University of Oulu

Oulun Eteläisen alueen mikroyrittäjien hyvinvointi : kysely- ja haastattelututkimus

Saved in:
Author: Sinisammal, Janne1,2; Muhos, Matti; Eskola, Leena;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203843
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-02-20
Description:

Abstract

The project analysed micro-entrepreneurs’ well-being in Oulu south region. A survey (N=126) was conducted to clarify the importance, and current state, of factors relevant to well-being and coping with workload. The survey also paid attention to the micro-entrepreneurs’ positive emotional and motivational state. Interviews (N=10) were arranged to shed light on factors relevant to micro-entrepreneurs’ well-being.

Based on the survey, the most important factors influencing micro-entrepreneurs’ well-being and coping with workload include; entrepreneurs’ own professional know-how and ability to prioritise. These two factors seem to be well in balance when considering their importance and the current state. Politics, legislation, and taxation were seen to have the least balance in terms of the importance and the current state. Regarding micro-entrepreneurs’ work engagement vigour and dedication were at average levels, absorption was higher than average and the work engagement total score was average.

Those entrepreneurs who participated in the interviews appreciated the independence and freedom inherent in their work. The downside of entrepreneurs’ work involves the constant rush and long-hours. The harmfulness of stress was familiar, whilst most of the interviewees experienced lack of sleep. The levels of commitment are high, making arranging even short breaks challenging. Financial insecurity is one of the drawbacks of being an entrepreneur. The interviewees viewed their well-being to be improved the best by increasing free-time.

Many of the interviewed micro-entrepreneurs were dreaming of being able to hire a new employee, albeit in many cases this was seen as impossible. None of the interviewed mentioned their own municipality as a particularly entrepreneur-friendly. Instead of talk on being entrepreneur-friendly, the micro-entrepreneurs’ call for action such as preparing service strategies for municipalities, and enhancing the evaluation of the impact of businesses.

see all

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin Oulun Eteläisen alueen mikroyrittäjien työhyvinvointia. Kyselyn (N=126) avulla selvitettiin hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien tekijöiden tärkeyttä ja nykytilaa sekä työn imun kokemuksia. Haastattelujen (N=10) tavoitteena oli selvittää mikroyrittäjien työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Kyselyn perusteella tärkeimmät mikroyrittäjän hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät eli yrittäjän oma ammatillinen osaaminen sekä taito laittaa asiat tärkeysjärjestykseen näyttäisivät olevan hyvin tasapainossa tarkasteltaessa nykytilan ja tärkeyden suhdetta. Politiikka, lainsäädäntö ja verotus olivat vastaajien mielestä heikoiten tasapainossa nykytilaa ja tärkeyttä koskevassa tarkastelussa. Tarmokkuuden ja omistautumisen osalta kyselyyn vastanneiden yrittäjien työn imun taso on kohtuullisella tasolla. Uppoutumisen osalta työn imun taso on keskimääräistä korkeampi ja työn imu -summan osalta kohtuullinen.

Haastatteluun osallistuneet yrittäjät arvostivat työnkuvassaan eniten siihen liittyvää itsenäisyyttä ja vapautta. Varjopuolena yrittäjän työssä oli alituinen kiire ja pitkät työpäivät. Haitallinen stressi oli yrittäjille tuttua ja useimmat haastatteluun osallistuneet yrittäjät arvelivat yöunensa jäävän usein liian lyhyiksi. Työ oli myös hyvin sitovaa ja lyhyidenkin lomien järjestäminen koettiin hankalaksi. Taloudellinen epävarmuus on keskeinen yrittäjyyteen liittyvä epäkohta. Hyvinvointinsa yrittäjät arvelivat kohentuvan parhaiten vapaa-aikaa lisäämällä.

Moni yrittäjä haaveili uuden työntekijän palkkaamisesta. Usein tämä kuitenkin koettiin mahdottomaksi. Yksikään haastatteluun osallistuneista yrittäjistä ei maininnut omaa kuntaansa erityisen yrittäjäystävälliseksi. Yrittäjäystävällisyyspuheen sijaan kuntapäättäjiltä toivottiin käytännön tekoja, jollaisia voisivat olla esimerkiksi kunnan palvelustrategian laatiminen tai yritysvaikutusten arvioinnin tehostaminen.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja
ISSN: 1459-2428
ISSN-L: 1459-2428
ISBN: 978-952-62-0384-3
ISBN Print: 978-952-62-0383-6
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.