University of Oulu

Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä : monitahoarviointi Q-metodologialla

Saved in:
Author: Kuorilehto, Ritva1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Health Administration
3City of Oulu, Well-Being Services
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203966
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-03-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 4. huhtikuuta 2014 kello 12
Tutor: Professor Leena Paasivaara
Professor Juhani Nikkilä
Reviewer: Professor Eija Paavilainen
Professor Pami Aalto
Opponent: Professor Pirkko Vartiainen
Description:

Abstract

The purpose of this study was to analyse transprofessional family work theoretically and empirically. The aim was to deepen the knowledge regarding factors, which contribute or restrain transprofessional family work. In this study the family work is the Social and Health Care collaboration with families with children. The transprofessionality is the jointly agreed assessment of the family situation and the support they need that has been formed in partnership with the professionals and the family.

The study was implemented with multiple constituency evaluation with Q Methodology. The statements (N=212) of the concourse of the transprofessional family work was compressed with theoretical pattern to the Q sample (N=44), which represents the main dimensions of the study topic. The participants of the Q sessions (N=34) were selected discretionarily according to multiple constituency evaluation from all key groups, which had interests to the study topic. The Q sessions provided the Q sort and the recorded interview, which represented the subjective perspective of the each participant. Data was analysed with PQMethod-software and the result of the factor analysis formed further three factors, which illustrated the three different discourses from the transprofessional family work.

The first discourse emphasized client orientation and the importance of the training and skills in the partnership between professionals and families. The second discourse highlighted the significance of the leadership in the assessment of the transprofessional family work. There were issues in the interaction between people. The third discourse highlighted the structures and processes of the collaboration, which were managed by the skillful professionals without follow-up or supervision or any special guidelines for teamwork or networking practice.

According to the consensus from the discourses, a good transprofessional family work is advanced by the families experience that the encounter has been authentic and they have had the chance to be heard in an open interaction with professionals. The working practices which strenghten families’ own resources, advance commitment to common objectives. Family work must be developed by observing the services as a whole from basic services to special services. The transprofessional family work is restrained by high turnover of workers, different viewpoints in customer orientation approach, and interaction difficulties between partners. Confidentiality is not an obstacle. The increasing of staff or time resources was not seen necessary, however leadership role needs clarification.

The results of this study can be utilized when developing working practices, methods and an education of the Social and Health Care transprofessional family work.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaista perhetyötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tavoitteena oli syventää tietoa moniasiantuntijaista perhetyötä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tässä tutkimuksessa perhetyö on sosiaali- ja terveystoimessa tehtävää yhteistyötä lapsiperheiden kanssa ja moniasiantuntijuus ammattilaisten ja perheen välisessä tasavertaisessa yhteistyökumppanuudessa syntynyt yhteinen käsitys perheen tilanteesta, tarvittavasta tuesta ja sen arvioinnista.

Tutkimus toteutettiin monitahoarviointina käyttäen Q-metodologiaa tutkimusmenetelmänä. Moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden väiteuniversumi (N=212) tiivistettiin teoreettisen mallin avulla tutkimusaiheen pääulottuvuuksia sisältäväksi väiteotokseksi (N=44). Koetilanteisiin valittiin harkinnanvaraisesti monitahoarvioinnin periaatteita noudattaen osallistujat (N=34) kaikista niistä avainryhmistä, joilla oli intressejä tutkittavaan aiheeseen. Koetilanteissa saatiin jokaiselta osallistujalta hänen subjektiivista näkökulmaansa edustava Q-jaottelu ja nauhoitettu haastattelu. Aineisto analysoitiin PQMethod-tutkimusohjelmalla, ja faktorianalyysin tuloksena muodostui kolme faktoria, jotka kuvasivat kolmea erilaista moniasiantuntijaisen perhetyön diskurssia.

Ensimmäinen diskurssi korosti asiakaslähtöisyyttä sekä koulutuksen ja osaamisen merkitystä yhteistyössä ammattilaisten ja perheiden kanssa. Toisessa diskurssissa korostui johtajuus moniasiantuntijaisen perhetyön seurannassa ja arvioinnissa. Työelämässä nähtiin vuorovaikutuksen ongelmia. Kolmannessa diskurssissa korostuivat yhteistyön rakenteet ja prosessit, jotka vahvan ammattiosaamisen omaavat työntekijät hoitavat ilman johdon tehokasta valvontaa ja ohjausta tai erityistä ohjeistusta tiimi- ja verkostotyön käytännöistä.

Diskurssien konsensuksen mukaan hyvää moniasiantuntijaista perhetyötä edistää asiakasperheiden kokemus aidosta kohtaamisesta ja kuulluksi tulemisesta avoimessa vuorovaikutuksessa ammattilaisten kanssa. Perheen omia voimavaroja vahvistavat työmenetelmät edistävät sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Perhetyötä tulee kehittää tarkastelemalla palvelukokonaisuuksia peruspalveluista erityispalveluihin. Moniasiantuntijaista perhetyötä estävät työntekijöiden vaihtuvuus, erilaiset näkemykset asiakaslähtöisyydestä sekä yhteistyökumppaneiden väliset vuorovaikutusongelmat. Salassapitovelvollisuus ei ole este. Henkilöstö- tai aikaresurssien lisäämistä ei nähty merkittävänä tekijänä, mutta johdon rooli vaatii selkeyttämistä.

Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaisen perhetyön toimintakäytäntöjä, työmenetelmiä ja koulutusta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0396-6
ISBN Print: 978-952-62-0395-9
Issue: 1239
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.