University of Oulu

Integrated CMOS circuits for laser radar transceivers

Saved in:
Author: Nissinen, Jan1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Electrical Engineering
2University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514295454
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-10-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 3 November 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Juha Kostamovaara
Reviewer: Professor Torben Larsen
Docent Sven Mattisson
Description:

Abstract

The main aim of this work was to design CMOS receiver channels for the integrated receiver chip of a pulsed time-of-flight (TOF) laser rangefinder. The chip includes both the receiver channel and the time-to-digital converter (TDC) in a single die, thus increasing the level of integration of the system, with the corresponding advantages of a cheaper price and lower power consumption, for example.

Receiver channels with both linear and leading edge timing discriminator schemes were investigated. In general the receiver channel consists of a preamplifier, a postamplifier and a timing comparator. Since a large systematic timing error may occur due to high variation in the amplitude of the received echo, a leading edge timing discriminator scheme with time domain walk error compensation is proposed here, making use of the TDC already available in the chip to measure the slew rate of the pulse and using that information to evaluate the timing error. This compensation scheme benefits from the fact that compensation can be continued even though the signal is clipped in the amplitude domain, because the slew rate continues to increase even then.

The receiver channel with leading edge detection and time domain walk error compensation achieved a compensated timing walk error of ±4.5 mm within a dynamic range of more than 1:10000. The standard deviation in single shot precision was less than 25 mm with an SNR of more than 20. The usability of the receiver channel in pulsed TOF laser rangefinders was verified by making actual time-of-flight measurements on a calibrated measurement track. The linearity of the receiver chip was better than ±5 mm in a measurement range from 3 m to 21 m, with the dynamic range of the receiver channel reaching more than 1:2000.

An integrated CMOS laser diode pulser was also demonstrated to prove its functionality for generating ampere-scale peak current pulses through a low ohmic load and a laser diode. The CMOS pulser achieved a peak current pulse with the amplitude of ~1 A, an optical pulse width of ~2.5 ns and a rise time of ~1 ns with a 5 V power supply.

see all

Tiivistelmä

Työn ensisijaisena tavoitteena oli suunnitella CMOS-vastaanottimia valopulssin kulkuajan mittaukseen perustuvan lasertutkan integroituun vastaanotinpiiriin. Vastaanotinpiiri sisältää sekä vastaanotinkanavan että aika-digitaalimuuntimen yhdellä integroidulla sirulla. Tällöin systeemin integrointiastetta saadaan kasvatettua, mikä merkitsee esimerkiksi halvempaa hintaa ja pienempää tehon kulutusta.

Työssä on tutkittu vastaanotinkanavia, jotka käyttävät joko lineaariseen ilmaisuun tai etureunailmaisuun perustuvaa ajoitusilmaisutekniikkaa. Yleisesti vastaanotinkanava sisältää esivahvistimen, jälkivahvistimen ja ajoituskomparaattorin. Vastaanotetun signaalin tason voimakas vaihtelu saattaa aiheuttaa suuren systemaattisen virheen etureunailmaisuun perustuvassa ajoitusilmaisussa. Tässä työssä on esitetty etureunailmaisua käyttävä ajoitusilmaisin, jossa syntyvää ajoitusvirhettä voidaan korjata mittaamalla pulssin nousunopeutta aika-digitaalimuuntimella, joka on integroitu samalle sirulle. Aikatasossa tapahtuvan virheenkorjauksen etuna on mahdollisuus jatkaa virheenkorjausta amplituditasossa tapahtuvan signaalin leikkautumisen jälkeenkin, koska signaalin nousunopeus kasvaa leikkaantumisesta huolimatta.

Etureunailmaisua käyttävällä vastaanotinkanavalla, jossa ajoitusvirhettä korjattiin pulssin nousunopeutta mittaamalla, saavutettiin ±4,5 mm ajoitusvirhe 1:10000 dynaamisella alueella. Kertamittaustarkkuuden keskihajonta oli vähemmän kuin 25 mm, kun signaalikohinasuhde oli enemmän kuin 20. Vastaanotinkanavan käytettävyys osana lasertutkaa todettiin tekemällä tutkamittauksia kalibroidulla mittaradalla. Mittauksissa saavutettu lineaarisuus oli ±5 mm mittausalueen vaihdellessa 3 metristä 21 metriin ja signaalin dynamiikan ollessa enemmän kuin 1:2000.

Lisäksi työssä esitellään integroitu CMOS-pulssitin, joka pystyy tuottamaan ampeeri-luokan virtapulsseja laserdiodiin. CMOS-pulssittimella voitiin tuottaa 5 V käyttöjännitteellä ~1 A virtapulsseja optisen pulssin leveyden ja nousuajan ollessa ~2,5 ns ja ~1 ns.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9545-4
ISBN Print: 978-951-42-9544-7
Issue: 389
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.