University of Oulu

Yrittäjäkasvatus Pohjois-Pohjanmaalla : nykytila 2013

Saved in:
Author: Eskola, Leena1,2; Niinikoski, Eija-Riitta; Keränen, Heikki;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204444
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-04-11
Description:

Abstract

In 2009, the Finnish Ministry of Education announced national guidelines for key objectives that entrepreneurship education ought to reach by 2015. The European Commission’s Entrepreneurship 2020 Action Plan mentions school-based entrepreneurial learning as a key issue in ensuring the development of the European welfare. Therefore, Finnish regions and municipalities have begun targeted development actions towards improved entrepreneurial learning. The regional entrepreneurship education strategy has already been developed for Satakunta, Central Finland, Southwest Finland and Päijät-Häme regions. In Northern Ostrobothnia region it was found necessary to analyse what is the current state of entrepreneurship education in the regions educational organizations.

This research has been conducted as collaborative effort of YES entrepreneurship education centre of Northern Ostrobothnia project and Micro Entrepreneurship Research and the Development of RDI in the Oulu South Region (MikroY) project. The goal was to make a description of the Northern Ostrobothnia current state of entrepreneurship education and a proposal for a regional implementation model of entrepreneurship education based on cooperation and dialogue with stakeholders across school levels and organizational boundaries. In the introduction part of th report the research background, purpose and methods are presented. Theoretical part of the research will open the key concepts and presents the central documents of entrepreneurship education policy. The research question of this study is: What is the current state of entrepreneurship education in Northern Ostrobothnia? The research question was divided into two sub-questions: What are the current goals and priorities of entrepreneurship education Northern Ostrobothnia training organizations? and 2) What support networks or materials for entrepreneurship education are important based on the opinion of the target group?

The empirical part consists of two surveys and the data collection was carried out by Webropol program. A questionnaire was sent to educational management and designers (N=67) as well as to associations of enterprises and to representatives of the municipal educational administration (N=42). Responses were received from all educational levels and from every subregion of Northern Ostrobotnia. The analysis of the the survey data leads to the conclusion that part of the complete path of entrepreneurial learning will not be realized with current level of actions. The Northern Ostrobothnian educational organizations emphasise the same priorities at all levels of education. The study resulted in a proposal for joint development and implementation of new Northern Ostrobothnia Entrepreneurial Education Model.

see all

Tiivistelmä

Suomen opetusministeriö julkisti vuonna 2009 valtakunnalliset linjaukset yrittäjyyskasvatuksen keskeisistä tavoitteista vuoteen 2015. Myös Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelmassa kouluissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus mainitaan keskeisenä asiana Euroopan hyvinvointikehityksen turvaamisessa. Yrittäjyyskasvatusta onkin aloitettu tavoitteellisesti kehittämään useissa Suomen kunnissa ja maakunnissa. Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia on tehty mm. Satakunnassa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Pohjois-Pohjanmaalla nähtiin tarpeelliseksi selvittää, mikä on yrittäjyyskasvatuksen nykytila Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa.

Tämä tutkimus on tehty YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa -hankkeen ja Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen -hankkeen yhteistyönä. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kuvaus Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja ehdotus yrittäjyyskasvatuksen alueelliseksi toteuttamismalliksi, joka perustuu toimijoiden yhteistyöhön ja vuoropuheluun yli kouluasteiden ja organisaatiorajojen.

Raportin johdannossa esitetään tutkimuksen tausta, tavoite ja menetelmät. Teoriaosuudessa esitellään tutkimuksen kohde, avataan keskeiset käsitteet ja esitellään yrittäjyyskasvatusta ohjaavia asiakirjoja. Tavoitteen selvittämiseksi haettiin vastausta kysymykseen Mikä on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytila? Kysymys jaettiin kahteen alaongelmaan: 1) Mitä ovat Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja painopisteet? ja 2) Mitkä tukiverkostot tai -materiaalit niiden yrittäjyyskasvatuksessa ovat tutkimuksen kohderyhmän mielestä tärkeitä?

Työn empiirinen osuus toteutettiin Webropol-ohjelmalla tehdyllä kahdella kyselyllä. Koulutusorganisaatioiden johdolle ja koulutusalojen koulutussuunnittelijoille (N=67), sekä yrittäjäjärjestöjen ja sivistystoimen edustajille (N=42). Vastauksia saatiin kaikilta koulutusasteilta ja jokaisesta seutukunnasta. Kyselyistä saadun tiedon pohjalta voidaan päätellä, että osa yrittäjyyskasvatuksen ehjästä polusta jää toteutumatta ja Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa yrittäjyyskasvatuksen painotukset ovat kaikilla koulutusasteilla samat.

Tutkimuksen tuloksena tehtiin ehdotus Pohjois-Pohjanmaan yhteisestä yrittäjyyskasvatusmallista, sen rakentamisesta ja käytäntöön jalkauttamisesta.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-0444-4
ISBN Print: 978-952-62-0442-0
Issue: 1
Subjects:
YES
YES
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.