University of Oulu

Value creation by enterprise systems value added resellers : the case of PLM systems VARs

Saved in:
Author: Siira, Tuula1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514299490
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-11-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in OP-Pohjola-sali (Auditorium L6), Linnanmaa, on 16 November 2012, at 12 noon
Tutor: Doctor Juhani Warsta
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Professor Pasi Tyrväinen
Doctor Risto Rajala
Description:

Abstract

This study examines value creation by value added resellers (VARs) in the context of the enterprise systems business, with particular respect to product lifecycle management (PLM) systems. The purpose of the study is to increase theoretical and empirical understanding of value creation in this specific context by integrating the enterprise systems theory, the software ecosystems theory, the software business model theory, and the value creation theory.

The theoretical framework assumes the perspective of the VARs, and examines their interactions with customers and suppliers during the value creation process. The customers and suppliers are the parties that perceive the value created by the VAR. The primary objective is to determine how and why the VAR creates value in the perception of its customers and suppliers.

The method includes a qualitative case study research strategy in which empirical data were collected primarily through interviews with highly knowledgeable informants within three VAR organizations, five customer organizations, and five supplier organizations. Each source viewed the scope of the research questions from a diverse perspective.

As a result of the empirical analysis, value creation by the VAR value was connected to the VAR type, the value creation strategy, and the business model. The VAR’s strategy results from synergy and synchronization with its PLM system.

The customer-perceived value is, in part, the value created by the VAR-customer business relationship. It is also partially specific to the customer type. A VAR creates value for its customers because its product and service offerings fulfill customer needs, and because it offers abilities, knowledge, expertise, and experience of interest to its customers. The most advanced value creation occurs when the business relationship is a source of co-value creation that creates value for both parties.

The supplier-perceived value is also partially specific to the supplier type. The VAR- supplier business relationship creates value for suppliers because the VAR extends the supplier’s market presence, offers market and customer knowledge, and creates new business opportunities.

This study is context-dependent and geographically and culturally focused on Nordic countries. The results reflect the contexts of the three research cases and their geographical and cultural areas, and as such are not generalizable.

see all

Tiivistelmä

Tutkimus keskittyy lisäarvoa tuottavien jälleenmyyjien (VAR) arvontuotantoon yritysjärjestelmien liiketoimintakontekstissa ja siinä erityisesti tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmien liiketoimintakontekstissa. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä sekä teoreettista että empiiristä ymmärrystä arvontuotannosta integroimalla yritystietojärjestelmä-, ohjelmistoekosysteemi-, ohjelmistoliiketoimintamalli- ja arvontuotantoteorioita.

Teoreettisen viitekehyksen näkökulma on VAR:t sekä niiden vuorovaikutus asiakkaiden ja toimittajien kanssa arvontuotantoprosessin aikana. Asiakkaat ja toimittajat ovat niitä osapuolia, jotka havaitsevat VAR:n arvontuotannon. Tutkimuksen päätarkoitus on ymmärtää miten ja miksi VAR luo lisäarvoa asiakkailleen ja toimittajilleen. Tutkimusstrategia on laadullinen tapaustutkimus. Empiirinen materiaali on kerätty pääasiassa tekemällä haastatteluja kolmessa VAR-yrityksessä, sekä viidessä asiakasyrityksessä ja viidessä toimittajayrityksessä. Haastateltavilla oli hyvä ymmärrys tutkimuksen kohteesta. He arvioivat siihen liittyen tutkimuskysymyksiä useista eri näkökulmista.

Tutkimustulokset osoittavat, että VAR:n arvon tuottaminen on riippuvainen VAR:n tyyppistä, sen arvontuotantostrategiasta sekä sen liiketoimintamallista. VAR:n strategia on synkronoitu sen PLM järjestelmätoimittajan strategiaan.

Asiakkaan havaitsema arvo muodostuu osittain asiakkaan ja VAR:n välisen liikesuhteen tuottamasta arvosta. Lisäksi se on riippuvainen asiakkaan tyypistä. VAR tuottaa arvoa asiakkailleen, jos sen tuote- ja palvelutarjonta vastaa niiden tarpeita. Lisäksi se tuottaa arvoa, jos sillä on kyvykkyyksiä, tietämystä, asiantuntemusta ja kokemusta, joita sen asiakkaat tarvitsevat. Edistyneintä arvontuotantoa edustaa liikesuhteen mahdollistama yhteinen arvontuotanto, josta hyötyvät molemmat osapuolet.

Arvontuotanto on osittain riippuvainen toimittajan tyypistä. VAR tuottaa arvoa toimittajilleen, koska se laajentaa niiden läsnäoloa markkinoilla, tuntee markkinat ja niiden asiakkaat sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimus on kontekstiriippuvainen. Se on maantieteellisesti ja kulttuurillisesti keskittynyt Pohjoismaihin. Tutkimuksen tulokset heijastavat kolmea tutkimustapausta ja niiden maantieteellistä ja kulttuurillista taustaa eikä sen takia ole sellaisenaan yleistettävissä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9949-0
ISBN Print: 978-951-42-9948-3
Issue: 600
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.