University of Oulu

Why information systems and software engineering students enter and leave their study programme : a factor model and process theory

Saved in:
Author: Leiviskä, Katja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514299384
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-11-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 17 November 2012, at 12 noon
Tutor: Professor Mikko Siponen
Doctor Tero Vartiainen
Doctor Riitta Hekkala
Reviewer: Doctor Marie Griffiths
Doctor Jeria Quesenberry
Description:

Abstract

The issues that influence students’ decisions to enter and drop out of university IT programmes are a major concern for universities worldwide. The low enrolment of women in IT studies has received considerable attention from the academic world. This doctoral thesis aims to contribute to alleviating these problems.

The primary contribution of this thesis is the laying out of implications for theory and practice in relation to the high student dropout rates in IT programmes. To elucidate this phenomenon, previous research on student dropout rates has advanced various factor models that explain or predict the dropout tendencies of university students. Although these studies enhance our understanding of the reasons students drop out of Computer Science (CS) courses, university studies, and online learning programmes, I found no research that describes the process that causes students to drop out of university. Such a process viewpoint is important given that students’ decision to abandon a programme is not a static phenomenon, but a complex and dynamic occurrence. This phenomenon develops through a number of stages. As an initial step in filling the gap in research, I analysed qualitative interviews that centred on 40 Information Systems and Software Engineering (IS/SE) students who dropped out of the programme. I also conducted a second round of interviews with nine of these students to collect more accurate information on their motivation and emotions at the time they decided to drop out. On the basis of the interviews, I inductively developed a process theory approach, drawing from van de Ven (1992) and van de Ven and Poole (1995). The proposed process theory explains the trajectories that prompt university students to abandon the IS/SE programme. It also explains the course that the dropout process takes after decisions have been made. The findings reveal potential research directions in student dropout, and provide new insights into the reasons students abandon IS/SE studies. On the basis of the results, I formulate strategies for preventing student dropout.

The second contribution of this thesis is that it sheds light on the factors that influence students’ decision to enter IT programmes. Previous studies have been conducted in the US, Canada, and Australia, but only a few have been devoted to Europe. Not much research has been done on the Scandinavian context. To address this problem, I analysed the qualitative responses of 64 female sixth form students regarding their attitudes towards studying IT disciplines, including CS, IS, and SE. We also examined their perspectives on IT as a profession. This study extends the literature by offering new information on why females shun CS or IS careers and what attitudes they hold about these disciplines.

see all

Tiivistelmä

Asiat, jotka vaikuttavat IT-alan (tietojenkäsittelytieteet) opintoihin hakeutumiseen ja opintojen keskeyttämiseen, ovat keskeinen kiinnostuksen kohde yliopistoissa ympäri maailman. Erityisesti tyttöjen ja naisten vähäinen osuus tietojenkäsittelytieteiden opinnoissa on koettu akateemisessa maailmassa ongelmaksi. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata em. tutkimusongelmiin.

Väitöskirjan ensisijaisena kontribuutiona on esittää implikaatiota, jotka liittyvät teoriaan ja käytäntöön suhteessa opintojen keskeyttämisen korkeisiin määriin IT koulutusohjelmissa. Tähän ilmiöön liittyen on aiemmassa tutkimuksessa esitetty erilaisia faktorimalleja, joilla on pyritty selittämään ja ennakoimaan opintojen keskeyttämistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Vaikka nämä tutkimukset lisäävät ymmärrystämme teoreettisen tietojenkäsittelytieteen kurssien keskeyttämisestä, yliopisto-opinnoista ja verkko-opiskelusta, aiempi tutkimus ei ole tarjonnut kuvausta opintojen keskeyttämisen prosessista kokonaisuudessaan.

Kyseinen prosessinäkökulma on tärkeä, koska se osoittaa, ettei opintojen keskeyttämispäätös ole staattinen. Itse asiassa kyseessä on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö, joka etenee monen eri vaiheen kautta. Täyttääkseni tämän puutteen tutkimuskentässä olen haastatellut 40 tietojenkäsittelytieteiden opiskelun keskeyttänyttä opiskelijaa. Haastattelin heistä yhdeksää vielä uudelleen saadakseni tarkempaa tietoa opiskelijan motivaation tilasta ja tunteista päätöksentekohetkellä. Haastatteluiden perusteella kehitin induktiivisesti prosessiteorian, joka perustuu van de Venin (1992) ja van de Venin & Poolen (1995) esittämiin ehtoihin. Prosessiteoria selittää opintojen keskeyttämispäätöksen etenemisen kokonaisuudessaan. Tutkimuksen tuloksilla on vaikutuksia niin tutkimukseen kuin käytäntöönkin, sillä se tarjoaa uusia näkökulmia ja tutkimussuuntauksia liittyen opintojen keskeyttämiseen ja siihen, kuinka keskeyttämistä voidaan ehkäistä.

Väitöskirjan toisena kontribuutiona on täsmentää niitä syitä, jotka vaikuttavat IT-alan opintoihin hakeutumiseen. Ilmiötä on tutkittu Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa, mutta vain vähän Euroopassa ja Pohjoismaissa. Tämä tutkimus vastaa kyseiseen ongelmaan, sillä siinä on selvitetty 64 lukiolaistytön asenteita IT-alan (teoreettinen tietojenkäsittelytiede, tietojärjestelmätiede, ohjelmistotuotanto) opintoja kohtaan. Selvitimme myös heidän suhtautumistaan IT-alaan ammattina. Tutkimus tuo uutta tietoa myös siitä, miksi tytöt eivät halua lähteä opiskelemaan tietojenkäsittelytieteiden ammattilaisiksi.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9938-4
ISBN Print: 978-951-42-9937-7
Issue: 599
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.