University of Oulu

Optimisation of product change process and demand-supply chain in high tech environment

Saved in:
Author: Yang, Dayou1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514293559
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-01-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu, for public defence in Auditorium IT115, Linnanmaa, on 28 January 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Professor Kauko Lappalainen
Reviewer: Professor Petri Helo
Doctor Lasse Pesonen
Description:

Abstract

Information and communications technology (ICT) companies face challenges in an unpredictable business environment, where demand-supply forecasting is not accurate enough. How to optimally manage product change process and demand-supply chain in this type of environment? Companies face pressures to simultaneously be efficient, responsive and innovative, i.e. to minimise costs, and shorten order delivery and product change periods.

This thesis included three action research cycles within a real demand-supply chain of a significant international actor. Each action research cycle sought answers by going into one extreme of minimising costs, diminishing order delivery period, or shortening product change periods. In practice, these research cycles included the case company changing their business accordingly for each of these cases. Conducting required changes in the case company were economically significant trials.

The results of this doctoral dissertation provide tips for global high tech companies. Large international companies typically have manufacturing sites in different parts of the world. According to the results, mental shift from local optimisation to a global one is required for efficient manufacturing operations.

Companies have traditionally considered their strategy as a choice between minimising costs, quick delivery, and rapid product change. Also, companies have believed that one single strategy is adequate and applicable to all of their products. According to this thesis, different products may have a different strategy. This would allow companies to flexibly react to the needs of different customer groups, business environments, and different competitors. In addition, strategy can be changed relatively often, monthly, weekly, or even daily.

Based on the results of this doctoral thesis, companies must harmonise their product portfolio globally, including all their sites. Once the same product version is at all sites, they can help each other from components supply viewpoint. Consequently, product changes can be taken through quicker.

see all

Tiivistelmä

Informaatio- ja kommunikaatioalan yritykset kohtaavat haasteita toimiessaan vaikeasti ennustettavassa liiketoimintaympäristössä, jossa tilaus-toimitusennusteet ovat epätarkkoja. Miten tällaisessa ympäristössä hallitaan optimaalisesti tuotemuutosprosessi ja tilaus-toimitusketju? Yrityksillä on paineita olla samanaikaisesti tehokkaita ja innovatiivisia: miten minimoida sekä kustannuksia että lyhentää toimitus- ja tuotemuutosaikoja.

Tämä väitöskirja tehtiin toimintatutkimuksena merkittävän kansainvälisen yrityksen todellisessa tilaus-toimitusketjussa. Toimintatutkimus eteni vaiheittain kokeilemalla kolmea eri ääripäätä minimoimalla 1) kustannuksia, 2) toimitusaikoja ja 3) tuotemuutosaikoja. Käytännössä nämä ääripäät sisälsivät case-yrityksen liiketoiminnan muuttamista vastaavasti sisältäen taloudellisesti merkittäviä kokeiluja.

Tämän väitöskirjan tulokset tarjoavat käytännön esimerkkejä globaaleille korkeanteknologian yrityksille. Suurilla kansainvälisillä yrityksillä on tyypillisesti valmistusyksiköitä eripuolilla maailmaa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yritykset tarvitsevat asennemuutoksen paikallisesta optimoinnista globaaliin, jotta tuotanto toimisi tehokkaasti.

Perinteisesti yritykset ovat ymmärtäneet strategian tarkoittavan valinnan tekemistä kustannusten minimoinnin, nopeiden toimitusaikojen tai nopeiden tuotemuutosten välillä. Yritykset ovat myös uskoneet, että yksi yrityskohtainen strategia kattaa kaikki yrityksen tuotteet. Tämän väitöskirjan tulosten mukaan yrityksen eri tuotteilla voi olla erilainen strategia. Tällainen ratkaisu mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin asiakasryhmien tarpeissa, liiketoimintaympäristössä ja kilpailutilanteissa. Strategiaa voidaan myös muuttaa usein, kuukausittain, viikoittain tai jopa päivittäin.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan, yritysten tulisi harmonisoida tuoteportfolionsa globaalisti kattaen kaikki tuotantolaitokset. Silloin kun yrityksen kaikissa valmistusyksiköissä valmistetaan samaa tuoteversiota, yksiköt voivat auttaa toisiaan komponenttien hankinnassa. Tuotemuutokset voidaan tällöin toteuttaa nopeammin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9355-9
ISBN Print: 978-951-42-9354-2
Issue: 378
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.