University of Oulu

Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi

Saved in:
Author: Malvalehto, Jukke1; Siponen, Tuomas1; Herrala, Maila1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514293740
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-01-24
Description:

Abstract

This research focuses on analysing the development potential of the built environment via value chain analysis in the context of infrastructure networks. This research is part of a more extensive research project named KERVO, which focuses on value chains in sustainable community. The ultimate goal of KERVO is to provide support for strategic decision-making regarding the development of current business models, co-operation models. While KERVO-project has a more extensive goal, this research focuses on modelling the current state of the value chains and thereby this forms the basis for further analyses in KERVO-project. The perspective of this research is how value chains should be managed as production systems according to lean-philosophy. This research covers the whole life cycle of value chains all the way from zoning to disposal.

In the first part of this research, a literature review was performed. This covered both production management and built environment, so that feasibility of tools of different kind could be assessed. However, based on a feasibility assessment, it was noticed that value chain analysis can not be directly applied to the context of this research. Therefore, a new analysing concept was created for this research. This concept was combined from several lean-tools and other tools, which are generally used to analyse production systems.

The analysis of this research was scoped to cover three value chains of critical infrastructure networks: water supply, energy and road networks. Empirical data for this study consisted of former relevant research and interviews. Interviews were organised to cover zoning, designing, construction, maintenance and disposal functions of every single value chain. In addition, the activities of end customers were analysed. The gathering of the empirical data was tied to real events via a residential area located in northern Finland.

Based on the current state analysis, analysed infrastructure networks have several similarities as they are analysed as production systems. The structure of value chains is fragmented and from the production perspective, production is managed push-based. Response time of the value chain consists mainly from the zoning process and from the construction process of the infrastructure. Moreover, the customer need in not being transmitted between the actors of the value chain. The main development areas of the value chains derived from the current state analysis were identifying the customer need; implementing pull production and reducing response time; the developing of business models; and eliminating non-value creating activities.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus kohdentuu rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen kehittämispotentiaalin kartoittamiseen ja on samalla osa laajempaa Kestävän yhdyskunnan arvoketjut (KERVO) -hanketta. KERVO-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa liiketoimintamallien tehostamiseksi sekä analysoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyömalleja. Tässä tutkimuksessa mallinnetaan infrastruktuurin arvoketjujen nykytila ja kartoitetaan niissä oleva kehittämispotentiaali. Tuotettu tieto arvoketjujen nykytilasta toimii KERVO-hankkeen perustana. Arvoketjuja on tarkasteltu tuotantojärjestelminä Lean-filosofian mukaisesti. Infrastruktuuriverkostoja käsitellään koko elinkaaren osalta aina kaavoituksesta hävittämiseen saakka. Rakennetun yhdyskunnan arvoketjuista ei ole aiemmin tehty vastaavan laajuista arvoketjuanalyysiä.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjallisuusanalyysi tuotantojärjestelmien analysointia ja kehittämistä koskevaan kirjallisuuteen. Lisäksi kirjallisuusanalyysissä perehdyttiin tutkimusympäristöön tarkastelemalla rakennettua yhdyskuntaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta. Soveltuvuusarvioinnin perusteella kaikki perinteisistä arvoketjuanalyysimenetelmistä eivät soveltuneet tutkimusympäristöön. Näin ollen tätä tutkimusta varten luotiin Lean-työkaluista ja yleisistä tuotantojärjestelmän analysointityökaluista koostuva analysointikonsepti.

Rakennetun yhdyskunnan infrastruktuurin tarkastelu rajattiin kolmeen kriittisen infrastruktuurin verkostoon: vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkosto. Nykytila-analyysin aineistona toimi aiempi tieteellinen tutkimus sekä haastattelut. Haastattelut kohdennettiin kattamaan jokaisen tutkittavan arvoketjun kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, hävittäminen sekä loppukäyttäjän toiminta. Lisäksi aineiston keräämistä sidottiin todellisiin tapahtumiin Pohjois-Suomessa sijaitsevan asuntoalueen, Oulun Hiukkavaaran, kautta.

Nykytila-analyysin perusteella arvoketjujen toiminta oli kaikkien infrastruktuuriverkostojen osalta hyvin samankaltaista. Arvoketjut ovat jakautuneet kolmeen vaiheeseen: kaavoitus ja suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. Tuotannon näkökulmasta arvoketjujen toiminta on pitkälti työntöohjautuvaa ja vasteaika muodostuu pääosin kaavoitusprosessista sekä infrastruktuurin rakentamisesta. Lisäksi useat eri tahot tunnistavat asiakastarpeen, eikä asiakastarve välity arvoketjussa tarpeen muodossa. Arvoketjuanalyysin havainnoista derivoidut kehittämisalueet olivat asiakastarpeen tunnistaminen; imuohjaukseen siirtyminen ja vasteajan lyhentäminen; liiketoimintamallien kehittäminen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen eliminointi.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja
ISSN: 1459-2428
ISSN-L: 1459-2428
ISBN: 978-951-42-9374-0
ISBN Print: 978-951-42-9366-5
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.