do not take care of themselves are abandoned; they are not satisfied with their way of life and have low-esteem.

The results are going to be the basis for planning care and nursing care for all caregivers, especially community nurses. On the basis of this result the model of nursing and social care for home - dwelling elderly people living in Slovenia could be planned.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään Sloveniassa asuvien ikääntyneiden itsestä huolenpitoa. Tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli kuvata slovenialaisten ikääntyneiden itsestä huolenpitoa ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Toisen vaiheen tarkoituksena oli kuvailla ikääntyneiden kokemuksia itsestä huolenpidosta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa slovenialaisten ikääntyneiden kotona asuvien itsestä huolenpidosta. Tietoa voidaan käyttää tuettaessa ikääntyneitä asumaan kotona. Lisäksi sitä voidaan käyttää hoitotyöntekijöiden koulutuksessa.

Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällistä että laadullista lähestymistapaa. Määrällisen tutkimuksen otos oli 302 kotona asuvaa slovenialaista ikääntynyttä. Kriteerinä oli vähintään 75 vuoden ikä ja kommunikaatiokyky. Kyselylomake sisälsi 91 väittämää. Siinä oli taustatietokysymyksiä, itsestä huolenpitoon, itsestä huolenpitoon orientoitumiseen, elämään tyytyväisyyteen, itsearvostukseen ja toimintakykyyn liittyviä kysymyksiä. Laadulliseen tutkimukseen osallistui 20 henkilöä. He olivat antaneet suostumuksena haastatteluun tutkimukseen ensimmäisessä vaiheessa. Haastattelut sisälsivät avoimia kysymyksiä koskien itsestä huolenpitoa.

Tulosten mukaan neljä faktoria kuvasi itsestä huolenpitoa muut faktorit kuvasivat ikääntyneiden suhdetta menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Niillä ikääntyneillä, jotka hallitsivat päivittäiset toiminnot oli hyvä toimintakyky, hyvät perheenjäsenten väliset suhteet, he olivat elämään tyytyväisiä ja hyväksyivät tulevaisuuden. Heidän itsetuntonsa ei ollut hyvä. Ne ikääntyneet, jotka eivät pitäneet huolta itsestään olivat omapäisesti itsestä huolehtimiseen suhtautuvia. He eivät olleet elämään tyytyväisiä ja heillä oli matala itsetunto.

Tutkimus tuloksia tullaan hyödyntämään kehitettäessä ikääntyneiden kotihoitoa. Tulosten perusteella tullaan kehittämään malli miten ikääntyneiden kotona asumista voidaan tukea.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 978-951-42-8637-7
ISBN Print: 978-951-42-8636-0
Issue: 954
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.