University of Oulu

Applying usability cost-benefit analysis — explorations in commercial and open source software development contexts

Saved in:
Author: Rajanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514296871
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 1 December 2011, at 1 p.m.
Tutor: Docent Netta Iivari
Professor Kari Kuutti
Reviewer: Professor Michael Twidale
Professor Jan Gulliksen
Description:

Abstract

This thesis explores whether usability cost-benefit analysis is helpful when applied to commercial and open source software (OSS) development contexts. First, the thesis examines the differences and commonalities among the existing usability cost-benefit analysis models. The results indicate that there are considerable variations in the usability cost-benefit analysis literature in how the different categories of usability costs and benefits are identified and documented. Second, the thesis examines how well the existing usability cost-benefit considerations fit into practice in closed source software development. The results indicate that there are considerable risks of failure when using usability cost-benefit considerations in the commercial development context, when the inherent costs of usability activities become apparent, concrete, and measurable. Conversely, the potential benefits of better usability remain vague, uncertain, and unconvincing to the management. In order to build better usability cost-benefit models and minimize the potential that the models have unforeseen inherent risks, as outlined in this thesis, researchers should focus strongly on bringing forward the possible benefits of usability instead of focusing on the costs of designing and implementing user interfaces that would be realized in any case, regardless of the usability activities. Third, the thesis identifies the parallels and differences between open source software development and closed source software development in order to identify how usability costs and benefits fit into OSS development. The usability costs and benefits specific to OSS development are reflected in the experiences of bringing usability into the OSS development context. The results indicate that it is possible to fit usability cost-benefit considerations into the OSS development context, even though there are no apparent financial or resource factors to be considered. Furthermore, to fit usability cost-benefit considerations into the OSS development context, the philosophy, principles, hierarchical structure, community structure, and characteristics of OSS development must be considered. Usability cost-benefit considerations that fit into the OSS development context might help convince core developers that usability activities are important and should be integrated into the project roadmap.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tutkitaan käytettävyyden kustannus-hyöty -analyysin soveltamista kaupalliseen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (OSS) ohjelmistokehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin käytettävyyden kustannus-hyöty -analyysimallien eroja ja yhteisiä piirteitä. Tulokset osoittavat käytettävyyden kustannus-hyöty -analyysimalleissa olevan huomattavia eroja siinä, miten eri käytettävyyden kustannuksia ja hyötyjä on tunnistettu. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan miten hyvin nykyiset käytettävyyden kustannus-hyöty -analyysimallit sopivat käytännössä kaupallisten ohjelmistojen kehittämisessä. Tulokset osoittavat, että on olemassa huomattavia epäonnistumisen riskejä käytettäessä käytettävyyden kustannus-hyötynäkökohtia käytettävyystoimien oikeuttamiseen. Käytettävyyden kustannukset voivat tulla yrityksen johdon näkökulmasta konkreettisiksi ja mitattaviksi, kun taas mahdolliset paremman käytettävyyden hyödyt voivat jäädä epämääräisiksi, epävarmoiksi ja epäuskottaviksi. Parempien käytettävyyden kustannus-hyöty -mallien kehittämiseksi ja odottamattomien riskien minimoimiseksi mallien suunnittelussa tulisi keskittyä erityisesti paremman käytettävyyden tuomiin mahdollisiin etuihin, koska osa kustannuksista toteutuisi joka tapauksessa käytettävyystoimista riippumatta. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan eroja ja yhtäläisyyksiä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämisessä ja kaupallisessa suljetun lähdekoodin ohjelmistojen kehittämisessä, sekä miten käytettävyyden kustannukset ja hyödyt soveltuvat OSS kehityksessä käytettävyystoimien oikeuttamiseen. Käytettävyyden kustannuksia ja hyötyjä OSS -kehityksessä heijastetaan suhteessa kokemuksiin käytettävyystoimista OSS -projekteissa. Tulokset osoittavat, että on mahdollista soveltaa käytettävyyden kustannus-hyöty -näkökulmia OSS kehityksessä, vaikka OSS kehityksessä ei olekaan ilmeisiä huomioitavia taloudellisia tai resurssitekijöitä. Käytettävyyden kustannus-hyöty -näkökulmien soveltaminen OSS kehityksessä edellyttää OSS kehityksen filosofian, periaatteiden, hierarkkisen rakenteen, yhteisön rakenteen sekä OSS kehityksen ominaispiirteiden ottamista huomioon. OSS -kehitykseen paremmin soveltuvien käytettävyyden kustannus-hyöty -näkökulmien avulla voidaan vakuuttaa OSS -projektin pääkehittäjiä ja yhteisöä käytettävyystoimien tärkeydestä ja nämä toimet voidaan saada osaksi projektin ohjelmistokehitystä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9687-1
ISBN Print: 978-951-42-9686-4
Issue: 587
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.