University of Oulu

Physical sexual harassment as experienced by children at school : in northern Finland and northwest Russia

Saved in:
Author: Sunnari, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514290732
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2009
Publish Date: 2009-03-24
Description:

Abstract

The research focused on physical sexual harassment as a mistreatment that threatens the realisation of full citizenship, safety, dignity and equality of girls and boys at school. There were 1738 children aged 11 to 12 years from 36 northern Finnish and 22 northwest Russian school classes who answered a group of questions concerning their experiences on physical sexual harassment at school or on the way to school. While analysing the data, critical qualitative content analysis, and critical and reflective reading, and contextualisation were used.

On the basis of the children’s answers to the question whether they had been groped, and on the basis of the analysis of the case-descriptions the children wrote, it was considered that at least every fifth of the Finnish and every fourth of the Russian girls had experienced physical sexual harassment at school or on the way to school. More than every tenth of the Russian boys and a little less than every twentieth of the Finnish boys had partly corresponding experiences.

Typically groping occurred in hallways, in front of the restrooms, in the gym, on the school-bus and bus stop, or on the road to school or from school. But it also occurred in classrooms. Girls constituted the vast majority of the victims of physical sexual harassment and boys constituted the vast majority of perpetrators. A girl was groped in nine cases out of ten by a male classmate in both the Russian and Finnish data. But, the boys’ harassers were not very commonly girls. The harasser of the Finnish boy was more often another boy than a girl. In the Russian data, the perpetrator was in six cases out of ten a girl alone or with somebody else.

In the cases where a girl was perpetrated by a boy classmate, it was often possible to infer messages of heterosexism — the exercise of, or an attempt to exercise masculinist power over girls. Heterosexisist messages could also be seen from some of the cases where a boy or a girl had experienced groping by a classmate of the same gender. In boys’ mutual relationships and in girls’ indeed, the heterosexist norm not to be different in sexual terms was strong in some school classes.

The type of groping that surprised the most was groping perpetrated by an adult towards a pupil; a boy or a girl. This is not to say that sexual violence perpetrated by adults against children is a new issue. What surprised was that it became visible in the context of researching 11 to 12 years old children’s experiences of groping in school.

Pupils’ texts about what stopped harassment are not promising. Although the children were not asked whether the harassment had stopped and what had stopped it, some children wrote about the matter. Almost one half of them wrote that the harassment was still going on. Some children had successfully managed to stop harassment by using violence as a defence against the harassment, and only one child informed to have stopped harassment through conversion. Furthermore, the pupils told the teacher about the harassment very rarely.

see all

Abstrakt

Denna undersökning fokuserar på fysiskt sexuellt trakasseri som hindrar förverkligandet av flickors och pojkars fulla medborgarskap, säkerhet, människovärde och jämställdhet i skolan. I undersökningen deltog 1738 skolelever i åldern 11–12 år från 36 skolklasser i norra Finland och 22 skolklasser i nordvästra Ryssland. Eleverna svarade på en mängd frågor som gällde deras erfarenheter om fysiskt sexuellt trakasseri i skolan och på skolvägen. Vid analyseringen av materialet användes metoden kvalitativ innehållsanalys samt kritisk-reflexiv textläsning. Dessutom fördjupades analysen av texternas innehåll genom korsläsning och genom att jämföra enskilda skolelevers texter med alla elevers texter i de egna skolklasserna.

Undersökningen visar att fysiskt sexuellt trakasseri är allmänt till och med i skolorna på Europas nordliga periferiområden. Elevernas svar på frågan om de har blivit tafsade på — och fallbeskrivningar som de har avfattat — visar att en femtedel av de finländska och en fjärdedel av de ryska flickorna som deltagit i undersökningen hade blivit utsatta för fysiskt sexuellt trakasseri i skolan eller på skolvägen. Delvis liknande erfarenheter hade var tionde rysk och var tjugonde finsk pojke som deltog i undersökningen. En mycket klar skillnad mellan de ryska och finska barnens beskrivningar gällande sexuellt trakasseri var att de ryska barnen hade det tydligt svårare att skriva om det trakasseri som de hade blivit utsatta för.

Det var typiskt att tafsandet hade skett i skolans aula, i närheten av sanitetsutrymmena, i gymnastiksalen, i skolbussen och på busshållplatserna eller på skolvägen. Men det hade också förekommit i klassrummen. Flickorna utgjorde en mycket klar majoritet av dem som hade blivit föremål för fysiskt sexuellt trakasseri och pojkarna utgjorde en mycket klar majoritet av antastarna. Både i det ryska och i det finländska materialet hade flickan — i nio fall av tio — blivit tafsad på av en pojke i samma klass. De som antastade pojkar var inte särskilt ofta flickor. Den finländska pojken blev oftare antastad av en pojke än en flicka. I det material som samlats in i Ryssland var antastaren i sex fall av tio en flicka, ensam eller tillsammans med någon annan.

Sådana fall där en flicka blev antastad av en pojkelev karakteriserades ofta av antastarens heterosexistiska försök att utöva maskulin makt över flickor och/eller att stötta macho-maskulin kultur inom en viss grupp pojkar och/eller inom en hel skolklass. Heterosexistiska värderingar tycktes också ingå i några sådana fall där pojken eller flickan hade blivit tafsad på av en klasskamrat av samma kön. I några skolklasser föreföll det att det fanns två faktorer som var starka i både pojkarnas och flickornas inbördes relationer: en heterosexistisk norm som förbjuder olikhet på sexuellt område samt en rädsla att bli tolkad som annorlunda.

Det som överraskade mest i det undersökta materialet var elevernas omnämnanden om erfarenheter där tafsandet kommit från vuxenhåll. Att en vuxen utsätter ett barn för sexuella övergrepp är ingenting nytt. Det överraskande var att stöta på sådana fall i ett material där det är fråga om 11–12 -åringars erfarenheter om tafsande i skolan. Sex finländska och sju ryska skolelever berättade att en vuxen hade tafsat på dem i skolan eller på skolvägen. Forskningen bekräftar tidigare forskningsresultat enligt vilka undervisningspersonalens tolerans mot sexuellt trakasseri och ofredande har en mycket stor betydelse för det, hur stort problemet med sexuellt trakasseri och ofredande kommer att bli i en skolklass.

Skolelevernas texter om det vad det var som gjorde slut på trakasseriet var inte lovande. Fast eleverna inte blev tillfrågade om trakasseriet tagit slut och vad som hade gjort slut på det, skrev några barn dock om saken. Nästan hälften av dem skrev att trakasseriet fortfarande pågår. Några elever hade lyckats göra slut på trakasseriet genom att använda våld som försvarsmedel mot ofredandet. Bara en elev berättade sig ha kunnat göra slut på trakasseriet genom att diskutera med antastaren. För läraren berättade de mycket sällan om det ofredande som de hade blivit utsatta för.

see all

Резюме

Это работа посвящена исследованию проявлений физического сексуального преследования, определяемое как плохое обращение, которое угрожает реализации полной безопасности, достоинства и равенства девочек и мальчиков в школе. В опросе принимали участие 1738 детей, в возрасте с 11 до 12 лет из 36 классов школ Северной Финляндии и 22 классов школ Северо-запада России. Вопросы касались фактов физического сексуального негативно опыта в школе или по пути в школу. Для обработки данных использовались -качественный контент-анализ, критическое рефлексивноечтениесучётомконтекста.

Исследование показывает, что физическое сексуальное преследование довольно обычное явление в школах даже на северных перифериях Европы. На основе детских ответов и описаний случаев выяснилось, что, по крайней мере, каждая пятая финская девочка, и четверть российских школьниц, испытал физическое сексуальное преследование в школе или на пути к школе, которое проявлялось в негативном прикосновении («тискали, лапали, щупали»). Подобный опыт испытали более десятой части российских мальчиков, и немного меньше двадцатой части финских мальчиков. Прослеживается заметное различие между российскими и финскими детьми в описаниями физического сексуального преследования: российским детям было гораздотруднеенаписатьопроблеме.

Как правило, щупание происходило в коридорах, возле туалетов, в раздевалках и на уроках физкультуры, в школьных автобусах и на автобусных остановках, по дороге к школе, но это также происходило и в классных комнатах. Девочки составили огромное большинство жертв физического сексуального преследования, преследователями, в подавляющем большинстве оказались мальчики. В девяти случаях из десяти девочек осаждали мальчики-одноклассники и вроссийскихи вфинских школах. Более того, гораздочаще финскиемальчикитакжестановились жертвами другого мальчика. В российских данных, в шести случаях из десяти мальчики становилисьжертвами девочки, действующей в одиночку, либо с кем-то еще.

Случаи, где девочку обижал одноклассник, можно отнести к проявлениям гетеросексизма, или к попыткам маскулинного доминирования. Проявления гетеросексизма наблюдаются также и в случаях, когда обидчик был того же пола, что и жертва. В некоторых классах сформировалась жесткая модель взаимоотношений, когда одной из причин гетеросексистского поведениясталожелание невыделяться изгруппы, т.е. превратилосьв «норму».

В ходе исследованиявыяснилось, что частьшкольников, как девочки, так имальчики, стали жертвами сексуального преследования со стороны взрослых. Нельзя сказать, что сексуальное насилие, совершаемое взрослыми против детей, является новой проблемой. Поразителен тот факт, что это проявляется и в контексте исследования опыта неприятных прикосновений в школе у 11–12 летних. Шесть финских и семь российских учеников описали свой опыт, где обидчиком был взрослый. Предыдущие исследования показывают, что терпимость к сексуальному преследованию является решающим фактором, влияющем на саму возможность возникновениясексуального преследования, особенно в образовательном контексте.

Письменные мненияучеников отом, как остановитьподобноеявление, ксожалению, малообещающие. Хотя детей не спрашивали, прекратилось ли преследование и что его остановило, некоторые дети высказались по этому вопросу. Почти одна половина из них написала, что преследование все еще продолжается. Некоторые дети успешно сумели остановить преследование, используя насилие как защиту против преследования. Только один ребенок сумел прекратить преследование через беседу с обидчиком. Кроме того, ученики очень редко сообщали о преследовании преподавателю.

see all

Abstrakti

Tutkimuksen fokuksena on tyttöjen ja poikien täyden kansalaisuuden, turvallisuuden, ihmisarvon ja tasa-arvon toteutumista koulussa ehkäisevä fyysinen seksuaalinen ahdistelu. Tutkimukseen osallistui 1738 iältään 11–12-vuotiaita koululaista 36 pohjoissuomalaisesta ja 22 luoteisvenäläisestä koululuokasta. Oppilaat vastasivat joukkoon kysymyksiä, jotka koskivat heidän kokemuksiaan fyysisestä seksuaalisesta häirinnästä koulussa tai koulumatkalla. Aineiston analysoinnissa käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysimenetelmää sekä kriittis-reflektiivistä tekstiluentaa. Lisäksi tekstisisältöjen analysointia syvennettiin ristiin luennalla ja vertailemalla yksittäisten koululaisten tekstejä heidän koululuokkiensa kaikkien muiden oppilaiden teksteihin.

Tutkimus osoittaa, että fyysinen seksuaalinen ahdistelu on yleistä jopa Euroopan pohjoisten reuna-alueiden kouluissa. Oppilaiden vastauksista kysymykseen, onko heitä käpälöity — ja heidän kirjoittamista tapauskuvauksista — kävi ilmi, että vähintäänkin joka viides suomalaisista ja joka neljäs venäläisestä tutkimukseen osallistuneista koulutytöistä oli kokenut fyysistä seksuaalista ahdistelua koulussa tai koulumatkalla. Osittain vastaavanlaisia kokemuksia oli noin joka kymmenennellä tutkimukseen osallistuneella venäläispojalla ja joka kahdennellakymmenennellä suomalaispojalla. Erittäin selvä ero venäläisten ja suomalaisten lasten välillä fyysisen seksuaalisen häirinnän kuvauksissa oli se, että venäläisten lasten oli selkeästi vaikeampi kirjoittaa kokemastaan ahdistelusta.

Tyypillisesti käpälöintiä oli tapahtunut koulun aulassa, saniteettitilojen lähistöllä, voimistelusalissa, koulu-bussissa ja bussipysäkeillä tai koulutiellä. Mutta sitä oli tapahtunut myös luokkahuoneissa. Tytöt muodostivat hyvin selvän enemmistön fyysisen seksuaalisen ahdistelun kohteista ja pojat hyvin selvän enemmistön ahdistelijoista. Sekä venäläisessä, että suomalaisessa aineistossa yhdeksässä tapauksessa kymmenestä tyttöä oli käpälöinyt oman luokan poikaoppilas. Poikien ahdistelijat eivät olleet kovinkaan usein tyttöjä. Suomalaisen pojan ahdistelija oli useammin toinen poika, kuin tyttö. Venäjältä kerätyssä aineistossa ahdistelija oli kuudessa tapauksessa kymmenestä tyttö yksin tai jonkun toisen kanssa.

Tapauksia, joissa tyttö joutui poikaoppilaan ahdistelemaksi, luonnehti monissa tapauksissa ahdistelijan heteroseksististinen yritys käyttää maskuliinista valtaa tyttöihin ja/tai pönkittää macho-maskuliinista kulttuuria tietyn poikajoukon keskuudessa ja/tai koko koululuokassa. Heteroseksistisiä arvotuksia näytti sisältyvän myös joihinkin sellaisiin tapauksiin, joissa poika tai tyttö ilmoitti kokeneensa käpälöintiä samaa sukupuolta olevan luokkakaverin taholta. Joissakin koululuokissa näyttivät heteroseksistinen seksuaalisuuden alueella erilaisuuden kieltävä normi, sekä erilaiseksi tulkituksi tulemisen pelko, olevan vahvoja sekä poikien että tyttöjen keskinäisissä suhteissa.

Yllättävintä tutkimusaineistossa olivat oppilaiden maininnat kokemastaan käpälöinnistä aikuisten taholta. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen väkivalta ei sinänsä ole uusi asia. Yllättävää oli kohdata tällaisia tapauksia aineistossa, jossa on kyse 11–12-vuotiaiden lasten käpälöintikokemuksista koulussa. Kuusi suomalaista ja seitsemän venäläistä koululaista kertoi aikuisen käpälöineen heitä koulussa tai koulumatkalla. Tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun sietäminen opetushenkilökunnan taholta on erittäin merkityksellistä sen suhteen, kuinka isoksi seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ongelma koululuokassa muodostuu.

Koululaisten tekstit siitä, mikä lopetti häirinnän, eivät ole lupaavia. vaikka oppilailta ei kysytty, oliko häirintä/ahdistelu loppunut ja mikä sen oli lopettanut, jotkut lapset kirjoittivat asiasta. Melkein puolet heistä kirjoitti, että häirintä jatkui edelleen. Jotkut oppilaista olivat onnistuneet lopettamaan ahdistelut käyttämällä väkivaltaa puolustuskeinona häirintää vastaan. Vain yksi oppilas kertoi saaneensa häirinnän loppumaan keskustelemalla ahdistelijan kanssa. Opettajalle koululaiset kertoivat kokemastaan häirinnästä vain hyvin harvoin.

see all

Series: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja
ISSN: 1455-8025
ISSN-E: 1455-8025
ISSN-L: 1455-8025
ISBN: 978-951-42-9073-2
Issue: 9
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2009. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.