University of Oulu

Metalli- ja elektroniikkateollisuus Oulun eteläisen alueella : kehitys koulutuksen ja teknologian näkökulmasta

Saved in:
Author: Pietikäinen, Martti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526201610
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2013
Publish Date: 2013-05-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan OP-salissa (L10), 7. kesäkuuta 2013 kello 12
Tutor: Professor Jussi A. Karjalainen
Reviewer: Professor Josu Takala
Professor Mauri Laukkanen
Opponent: Professor Josu Takala
Professor Heikki Eskelinen
Description:

Abstract

There has been a lot of concern for the development and stay of electromechanics and metal industries in the Oulu South region lately, which has produced the motivation and rationale for this study as well. The lack of jobs forms a great problem for the development of the area and it has also generated a lot of removal of mostly young, graduated people.

The main aim of this study is to find out the development process and contemporary state of those branches as well as to make a proposal for directing different development activities. The study clarifies the concept of the Oulu South region and its population, business structure and development. In addition, the development of the industries is examined both in Finland and global context. There is also a stastistics study of the industry development between the years 1993–2004 and a prediction for the future development. Besides, there was an inquiry in 51 enterprises in the region through which it was possible to clarify the business development cases not mentioned in the statistics. A case study was made in four enterprises, which made it possible to deepen the knowledge of different enterprises. The study dealt with starting up a business, its growth, contemporary views and prospects for the future. The three study components were all mutually complementary. The literature study gave some hints of what kind of actions have proved to be adequate in same kind of situations all over the world and have lead to new clusters and development processes.

As a result of this study it was obvious that the electromechanics and metal industries in the region had been developing in the 1990`s and started to decline in the early 21st century. The development path seems to be quite similar in the region to that of whole Finland. The production volumes of the electromechanics in the region are more likely to decline than keep steady or even grow. This should be taken into consideration to prevent the imminent development of those industries.

The enterprises within the electromechanics sector are mostly sub-contractors excluding few OEM manufacturers. The industries of the region do not have any own products even if those would strengthen their positions. It was found out through the inquiry that there was the greatest need for employees with upper secondary education. There have been many development activities to promote upper secondary education of the region and to adjust it to the demand of skilled workers. During the study there emerged no need for raising the education level in the enterprises. However, there should be research and development activities in the region. The research should be applied research serving the business sector in a concret manner and focusing on developing products and manufacturing.

see all

Tiivistelmä

Elektroniikan mekaniikan valmistuksen ja metalliteollisuuden kehittyminen ja säilyminen seutukunnassa on ollut huolenaiheena Oulun Eteläisellä alueella. Se on ollut myös tämän tutkimuksen tärkeimpänä motiivina. Työpaikkojen vähäisyys on ollut jarruna alueen kehitykselle, ja se on johtanut poismuuttoon alueelta. Etenkin nuori, opiskeluansa lopettava väestö on muuttanut herkästi muualle.

Työn tavoitteena oli tutkia mainittujen toimialojen kehittymistä ja niiden tilaa tutkimuskauden aikana sekä tehdä tältä pohjalta ehdotuksia kehitystoiminnan suunnasta. Tutkimuksessa esitettiin kohdealueen rajaus ja väestö, käsiteltiin alueen elinkeinorakennetta ja sen kehitystä, tutkittiin toimialan kehitystä sekä Suomessa että globaalisti ja tehtiin tilastotietoihin pohjautuva tutkimus toimialan kehityksestä vuosina 1993–2004 sekä ennuste tulevasta kehityksestä. Lisäksi alueen 51 yrityksessä suoritettiin kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin yrityskohtaista kehitystä niiltä osin, mitä ei ollut tilastotietojen pohjalta pääteltävissä. Case-tutkimus tehtiin neljään yritykseen, millä oli mahdollisuus syventää yrityskohtaista tietämystä toimialoilta. Siinä käsiteltiin yritysten perustamisvaihetta, niiden kasvua sekä toimialan senhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kaikki kolme tutkimuksen osa-aluetta täydensivät toisiaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin viitteitä toimista, joiden on todettu maailmalla vastaavissa tilanteissa vaikuttaneen ja jotka ovat johtaneet teollisuuskeskittymien syntymiseen ja kehittymiseen.

Tutkimuksen tuloksina selvisi, että toimialan teollisuus oli alueella lisääntynyt 1990-luvulla ja kääntynyt 2000-luvun alussa laskuun. Toimialan kehitys alueella noudattelee samaa kehityskaarta kuin kommunikaatioala yleensäkin Suomessa. Elektroniikan mekaniikan valmistuksen väheneminen alueella on tutkimuksen tarkasteluvälinkin jälkeen todennäköisempää kuin sen pysyminen ennallaan saati lisääntyminen. Tulisikin pohtia sitä, miten tämä teollisuudenalan taantuminen voidaan estää tai hankkia sitä korvaavia toimialoja.

Elektroniikan mekaniikan yritykset toimivat pääasiassa alihankkijoina, lukuun ottamatta muutamaa sopimusvalmistajaa. Omia tuotteita alueen teollisuudella ei juuri ollut, vaikka ne vahvistaisivat teollisuudenalaa. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että työntekijöiden päätarve kohdistui toisen asteen koulutuksen saaneisiin henkilöihin. Toisen asteen koulutusta on alueella kehitetty, ja pyritty sopeuttamaan sitä työntekijätarpeeseen. Tutkimuksessa ei tullut esille yritysten tarvetta nostaa työntekijöidensä koulutustasoa. Alueella tulisi kuitenkin olla tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutkimuksen tulisi olla soveltavaa tutkimusta, joka palvelisi konkreettisesti yritystoimintaa sekä kohdistuisi tuotteiden ja valmistuksen kehittämiseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0161-0
ISBN Print: 978-952-62-0160-3
Issue: 454
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.