University of Oulu

Uusien kirjastopalvelujen vaikuttavuus : arviointitutkimus Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hankkeessa

Saved in:
Author: Haapaniemi, Marja1; Rohkimainen, Samppa1; Kortelainen, Terttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514297892
Language: Finnish
Published: 2012
Publish Date: 2012-03-13
Description:

Abstract

The targets of the project Library Spaces and Concepts in the Information Society funded by the ESF were to upgrade working age citizens’ content skills needed in the information society through cooperation of libraries and other actors, to create and establish new work practices and to develop physical and virtual spaces. Three Finnish regional libraries participated in the project. Hämeenlinna City Library – Häme Regional Library developed a wiki based regional database Häme-Wiki, a web based map service Virtual Path (Virtuaalipolku), and an editing and digitizing room in the library. Kouvola City Library – Regional Library opened a special space, Mediamaja, for young people and immigrants with equipment for processing music and images or for digital games. Tampere City Library – Pirkanmaa Regional Library developed event production and teaching of media literacy.

The study of the impact of the project focused on the enhanced information and communication technology skills of library personnel and patrons, new work practices, implementation of new services and their benefit for users. The regional impact was demonstrated by collaboration partners outside the libraries. Visibility in media and the diffusion of service innovations was also studied, likewise the fulfillment of the targets of the project. Different kinds of surveys, interviews, observations and link analyses were used as research methods.

The use of the new services was ascertained through downloads of the new web services, by user generated musical or textual content in Häme-Wiki, Virtual Path or YouTube, where the bands rehearsing in Mediamaja published their music videos. The benefit for users originated from the opportunity to publish their own works in the web, but also from the opportunity to retrieve locally produced information not available elsewhere. Regional impact was seen in cooperation with schools, municipal organizations, societies and enterprises. Visibility in the media was achieved by newspaper articles, but also in news stories on radio and TV, and also through incoming links to the new web services. The editing and digitizing space diffused into seven other regional libraries. The study material encompasses best the impact in the library organizations, whereas some surveys among users received only few responses. Nevertheless, the research material provided a multifaceted general view of the fulfillment of the aims of the project.

During the study period some new services had been functioning for little more than a year, some of them only a few months, and some of them were just beginning. Therefore it was not feasible to study any long-term impacts; this would need another study in years to come.

see all

Tiivistelmä

Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt (TTS) -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa työikäisen väestön sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja kirjastojen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä, luoda ja vakiinnuttaa uusia työkäytäntöjä ja yhteistyömalleja kirjastoihin sekä jalostaa tietoyhteiskunnan fyysisiä ja virtuaalisia tiloja. Hankkeeseen osallistuivat omilla osahankkeillaan Hämeenlinnan kaupunginkirjasto – Hämeen maakuntakirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan TTS-hankkeen vaikuttavuutta. Hämeenlinnassa tarkastelun kohteina ovat wiki-pohjainen alueellinen tietokanta Häme-Wiki, Virtuaalipolku -karttapalvelu sekä kirjastoon perustettu editointitila ja digitointipiste, Kouvolassa nuorisolle ja maahanmuuttajille suunnattu Mediamaja ja Tampereella kirjaston henkilökunnalle suunnattu medialukutaidon opetus ja tapahtumatuotanto.

Vaikuttavuutta tutkimuksessa edustivat vahvistuneet kirjastojen henkilökuntien ja asiakkaiden tieto- ja viestintätekniset taidot, uudet työkäytännöt, uusien palvelujen käyttöönotto ja tästä koituva hyöty käyttäjälle. Seudullista vaikuttavuutta edusti yhteistyö kirjaston ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi tarkasteltiin medianäkyvyyttä, palveluinnovaation diffuusiota ja TTS-hankkeen tavoitteiden toteutumista. Tutkimusmenetelmiä olivat eri tavoin toteutetut kyselyt ja haastattelut, havainnointi ja linkkianalyysit.

Tutkimustuloksissa uusien palvelujen käyttöönotto ilmeni verkkopalvelujen latausmäärien kasvuna ja käyttäjien luomien teksti- tai musiikkisisältöjen tallentamisena Häme-Wikiin, Virtuaalipolku-palveluun tai YouTubeen, johon tallennettiin Mediamajassa toimivien bändien tuotantoa. Käyttäjien kokema hyöty tuli mahdollisuudesta julkaista verkossa omaa tuotantoa ja uusien verkkopalvelujen tarjoamasta paikallisesta tiedosta, jota ei ole muualta saatavissa. Seudullista vaikuttavuutta edusti yhteistyö oppilaitosten, kunnallisten organisaatioiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Medianäkyvyys ilmeni sanomalehtiartikkeleiden, mutta myös radio- ja tv-uutisten kautta sekä linkityksinä, jotka kohdistuivat kirjastojen uusiin verkkopalveluihin. Palveluinnovaatioista editointitila ja digitointipiste ehtivät tarkastellun ajanjakson aikana levitä seitsemään maakuntakirjastoon. Vahvimmin tutkimusaineisto edusti hankkeen vaikutuksia kirjastoissa, sen sijaan käyttäjiltä tuli niukemmin vastauksia verkko- ym. kyselyihin. Tutkimusaineistot antoivat kuitenkin kokonaiskuvan TTS-hankkeen tavoitteiden toteutumisesta.

Vaikuttavuustutkimuksen aikana osa uusistapalveluista oli ollut toiminnassa runsaan vuoden, osa joitakin kuukausia ja osa oli juuri käynnistymässä. Tästä syystä pitkänaikavälin vaikutuksia ei voitu tutkia tässä hankkeessa, vaan ne vaatisivat muutaman vuoden kuluttua oman tutkimuksensa.

see all

Series: Finnish information studies
ISSN: 1238-9226
ISSN-L: 1238-9226
ISBN: 978-951-42-9789-2
ISBN Print: 978-951-42-9761-8
Issue: 24
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.