University of Oulu

Optimisation of recombinant protein production in Pichia pastoris : single-chain antibody fragment model protein

Saved in:
Author: Khatri, Narendar Kumar1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514295850
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu for public defence in Kuusamonsali (Auditorium YB210), Linnanmaa, on 18 November 2011, at 12 noon
Tutor: Doctor Frank Hoffmann
Professor Peter Neubauer
Professor Heikki Ojamo
Reviewer: Doctor Ursula Rinas
Doctor Juha-Pekka Pitkänen
Description:

Abstract

Potential lethal diarrhoea caused by enterotoxigenic Escherichia coli strains is one of the most common diseases in young pigs. It can be cured by single-chain antibody fragments (scFv), which can be produced in recombinant microorganisms. Pichia pastoris, a methylotrophic yeast, is generally considered an interesting production system candidate, as it can secrete properly folded proteins. These proteins accumulate in high concentrations during fermentation, reducing the cost for product recovery.

Strong inducible AOX1 promoter, widely used in P. pastoris for fast, inexpensive production, is typically induced by methanol. The high oxygen demand of methanol metabolism makes oxygen supply a major parameter in cultivations requiring special process design strategies. In standard fed-batch cultivation, dissolved oxygen concentration inside a bioreactor is kept at a certain level by pumping air and pure oxygen into the reactor. There are safety concerns over the handling of oxygen, especially at a large scale. Therefore, there is a need to develop a production process under oxygen-limited conditions.

This dissertation studies the development of a cost-efficient production process of scFv in P. pastoris. Both methanol and oxygen parameters influence the production process and the objective was to find a robust production process. Fed-batch cultivations were performed in a 10 L scale bioreactor. The effects of lower oxygen level, methanol concentration, glycerol feeding duration and specific substrate-uptake rates on product formation were studied. A P. pastoris GS115 his4 strain under an AOX1 promoter system expressing scFv was used in this study. The fed-batch fermentations were carried out in a bioreactor with basal salt media.

In this doctoral dissertation, a process was developed for a single-chain antibody fragment (scFv) production in P. pastoris. The product levels of 3.5 g L⁻¹ scFv in culture supernatant were achieved and a production process was designed without additional need of pure oxygen, thus relieving safety requirements and lowering the amount of methanol. The process developed during this research may potentially be utilised by both academia and industry having interests in expressing proteins in P. pastoris. The methanol-uptake control strategy is beneficial for those products that suffer from degradation or modification during limited feeding of methanol.

see all

Tiivistelmä

Enterotoksigeenisten E.coli kantojen aiheuttama ripuli on porsaiden tavallisimpia tauteja, joka voi johtaa jopa kuolemaan. Tautia voidaan hoitaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetuilla vasta-ainefragmenteilla (scFv). Metylotrofista Pichia pastoris hiivaa pidetään kiinnostavana vasta-ainefragmenttien tuottoisäntänä, koska se pystyy erittämään oikealla tavalla laskostuneita proteiineja. Näitä proteiineja kertyy fermentointiprosessissa solujen ulkopuolelle korkeina pitoisuuksina, mikä vähentää tuotteiden talteenottokustannuksia.

Vahva metanolilla indusoituva AOX1-promoottori on laajassa käytössä P. pastoris tuottosysteemissä tuoton nopeuden ja alhaisten kustannusten ansiosta. Metanolin aineenvaihdunta vaatii paljon happea, joten riittävän tehokas hapen liuottaminen on tärkeimpiä fermentointiparametreja ja vaatii erityisiä prosessin toteutusstrategioita. Perinteisessä fed-batch-fermentoinnissa liuenneen hapen pitoisuus bioreaktorissa pidetään halutulla tasolla lisäämällä ilmaa ja puhdasta happea reaktoriin. Koska hapen käsittelyyn liittyy turvallisuusriskejä erityisesti teollisuusmittakaavassa, happirajoitteisissa olosuhteissa toimiva tuotantoprosessi olisi hyödyllinen.

Tässä väitöstutkimuksessa kehitettiin kustannustehokasta prosessia scFv-:n tuottoon P. pastoris hiivalla. Metanoliin ja happeen liittyvät parametrit ovat olennaisia prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoite oli kehittää yksinkertainen ja käytännöllinen prosessi. Työssä tutkittiin alhaisen happitason, metanolin pitoisuuden, glyserolisyötön keston ja substraattien spesifisten kulutusnopeuksien vaikutuksia tuotteen muodostumiseen 10 litran bioreaktorissa. Isäntäkantana oli P. pastoris GS115 his4, jossa scFv-ekspressiota säädeltiin AOX1 promoottorilla. Fed-batch fermentointien kasvatusalustana käytettiin Basal Salt Medium alustaa (BSM).

Väitöstyössä kehitettiin tavoitteiden mukainen vasta-ainefragmenttien tuottoprosessi P.pastoris hiivalle. Menetelmällä saavutettiin tuotepitoisuus 3,5 g L⁻¹ kasvatusliemen supernatantissa ilman puhtaan hapen lisäystarvetta, ja siten metanolin kulutus väheni ja prosessiturvallisuus parani verrattuna perinteisiin prosesseihin. Kehitetty prosessi soveltuu käytettäväksi sekä akateemisessa tutkimuksessa että teollisuudessa tuotettaessa erilaisia proteiineja P. pastoris hiivalla. Metanolin kulutuksen säätöstrategia on erityisen hyödyllinen tuotteille, joilla ongelmana on proteolyysi tai muokkautuminen metanolirajoitteisessa fermentoinnissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9585-0
ISBN Print: 978-951-42-9584-3
Issue: 393
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.