University of Oulu

Enhancing understanding of company-wide product data management in ICT companies

Saved in:
Author: Kropsu-Vehkaperä, Hanna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514297984
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-04-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 4 May 2012, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Hannu Kärkkäinen
Doctor Jari Collin
Description:

Abstract

Data is becoming more critical success factor as business processes rely increasingly on information systems. Product data is required to produce, sell, deliver, and invoice a product in information systems. Traditionally, product data and product data management (PDM) studies have focused on product development and related activities, with less attention being paid to PDM in other lifecycle phases.

The purpose of this doctoral dissertation is to clarify challenges and prerequisites for company-wide PDM. The study covers the entire product lifecycle and provides potential solutions for developing company-wide PDM and enhancing PDM understanding as a company-wide action.

The study was realised by collecting and analysing data from those ICT companies that are seeking for better ways to manage a wide product-range, technologically complex products and comprehensive solutions by enhancing their data management practices. The empirical practitioner’s experiences and perceptions are seen to have increased the knowledge in company-wide PDM. This study adopted a case study approach and utilises interviews as the main data collection method.

This study indicates that company managers have already realised that successful business operations require a higher-level understanding of products and related product data. In practice, however, several challenges hinder the ability to achieve the goal of higher-level business-driven PDM. These challenges include product harmonisation, PDM process development requirements and information systems development requirements.

The results of this research indicate that product harmonisation is required to better support efficient product data management. Understanding the true nature of product data, that is combination of product master data and other general product data, and the content of product data from different stakeholder perspectives are prerequisites for functional company-wide PDM. Higher-level product decisions have a significant impact on product data management. Extensive product ranges require general guidelines in order to be manageable, especially as even single products are complex. The results of this study indicate that companies should follow a top-down approach when developing their PDM practices. The results also indicate that companies require a generic product structure in order to support unified product management. The main implication of this dissertation is the support it provides for managers in terms of developing true company-wide product data management practices.

see all

Tiivistelmä

Tiedosta on tullut tärkeä liiketoiminnan menestystekijä liiketoimintaprosessien hyödyntäessä yhä vahvemmin tietojärjestelmiä. Tuotteisiin liittyvä tieto on olennaista, jotta tuote voidaan valmistaa, myydä, toimittaa ja laskuttaa. Tuotetietoa ja sen hallintaa on perinteisesti tarkastelu tuotekehityslähtöisesti kun tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään tuotetiedon hallintaa kattaen myös edellä mainitut yrityksen toiminnot. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa haasteita ja perusedellytyksiä yrityksenlaajuisten tuotetiedonhallinnan käytäntöjen kehittämiseksi.

Tuotetiedon hallinta yrityksen laajuisena toimintona vaatii ymmärrystä eri toimijoista, jotka käyttävät tuotetietoa; tiedon luonteesta sekä tiedon hyödyntämisestä eri prosesseissa. Tutkimus toteutettiin ICT yrityksissä, joissa tuotetiedon käytäntöjä tehostamalla haetaan keinoja hallita laajaa tuotteistoa, teknologisesti monimutkaisten tuotteita sekä kokonaisratkaisuja. Käytännön toimijoiden kokemukset ja käsitykset ovat ensiarvoisen tärkeitä lisätessä tietoa yrityksen laajuisesta tuotetiedonhallinnasta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen menetelmin, joissa pääasiallisena tiedonkeruu menetelmänä hyödynnettiin haastatteluja.

Tämä tutkimus osoittaa, että liiketoimintalähtöisen tuotetiedon hallinan kehittäminen on ajankohtaista yrityksissä. Tutkimuksessa tunnistetaan lukuisia haasteita, jotka ovat estäneet liiketoimintalähtöisen tuotetiedonhallinnan saavuttamisen. Näitä haasteita ovat: tuotteen harmonisointi yrityksen eri toiminnoissa, tuotetiedon hallinnan prosessien kehittämisen vaatimukset sekä tietojärjestelmien kehittämisen vaatimukset.

Tutkimustulosten mukaan tuotteiston harmonisointi on yksi perusedellityksistä tehokkaalle tuotetiedon hallinnalle. Yrityksen kattava tuotetiedoen hallinta vaatii myös tuotetiedon todellisen luonteen ymmärtämistä, joka koostuu tuotteen master datasta sekä muusta tuotetiedosta. Lisäksi on olennaista ymmrättää tuotetiedon sisältö sen todellisten käyttäjien näkökulmasta käsin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että tuotetiedon hallinnan kehittäminen pitäisi edetä ”top-down” eli ylhäältä-alas periaatteen mukaan. Tulokset myös viittaavat siihen, että geneerinen tuoterakenne tukee yhdenmukaisia tuotehallinta käytäntöjä. Nämä tulokset tarjoavat työssä esitettyjen kuvausten ja mallien ohella tukea tuotetiedon hallinnan käytäntöjen kehittämiseen yrityksen laajuisesti.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9798-4
ISBN Print: 978-951-42-9797-7
Issue: 418
Subjects:
ICT
PDM
PLM
ICT
PDM
PLM
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.