University of Oulu

Sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältö ja kompetenssit

Saved in:
Author: Heikka, Helena1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Management Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514287886
Language: Finnish
Published: 2008
Publish Date: 2008-05-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi anatomian ja solubiologian laitoksen luentosalissa A 101 (Aapistie 7 A) 23. toukokuuta 2008 kello 12
Reviewer: Professor Jari Stenvall
Professor Jari Vuori
Description:

Abstract

The aim of this study was to analyse the content and related competences of the work of the manager of municipal social and health services. In the theoretical part of the research, management tasks and the context and theoretic tendencies of management are examined. The management of social and health services is examined from the point of view of competence. The competences were formed based on general models of management and the analysis of managerial tasks in social and health services. The competences of social and health services management consist of those of operation, human resources and financial management, network cooperation and communication.

Empirical study was executed in two phases. In the first phase, data were collected by an online and postal survey questionnaire aimed at managers of social and health services (n = 169). The data were analysed using SPSS statistical analysis software. When selecting the methods for data analysis, measuring the level and distribution of variables in the data were taken into consideration. In the analysis of the variables, both parametric and non-parametric statistical tests were exploited, taking into account the size and the quality of the data. In the second phase, five social and health service managers were thematically interviewed. The data from the thematic interviews were analysed by content analysis.

In the basic duty of social and health managers, the management of change, financial and human resource management, cooperation and networking were emphasized. In change-related development work, working group membership or securing resources for others were emphasized. Compared to other managers, managers of social and health care organisations and managers in the largest municipalities were more often in charge of developing new operations models and producing services jointly with the private and third sector. The challenges of human resource management were related to the management of competence and its development. Cooperative networking seems to be increasing in the future thanks to reform of the service structure and diversification of service production. At present, relating to the managerial competences, the managers of social services needed operational, financial and staff management skills once in a while or quite often, more so than the others. In the near future, the managers of social and health care organisation needed skills in different areas more than managers of social services. In the future, all managerial competences are needed more often than at present. The requirements of the qualifications for a manager were Master's degree, education and experience in management and skills in accordance with managerial competence. The changes in the operational environment of social and health services will change manager's duties and the competence needed. In this study, useful information about the development of managerial competence in social and health services was acquired, and it can also be used in the evaluation and planning of managerial education.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältöä ja työhön liittyviä kompetensseja. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kontekstia, johtamistehtäviä ja johtamisen teoreettisia suuntauksia. Sosiaali- ja terveystoimen johtamista tarkastellaan kompetenssinäkökulmasta. Johtamistehtävien kompetenssit muodostettiin yleisten johtamiskompetenssimallien ja sosiaali- ja terveystoimen johtamistyön sisällön analyysin perusteella Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kompetensseiksi muodostuivat virkakelpoisuuden lisäksi toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisen, verkostoyhteistyön ja viestinnän sekä projektitoiminnan kompetenssit.

Empiirinen tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto kerättiin Internet- ja postikyselyllä kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajilta (n = 169) Aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjemistolla. Aineiston analyysimenetelmien valinnassa huomioitiin muuttujien mittaustaso ja jakauma havaintoaineistossa. Muuttujien analyysissä hyödynnettiin aineiston koko ja laatu huomioiden parametrisiä ja parametrittomia tilastollisia testejä. Toisessa vaiheessa suoritettiin teemahaastattelu viidelle sosiaali- ja terveystoimen johtajalle. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällön analyysillä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan perustehtävän johtamisessa korostui muutosjohtajuus, talous- ja henkilöstöjohtaminen sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Muutoksiin liittyvässä kehittämistyössä johtajien toiminta painottui useimmin työryhmän jäsenyyteen tai resurssien turvaamiseen muille. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien johtajat toimivat useammin kuin muut vastuullisessa tehtävässä uusien toimintamallien kehittämisessä ja palvelujen tuottamisessa yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Henkilöstöjohtamisen haasteet liittyvät osaamisen johtamiseen ja sen kehittämiseen. Verkostoyhteistyö näyttäisi lisääntyvän tulevaisuudessa palvelurakenneuudistuksen ja palvelutuotannon monipuolistumisen myötä. Johtamiskompetensseista sosiaalitoimen johtajat tarvitsivat nykytilanteessa tyypillisemmin kuin muut toiminnan johtamisen, talous- ja henkilöstöjohtamisen taitoja silloin tällöin tai melko usein. Yhdistetyn organisaation johtajista useampi kuin sosiaalitoimen johtajista tarvitsi lähitulevaisuudessa eri alueen taitoja jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkia johtamiskompetensseja tarvitaan nykyistä useammin. Johtajan kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskoulutusta ja -kokemusta sekä johtamiskompetenssien mukaisia taitoja. Tuloksissa korostuivat myös johtajan vuorovaikutustaidot hyvän johtajan ominaisuutena ja valintakriteerinä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaympäristön muutokset muuttavat johtajan työnsisältöä ja työssä tarvittavaa osaamista. Tutkimuksessa saatiin hyödyllistä tietoa sosiaali- ja terveystoimen johtamisosaamisen kehittämiseen ja johtamiskoulutuksen arviointiin ja suunnitteluun.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 978-951-42-8788-6
ISBN Print: 978-951-42-8787-9
Issue: 968
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2008. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.