University of Oulu

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi

Saved in:
Author: Saarela, Martti1,2; Jokela, Harri; Niinikoski, Eija-Riitta;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203928
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-02-28
Description:

Abstract

The aim of this Effectiveness Evaluation of Keskipiste-Leader’s Enterprise Financial Support was to get a comprehensive report of success of enterprise financial support process, and to evaluate the effectiveness and the importance of support to beneficiary enterprises in the short and long term.

The Keskipiste-Leader, granting financial support to enterprises, is one of the rural development associations in Finland. It operates in the area of eight municipalities in the sub-regions of Nivala-Haapajärvi and Haapavesi-Siikalatva. The evaluation is focused to enterprises, which have received financial support during 2005–2009. This period covers the activities of two different program periods of the Keskipiste-Leader, 2000–2006 and 2007–2013. The evaluation was conducted by a questionnaire survey and case studies based on personal interviews, using the strengths of both approaches (mixed methods research).

Based on the results of this effectiveness evaluation, the Keskipiste-Leader support process was considered a success. The beneficiaries were satisfied with service and customer orientation of the Keskipiste-Leader. The most negative experiences were connected to the application process and to the required paperwork and documents. Objectives set at the application stage for the financial support were achieved well from the perspective of beneficiaries. In addition, most of the entrepreneurs considered the financial support as a whole to be successful or very successful.

Based on the results, the main feature of support has been its encouraging, supportive and complementary role. Motivation of an entrepreneur and entrepreneur’s confidence in the future were considered as the major effects obtained from the support. The support has also removed uncertainty and lowered the threshold to start business.

see all

Tiivistelmä

Tämän Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tehdä kattava selvitys yritystukiprosessin onnistumisesta sekä arvioida yritystukien vaikuttavuutta ja merkitystä tukia saaneille yrityksille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Yritystukia myöntävä Keskipiste-Leader ry on yksi Suomen maaseudun kehittämisyhdistyksistä, joka toimii kahdeksan kunnan alueella Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa. Arviointi kohdistettiin vuosina 2005–2009 yritystukea saaneisiin yrityksiin. Ajanjaksoon sisältyy kaksi eri ohjelmakautta, 2000–2006 ja 2007–2013. Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sekä kyselytutkimuksena että henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuvana tapaustutkimuksena hyödyntäen molempien lähestymistapojen vahvuuksia (nk. mixed methods research).

Vaikuttavuusarvioinnin tulosten mukaan Keskipiste-Leaderin yritystukiprosessia pidettiin onnistuneena. Tuensaajat olivat tyytyväisiä Keskipiste-Leaderin palveluun ja asiakaslähtöisyyteen. Vähiten positiivisia kokemuksia liitettiin hakuprosessin vaatimaan paperityöhön ja asiakirjoihin. Yritystuelle hakuvaiheessa asetetut tavoitteet oli tuensaajien näkemyksien mukaan saavutettu hyvin. Lisäksi suurin osa yrittäjistä piti yritystukea kokonaisuutena hyvin tai erittäin hyvin onnistuneena.

Tulosten perusteella yritystuen tärkein ominaisuus tuen saajille on ollut sen rohkaiseva, kannustava ja täydentävä merkitys. Suurimmat vaikutukset saadulla yritystuella koettiin olleen motivaatioon yrittäjänä toimimisessa sekä yrittäjän tulevaisuudenuskoon. Tuki on poistanut epävarmuutta ja esim. madaltanut kynnystä aloittaa yritystoimintaa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja
ISSN: 1459-2428
ISSN-L: 1459-2428
ISBN: 978-952-62-0392-8
ISBN Print: 978-952-62-0391-1
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.