University of Oulu

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen kansainvälisen toiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013–2020

Saved in:
Author: Eskola, Leena1; Niinikoski, Eija-Riitta; Muhos, Matti
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526201733
Language: Finnish
Published: 2013
Publish Date: 2013-06-25
Description:

Abstract

Educational and research institutes have a diverse international potential, and they participate in various international networks. There was a need to study how to utilize more systematic, and in collaboration, the potential and the networks of the educational and research institutions in the Oulu South region.

The Oulu South Higher Education Network (OEK) is a cooperational network of the higher education institutions and the vocational schools in the region. Members of OEK collaborate in education, research and RDI activities. There are plans for large international projects to be conducted in Oulu South region. The volume of international activities in region will increase in the future. This requires concrete and more systematic cooperation than before. This research is part of the implementation of the Micro Entrepreneurship Research and the Development of RDI in the Oulu South Region project. The objective of this research was to make a proposal to OEK of a strategic plan of the international collaboration for the period of 2013–2020. The introduction of this research introduces documentations that guide international activities of OEK and its actors. In the theoretical part the object of the research and the key terms are introduced. The main study question is divided into three sub-questions: 1) How do the OEK actors evaluate the future scenarios of OEK? 2) What are the objectives of international collaboration in OEK? 3) What kind of actions are needed for the collaboration?

In the empirical part of this research the Delphi method was used. This method is suitable for predicting and evaluating future scenarios, preparing the organizational decision making and cooperative learning. On the Delphi method opinions of large expert group are collected during two or three discussion rounds. During the first round in this study, 30 experts of the invited 47 (64%) participated in the discussion. There were 15 participants (32%) in the second round. Key future scenario results: In the year 2025 region’s educational and research organizations will constitute an international, high-class and attractive network. There will be educational and research activities organized by international organizations. The key sectors of international research collaboration are neutrino physics, future manufacturing technologies and micro-entrepreneurship.

As the result of this research suggestions were made for OEK’s strategic plan of international collaboration. After minor adjustments the board of the OEK accepted the suggestion. The summary of the material was published as a brochure of the strategic plan.

see all

Tiivistelmä

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioilla on monipuolista kansainvälistä osaamista ja ne ovat mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa. Oulun Eteläisen (OE) alueella nähtiin tarpeelliseksi selvittää, miten niiden kansainvälinen osaaminen ja verkostot saadaan nykyistä suunnitelmallisemmin yhteiseen käyttöön.

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus (OEK) on alueensa korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto, joka tekee koulutus- ja TKI-toimintaan liittyvää yhteistyötä. Oulun Eteläisen alueelle on suunnitteilla suuria kansainvälisiä hankkeita, joiden myötä kansainvälinen toiminta tulee lisääntymään. Tämä vaatii yhteistyöltä entistä enemmän konkreettisia toimia.

Tämä tutkimus on osa Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen -hankkeen toteutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä ehdotus OEK:n kansainvälisen toiminnan strategisista linjauksista vuosille 2013–2020. Työn johdannossa esitetään OEK:n ja sen toimijoiden kansainvälistä toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Teoriaosuudessa esitellään tutkimuksen kohde ja avataan keskeiset käsitteet. Tavoitteen selvittämiseksi haettiin vastausta kysymyksiin: 1) Miten OEK-toimijat arvioivat OEK:n tulevaisuusskenaariot? 2) Mitkä ovat kansainvälisen yhteistyön tavoitteet? 3) Miten yhteistyö toteutetaan?

Työn empiirinen osuus toteutettiin Delfoi-menetelmällä, joka soveltuu ennakointiin, tulevaisuuden hahmotukseen tai organisaation päätöksenteon valmisteluun ja yhteisöjen oppimiseen. Menetelmässä kootaan kattavan asiantuntijajoukon näkemyksiä kahdella tai kolmella keskustelukierroksella. Tähän keskusteluun osallistui ensimmäisellä kierroksella 30/47 (64 %) ja toisella 15/47 (32 %) asiantuntijaa. Keskeiset tulokset: Vuonna 2025 alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti korkeatasoisen ja vetovoimaisen verkoston, alueella on kansainvälisten toimijoiden järjestämää koulutus- ja tutkimustoimintaa ja keskeisinä kansainvälisen tutkimusyhteistyön aloina ovat neutriinofysiikka, tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja mikroyrittäjyys.

Tutkimuksen tuloksena tehtiin ehdotus OEK:n kansainvälisen toiminnan strategisista linjauksista vuosille 2013–2020. Pienten täsmennysten jälkeen johtoryhmän kokous hyväksyi ehdotuksen. Aineisto koottiin tiiviiseen muotoon ja painatettiin esitteeksi.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-952-62-0173-3
ISBN Print: 978-952-62-0172-6
Issue: 1
Subjects:
OEK
OEK
Copyright information: © University of Oulu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.