University of Oulu

Huumevalistus ja sen muunnelmat : opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ja opetuksesta

Saved in:
Author: Mäkitalo, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514289767
Language: Finnish
Published: 2008
Publish Date: 2008-12-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Oulunsalissa (L5) 12. joulukuuta 2008 klo 12.00
Reviewer: Professor Anneli Niikko
Professor Terttu Tuomi-Gröhn
Description:

Abstract

The objectives of this study are to describe and analyse upper secondary school teachers’ views on education and teaching directed at drug use prevention. The aims of the study are to identify the different ways in which teachers perceive drug prevention in upper secondary school education, as well as to examine different meanings given to different perceptions and the variation of such perceptions in order to give a holistic view on the phenomenon. Drug prevention and the related teaching and education were approached by analysing the teachers’ common understanding on intoxicants, drugs in particular, and their methods of drug use prevention.

The approach chosen was the phenomenographic method. Teachers’ views and their characteristics were compiled into clearly separated categories. The data were collected by interviewing the same teachers twice. The interview started with selected key questions and was thus semi-structured in nature. The objective of the interview was to give the teachers an opportunity to present their own views on their own lifeworld. The analysis of empirical data focussed on the variation in the ways teachers experience drug prevention. The teachers’ views were studied by means of direct and indirect intentionality, and the critical aspects of their view as well as the knowledge contained in them were examined. The study includes descriptions on the teachers’ knowledge on the issue and content of their drug prevention methods collected by means of ‘what’ questions. ‘How’ questions were used to obtain information on their actions and behaviour as teachers and educators. The study is based on the variation theory in the context of upper secondary school.

The study creates several concept categories and explicitly describes their meanings. The meanings related to the critical aspects of different concept categories on drug prevention teaching and education open new horizons and provide teachers with tools for comparing different concepts and creating new links to the world. The study created tools for changing one’s opinions and extending one’s horizons, which in turn permits qualitative changes in one’s perceptions. The tools can be used and finalised in practical drug use prevention teaching and education.

The study gives us a more profound understanding of the upper secondary school teachers’ views on drug prevention in teaching and education. It also provides us with better understanding of, and commitment in, phenomenographic research and qualitative change in drug prevention teaching and education.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan lukion opettajien käsityksiä ehkäisevästä huumetyöstä ja siihen liittyvästä koulukasvatuksesta ja opetuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa opettajien erilaisia tapoja ymmärtää ilmiö ja paljastaa käsityksiin liittyvät merkitykset sekä kuvata käsitysten vaihtelut kokonaiskuvan muodostamiseksi ilmiöstä. Ehkäisevää huumetyötä ja siihen suuntautuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa lähestyttiin mm. tutkimalla opettajien arkiymmärrystä päihteistä ja heidän tapojaan toteuttaa ehkäisevää huumetyötä.

Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin fenomenografisen metodin kautta. Käsitykset ja niiden ominaispiirteet tiivistettiin selkeästi toisistaan erottuviin käsitystyyppeihin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla lukion opettajia kaksi kertaa. Samat opettajat osallistuivat molempiin haastatteluihin. Haastattelun alussa käytettiin avainkysymyksiä, jolloin siinä oli piirteitä puolistrukturoidusta haastattelusta. Haastattelutilanteessa oli tavoitteena, että opettajat voisivat esittää omaa ajatteluaan omasta elämismaailmastaan. Empiirisen aineiston analysoinnissa keskityttiin tarkastelemaan ilmiöön liittyviä opettajien käsitysten vaihteluita. Opettajien käsityksiä tutkittiin intentionaalisuuden suoran ja epäsuoran aspektin kautta ja paljastettiin käsitysten kriittiset aspektit ja niihin sisältyvä tieto. Tutkimuksessa on kuvauksia opettajien tietoperustasta, mitä-kysymysten avulla tuotettua sisältötietoa ehkäisevästä huumetyöstä ja miten-kysymysten avulla tuotettua tietoa toiminnasta ja tavasta olla opettajana tai koulukasvattajana. Tutkimuksen taustalla on variaatioteoriaa, johon kontekstin kautta liittyy lukion opetus- ja kasvatustoiminta.

Tutkimuksessa tunnistettiin useita käsitystyyppejä ja paljastettiin niihin liittyviä merkityksiä eksplisiittisesti. Käsitystyyppien kriittisiin aspekteihin liittyvät merkitykset ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja koulukasvatuksesta avaavat uusia perspektiivejä ja mahdollistavat opettajille käsitysten vertailut ja uusien suhteiden muodostamisen maailmaan. Tutkimus tuotti välineitä käsitysten muutoksiin sekä maailman laajenemiseen mahdollistaen näin osaltaan ajatusten laadullisen muutoksen. Välineitä voidaan käyttää ja jalostaa käytännössä ehkäisevän huumetyön opetus- ja kasvatustyössä.

Tämän tutkimuksen myötä ymmärrämme paremmin lukion opettajien erilaisia käsityksiä ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja koulukasvatuksesta. Tämän tutkimuksen kautta ymmärrämme myös osaltaan paremmin tavan sitoutua fenomenografiseen tutkimukseen ja laadulliseen muutokseen opetuksessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 978-951-42-8976-7
ISBN Print: 978-951-42-8975-0
Issue: 101
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2008. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.