University of Oulu

Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju

Saved in:
Author: Karjalainen, Tommi1; Muhos, Matti1; Wang, Lingyun1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514293719
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-01-12
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus on osa CHISU -hanketta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välisen tilaus-toimitusketjun toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Tutkimuksen keskeiset teemat ovat Suomen ja Kiinan välinen liiketoiminta, tilaus-toimitusketjun hallinta sekä kansainvälistymisprosessit.

Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksen keinoin, jossa tapauksina ovat neljä suomalaista pk-yritystä. Teoriaosio keskittyy Suomen ja Kiinan väliseen kauppaan, tilaus-toimitusketjuun ja sen hallintaan sekä kansainvälistymiseen. Teorian tarkoituksena on rakentaa viitekehys empiirisen aineiston keräämisen, käsittelyn ja ymmärryksen tueksi. Empiirisen aineiston keräämisessä käytetään teorioiden pohjalta laadittuja haastattelukysymyksiä. Empiirisen aineiston lähteinä toimivat neljä suomalaista pk-yritystä, joista kustakin haastatellaan yhtä henkilöä, joka on hyvin selvillä yrityksen Kiinasta tuontiin, tilaus-toimitusketjuun sekä kansainvälistymiseen liittyvistä asioista. Tutkimustulokset esitetään empiriaosiossa yrityskohtaisesti jakamalla ne edellä mainittuihin tutkimuksen aihealueisiin. Empiriaosion lopuksi esitettävissä käytännön johtopäätöksissä kootaan yhteen haastatteluiden keskeisin anti.

Tutkimustuloksissa esitetään kattavat kuvaukset Kiinasta tuonnin hyödyistä, Kiinan ja Suomen välisestä tilaus-toimitusketjusta sekä tapausyritysten kansainvälistymisestä. Tärkeimpänä hyötynä esille nousi hankintakustannusten edullisuus. Tilaustoimitusketjun ja sen hallinnan kohdalla yrityksissä korostettiin lähes yksimielisesti yhteistyön ja kiinalaisten nopean reagoinnin merkitystä toiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta. Kansainvälistymisestä puhuttaessa kaikkien tapausyritysten tavoitteena on lisätä kansainvälisiä liiketoimiaan. Tutkimus tarjoaa tämän vähemmän tutkitun aiheen perustietoja käytettäväksi mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Lisäksi se esittää lukuisia hyviä käytäntöjä sekä ongelmia ja keinoja niiltä suojautumiseksi, joista on hyötyä omaa Kiinasta tuontiaan harkitseville suomalaisille pk-yrityksille.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-951-42-9371-9
Issue: 3
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.