University of Oulu

Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus

Saved in:
Author: Isoherranen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514297885
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-04-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 27 April 2012, at 12 noon
Tutor: Professor Pekka Kess
Reviewer: Professor Karl-Erik Michelsen
Docent Tauno Kekäle
Description:

Abstract

The primary research target of this dissertation is to develop new strategy analysis frameworks, focusing on analysing changes in strategic position as a function of variations in life cycle s-curve/time/typology/market share/orientation. Research is constructive and qualitative by nature, with case study methodology being the adopted approach. The research work is carried out as a compilation dissertation containing four (4) journal articles.

The theoretical framework of this dissertation is built from strategy analysis, as well as from strategy orientation and typology theories. Strategy analysis focuses to examining the strengths of business positioning; understanding the external and internal factors that influence a position or orientation. In strategy analysis, several frameworks or tools can be used. The SWOT, PEST, Five Forces, Four Corners, Value Chain, and Blue Ocean strategy profile analysis frameworks are introduced in this research. Strategy orientation or focus can be described as the underlying attributes of a company’s strategy, which directs decision making and orients the activities within a company towards a specific course. Using strategy orientation or focus as a means of innovating and guiding decision making fosters an environment conducive to strategizing, thereby facilitating the formulation of the actual strategies followed by the company. In this dissertation, the Miles and Snow (1978) strategy typology is introduced along with market orientation, product orientation, technology orientation, and customer orientation (focus).

This research contributes to existing literature in that it provides a set of strategy analysis frameworks. Each of the frameworks answers a specific research question within the research target. The frameworks created are life cycle with a strategy typology framework, four-way strategy orientation framework, strategy orientation framework with market share analysis, and orientation with a typology framework. All these frameworks can be used individually. Together, they build an analysis toolbox that can generate valuable information from analysis. The developed strategy analysis frameworks are tested with two case companies’ strategy materials taken from publicly available annual reports. The case companies are Nokia and Amer. Empirical results show that the developed strategy analysis frameworks can generate new information regarding case businesses strategy, and detect changes in strategic positions.

The theoretical implications of this dissertation contribute to research on strategy analysis, and are a result of combining the perspectives adopted in the strategy analysis frameworks with those of the strategy orientation domain, thereby creating new strategy orientation analysis frameworks. Areas for further research include the linkage of business success to orientations, transformation strategies, and consumer focus as elements of strategy formulation.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia strategian analyysikehikoita, joitten tavoitteena on tutkia muutoksia strategisessa asemassa. Muutosten lähteenä voivat olla vaihtelut elinkaaren/ajan/typologian/markkinaosuuden tai orientaation suhteen. Tutkimus on konstruktiivista ja laadullista, käyttäen case-tapaus menetelmää. Tutkimus on toteutettu julkaisuväitöskirjana, sisältäen neljä (4) tieteellistä julkaisua.

Tämän tutkimuksen teoriaosuus on rakennettu strategia-analyysin, strategisen suuntautumisen ja typologian teorioista. Strategia-analyysissa tutkitaan yrityksen strategisen aseman vahvuutta, pyrkien ymmärtämään ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksen asemaan tai strategian suuntautumiseen. Strategia-analyysissa voidaan käyttää useita analyysikehikoita tai työkaluja. Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään SWOT, PEST, Five Forces, Four Corners, arvoketju ja sinisen meren strategian analyysikehikot. Strategiseksi suuntaumiseksi tai keskittymiseksi voidaan luonnehtia niitä strategian piileviäkin ominaisuuksia, jotka tosiasiassa ohjaavat päätöksentekoa ja suuntavat yrityksen toimintoja kohti tiettyä päämäärää. Strateginen suuntautuminen tai keskittyminen ohjaa yrityksen todellisen strategisen suunnan määrittämistä. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään Miles ja Snown (1978) strategiatypologia, kuten myös markkinasuuntautunut, tuotesuuntautunut, teknologiasuuntautunut ja asiakaskeskeisen strategian tunnuspiirteet.

Tämän tutkimuksen tuloksena on syntynyt kokoelma strategian analyysikehikoita. Jokainen rakennettu analyysikehikko vastaa erilliseen tutkimuskysymykseen tutkimustavoitteen sisällä. Rakennetut kehikot ovat elinkaarimallin ja strategia typologia -analyysikehikko, neljän-suunnan strategisen suuntautumisen analyysikehikko, strategisen suuntaumisen ja markkinaosuuden analyysikehikko sekä strategisen suuntautumisen ja typologian analyysikehikko. Kaikkia näitä kehikoita voidaan käyttää erikseen strategian analysointiin. Yhdessä nämä kehikot muodostavat arvokkaan analyysityökalupakin. Kehitettyjä strategian analyysikehikkoja on testattu kahden case yrityksen strategia-aineistolla, jotka ovat olleet saatavilla julkisista vuosikertomuslähteistä. Case yrityksinä ovat Nokia ja Amer. Tutkimustulokset osoittavat, että kehitetyt analyysikehikot pystyvät tuottamaan uutta tietoa case yritysten strategiasta ja havainnoimaan muutoksia strategisessa asemassa.

Tämän tutkimuksen tulokset luovat uutta tietoa strategisesta analyysista. Tutkimus yhdistää strategia-analyysin ja strategisen orientaation tutkimusta, ja luo uusia strategisen suuntautumisen analyysikehikoita. Jatkotutkimuskohteina voivat olla niin yrityksen liiketaloudellisen menestyksen suhde strategiseen orientaatioon, muutosstrategiat sekä asiakaskeskeisyys osana strategian muodostamista.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9788-5
ISBN Print: 978-951-42-9787-8
Issue: 416
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.