University of Oulu

Business model captured? : variation in the use of business models

Saved in:
Author: Palo, Teea1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203430
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-01-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in Arina-sali (Auditorium TA105), Linnanmaa, on 7 February 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Jaana Tähtinen
Professor Timo Koivumäki
Reviewer: Professor Luis Araujo
Associate Professor Suvi Nenonen
Opponent: Professor Luis Araujo
Description:

Abstract

This study examines the ways in which business models are used by market actors in the context of emerging technology-based services. Such services are developed, produced and marketed by multiple market actors forming business nets within wider networks and markets. In such nets, market actors aim to connect emerging technology-based services with potential markets. The business model is suggested to act as an analytical device for the actors to use in their activities.

By integrating business models into two contemporary discussions on networks and markets in marketing, the study widens the scope of the application of business models and explicates the variation in the use of business models. This study is interested in the dynamic, processual, and interactive nature of business models instead of their mere structure, requiring a research approach that allows the phenomenon be studied closely, longitudinally, and within its context. Hence, the study employs a qualitative multi-method approach for studying the use of business models.

The empirical setting of the study is based on two research projects: the UBI service pilot and the IT service development project, in which different types of market actors developed and tested new technology-based services. Using a variety of methods, such as interviews, observation, and Delphi questionnaires, data were gathered longitudinally on the activities of the actors in business nets and markets.

The results of the study show that business models can be used in multiple ways. They are used as structures and narratives to develop and stabilize business. Business models frame action at different interlinked levels (organization, net and market) in which business models are shared in relation to the past, present and future. Hence, this study explicates the business model concept by integrating it into the network approach and market studies literature in marketing, revealing novel perspectives on business models. The study also contributes to the network approach by explicating the nature and formation of business nets by examining the use of business models in business nets. Finally, the study adds to our understanding of market dynamics by incorporating the business model concept.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja keskittyy liiketoimintamallin käytön moninaisuuteen tutkimalla kuinka markkinatoimijat käyttävät liiketoimintamalleja teknologiaa hyödyntävien palvelujen kontekstissa. Useat erityyppiset markkinatoimijat kehittävät, tuottavat ja markkinoivat em. palveluja ja näin toimiessaan muodostavat liiketoimintaverkon osaksi laajempaa verkostoa ja markkinoita. Verkon toimijoiden tavoitteena on kiinnittää palvelut potentiaalisiin markkinoihin. Tämä tutkimus näkee liiketoimintamallin analyyttisena työkaluna, jota toimijat voivat käyttää näissä toimissaan.

Yhdistämällä liiketoimintamallikeskustelun markkinoinnin verkosto- ja markkinakirjallisuuteen, tämä tutkimus laajentaa liiketoimintamallikäsitteen soveltamisalaa sekä analysoi liiketoimintamallin käyttötapoja. Tämä tutkimus on kiinnostunut liiketoimintamallin dynaamisesta, prosessinomaisesta ja vuorovaikutteisesta luonteesta pelkän liiketoimintamallin rakenteen sijaan. Tästä syystä työ käyttää tutkimusstrategiaa, jonka avulla ilmiötä voi tarkastella läheltä ja ajassa, sen omassa kontekstissa ja hyödyntää laadullisen aineiston keruu- ja analysointimenetelmiä (haastattelut, havainnointi, ja Delfoi-kyselyt). Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kahdesta tutkimusprojektista: UBI palvelupilotista ja IT-palvelujen kehitysprojektista, joissa useat markkinatoimijat kehittivät ja testasivat uusia teknologiaa hyödyntäviä palveluja. Empiirinen aineisto kertoo markkinatoimijoiden toiminnasta liiketoimintaverkoissa ja markkinoilla.

Tutkimus osoittaa, että liiketoimintamallia voidaan käyttää monella tavalla. Sitä käytetään sekä verkostomaisen liiketoiminnan nykyhetken rakenteen kuvaamiseen ja vakauttamiseen että liiketoiminnan tulevaisuuden vision kertomiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintamalli ohjaa markkinatoimijoiden toimintaa eri tasoilla (organisaatio-, verkko- ja markkinataso), luoden yhteistä ymmärrystä toimijoiden välillä menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tutkimus paitsi tarkentaa liiketoimintamallin käsitettä verkosto- ja markkinanäkökulmista, myös lisää ymmärrystä liiketoimintaverkkojen luonteesta ja muodostamisesta sekä markkinoiden dynaamisuudesta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0343-0
ISBN Print: 978-952-62-0342-3
Issue: 61
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.