University of Oulu

Knowledge transfer to product development processes : a multiple case study in two small technology parks

Saved in:
Author: Saari, Seppo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514290596
Language: English
Published: 2009
Publish Date: 2009-03-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu, for public defence in Raahensali (Auditorium L10), Linnanmaa, on March 20th, 2009, at 12 noon
Reviewer: Professor Vesa Harmaakorpi
Professor Päivi Oinas
Description:

Abstract

One of the roles of Technology Parks is to stimulate and manage knowledge transfer. Studies have been conducted on large Technology Parks, but studies on small ones are rare. However, small Technology Parks are of interest as innovation promoters, and thus regional developers.

This study explores how knowledge is transferred to the product development processes of firms, and how the local innovation system influences the transfer. First the existing research is examined to understand what kind of factors affect knowledge transfer in the product development processes of firms from and through a local innovation system with incomplete services. The framework resulting from the study consists of innovation enabler analyses, and process analyses. The enablers are the Technology Park and local innovation systems, and social capital. The processes are the product development processes, and interorganisational networking.

Furthermore, an empirical study was conducted on how knowledge is transferred in the product development processes of firms in two Technology Parks namely, Digipolis in Kemi in the North of Finland and Electropolis in Kalix in the North of Sweden.

A qualitative embedded multiple case study was chosen as the research approach. The study consists of two levels: the product development processes of the firms, the Technology Parks as single cases and cross case analyses; and the. The latter were based on one single case, a cross case within each Technology Park, and a cross-Technology Park cross case levels.

The results indicate that the characteristics of the firms have a higher influence on knowledge transfer processes than the local innovation systems, and higher education combined with an attraction strategy draws subsidiaries with minimal local links and knowledge transfer. Strong ties within local social networks favour knowledge transfer, but they have to be fostered.

see all

Tiivistelmä

Yksi teknologiakylien tehtävistä on stimuloida ja hallita tietämyksen siirtoa. Suurten teknologiakylien osalta tutkimuksia on tehty, mutta pienistä hyvin vähän. Niillä on merkitystä innovaatioiden edistäjinä ja siten ne ovat aluekehittäjiä.

Tämä tutkimus selvittää, miten tietämystä siirretään yritysten tuotekehitysprosesseihin ja, miten paikallinen innovaatiojärjestelmä vaikuttaa siirtoon. Ensin tarkastellaan aiempaa tutkimusta tavoitteena luoda ymmärrys, mitkä tekijät vaikuttavat tietämyksen ohjautumiseen yritysten tuotekehitysprosesseihin paikallisesta heikommin resursoidusta innovaatiojärjestelmät. Johdettu viitekehys sisältää innovaation mahdollistajien ja prosessien analyysin. Mahdollistajia ovat teknologiakylä ja paikallinen innovaatiojärjestelmä sekä sosiaalinen pääoma. Prosessit ovat tuotekehitysprosessi ja organisaatioiden välinen verkottumisprosessi.

Seuraavaksi suoritettiin kokeellinen tutkimus siitä, miten tietämys siirretään tuotekehitysprosesseihin kahdessa teknologiakylässä: Digipoliksessa Kemissä Pohjois-Suomessa ja Elektropoliksessa Kalixissa Pohjois-Ruotsissa.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tapaustutkimus. Siinä on kaksi tasoa: teknologiakylät tapauksittain ja tapauksien välillä analysoituna sekä yritysten tuotekehitysprosessit, jotka analysoitiin tapauksittain, tapausten kesken teknologiakylittäin ja tapausten kesken teknologiakylien kesken.

Tulokset ehdottavat, että yritystyyppi vaikuttaa tietämyksen siirtoon enemmän kuin paikallinen innovaatiojärjestelmä. Korkea-asteen koulutus yhdistettynä atraktiostrategiaan houkuttaa teknologiakylään sivutoimipisteitä, jotka toteuttavat hyvin vähän paikallisia yhteyksiä ja tietämyksen siirtoa. Vahvat siteet paikallisissa sosiaalisissa verkostoissa edistävät tietämyksen siirtoa, mutta verkostoja tulee ylläpitää.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN-E: 1796-2226
ISBN: 978-951-42-9059-6
ISBN Print: 978-951-42-9058-9
Issue: 319
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2009. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.