University of Oulu

Improving employees’ information systems (IS) security behavior : toward a meta-theory of IS security training and a new framework for understanding employees' IS security behavior

Saved in:
Author: Karjalainen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514295676
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-10-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 28 October 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Mikko Siponen
Doctor Petri Puhakainen
Reviewer: Professor France Bélanger
Professor Neil Doherty
Description:

Abstract

Employee non-compliance with information systems (IS) security procedures is a key concern for organizations. However, even though the importance of having effective IS security training is widely acknowledged by scholars and practitioners, the existing literature does not offer an understanding of the elementary characteristics of IS security training, nor does it explain how these elementary characteristics shape IS security training principles in practice. To this end, this thesis develops a theory that suggests that IS security training has certain elementary characteristics that separate it from other forms of training, and sets a fundamental direction for IS security training practices. Second, the theory defines four pedagogical requirements for designing IS security training approaches. Then it points out that no existing IS security training approaches meet all these requirements. To address these shortcomings, the way in which to design an IS security training approach that meets all these requirements is demonstrated.

In this thesis it is also argued that, along with an effective IS security training approach, reasons for employees’ IS security behavior need to be understood. The existing empirical research in the field of employees’ IS security behavior is dominated by theory-verification studies that test well-known theories developed in other fields in the context of IS security. Instead, it is argued that there is a need to focus the investigation on the phenomenon of employees’ compliance itself through an inductive and qualitative approach to complement the existing body of knowledge of this topic. As a result, a framework identifying reasons associated with compliance/non-compliance with security procedures is developed. A particularly interesting finding is that individuals’ violation of IS security procedures depends on the type of violation.

Besides advancing a meta-theory for IS security training and developing the theoretical framework that points out reasons for employees’ IS security behavior, the thesis provides a future research agenda for IS security training and behavior. For practitioners, this thesis points out the limitations of the previous IS security training approaches and reasons for IS security behavior and, based on these observations, offers principles for designing effective IS security training approaches in practice.

see all

Tiivistelmä

Yhtenä keskeisenä ongelmana organisaatioissa pidetään sitä, että työntekijät laiminlyövät organisaation tietoturvakäytäntöjä. Vaikka tutkijat ja organisaatiot ovat tunnistaneet tietoturvakoulutuksen tärkeyden, olemassa oleva kirjallisuus ei tuo esiin tietoturvakoulutuksen perusominaisuuksia ja niiden asettamia vaatimuksia käytännön tietoturvakoulutukselle.

Tässä väitöskirjassa kehitetään kolmitasoinen meta-teoria, joka huomioi nämä aikaisemmasta tietoturvakoulutusta käsittelevästä kirjallisuudesta puuttuvat kysymykset. Teorian ensimmäisellä tasolla määritellään tietoturvakoulutuksen perusominaisuudet, jotka erottavat sen muista koulutusmuodoista ja ohjaavat tietoturvakoulutuksen toteuttamista käytännössä. Teorian toisella tasolla määritellään neljä pedagogista vaatimusta tietoturvakoulutuksen suunnitteluun. Lisäksi kirjallisuusanalyysin perusteella osoitetaan, että olemassa oleva tietoturvakoulutusta käsittelevä kirjallisuus ei täytä kaikkia näitä vaatimuksia. Teorian kolmannella tasolla esitetään käytännön esimerkki siitä, kuinka tietoturvakoulutus voi täyttää tutkimuksessa määritellyt pedagogiset vaatimukset.

Väitöskirjassa esitetään myös, että tehokkaan koulutusmenetelmän lisäksi on tärkeää ymmärtää työntekijöiden tietoturvakäyttäytymistä. Aikaisemmin tällä alueella on pääasiassa testattu muiden tieteenalojen teorioita tietoturvakontekstissa. Tässä väitöskirjassa sen sijaan tarkastellaan työntekijöiden tietoturvakäyttäytymisen syitä induktiivisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimuksen tuloksena kehitetään teoreettinen viitekehys, jonka avulla analysoidaan työntekijöiden tietoturvakäyttäytymistä. Tutkimuksen päätuloksena osoitetaan, kuinka tietoturvakäyttäytymiseen syyt eroavat rikkomustyypeittäin.

Tietoturvakoulutuksen suunnittelua tukevan meta-teorian ja työntekijöiden tietoturvakäyttäytymistä selittävän teoreettisen viitekehyksen lisäksi väitöskirjassa esitetään uusia näkökulmia tietoturvakoulutuksen ja tietoturvakäyttäytymisen tutkimukselle. Käytännön tietoturva-ammattilaisille väitöskirja selventää olemassa olevien tietoturvakoulutuksen lähestymistapojen puutteita ja syitä työntekijöiden tietoturvakäyttäytymiselle. Näihin havaintoihin perustuen väitöskirjassa esitetään tekijöitä, joita tietoturvakoulutuksessa tulisi käytännössä ottaa huomioon.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9567-6
ISBN Print: 978-951-42-9566-9
Issue: 579
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.