University of Oulu

Trafin vaikuttavuustutkimus, osaraportti 1 : Trafi osana liikennepolitiikan kokonaisuutta : Trafin hallinnollinen ja toiminnallinen arkkitehtuuri

Saved in:
Author: Mononen, Petri1; Leviäkangas, Pekka; Roine, Matti;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204963
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-06-05
Description:

Abstract

This is the first volume in a series of reports covering an impact evaluation study of Finnish Transport Safety Administration (Trafi). This report provides a description of Trafi’s domain, as well as its operational and administrative architecture. Chapter 1 describes the impact study research project. The second chapter presents Trafi’s legislative background, history, organization and operating models as well as the control mechanisms. Chapters 3–5 will walk the reader through Trafi functions by each main responsibility area. Chapter 6 discusses Trafi’s operating environment and its evolvement in relation to the Trafi main tasks and finally Chapter 7 compares Trafi’s main tasks to the pre-set objectives and the related control mechanisms.

In this report the word ‘impact’ refers to direct and indirect consequences of Trafi’s activity as a whole. ‘Effectiveness’ refers to how well or effectively the operation and activity achieves the pre-set goals.

Trafi’s role as one key implementer of traffic safety and environment policies is seen as highly relevant. Trafi’s role as transport related data manager is strong and is likely to be emphasized even more in the future (e.g. transport emissions trading). In road safety, vehicles’ technological developments and the associated regulatory framework has greatly improved traffic safety. For Trafi this may imply a need to direct the focus more towards identifying, removing and minimizing risk factors. Monitoring and ensuring the validity of drivers’ and other staffs’ training is likely to remain as an essential responsibility also in the future. In regard transport environmental issues, the biggest challenges are still ahead. It can be envisaged that more and more attention will be directed to policies related to transport emissions, energy consumption and environmental themes, such as the management of environmental risks.

see all

Tiivistelmä

Tämä on ensimmäinen osaraportti Liikenteen turvallisuusvirastoa (Trafi) koskevassa vaikuttavuustutkimuksessa. Raportissa esitetään Trafin toimialueen sekä toiminnallisten ja hallinnollisten arkkitehtuurien kartoitus. Luvussa 1 esitellään vaikuttavuustutkimuksen projektikokonaisuus. Toisessa luvussa esitellään Trafin syntyhistoria, organisaatio- ja toimintamalli sekä ohjausmekanismit. Luvuissa 3–5 käydään läpi Trafin toimintaa päätehtävittäin. Luvussa 6 tarkastellaan Trafin toimintaympäristöä ja sen muuttumista suhteessa Trafin tehtäviin ja lopuksi luvussa 7 käsitellään Trafin päätehtäviä suhteessa tavoitteisiin ja ohjauksen mittareihin.

Vaikutuksella tarkoitetaan toiminnan välittömiä ja välillisiä seurauksia. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tai tehokkaasti toiminnalla saavutetaan asetetut tavoitteet.

Trafin rooli liikenteen turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan yhtenä toteuttajana nähdään laajalti merkityksellisenä. Tietovarastojen hallinnoijana Trafin rooli on vahva ja rooli korostunee tulevaisuudessa (mm. liikenteen päästökauppa). Liikenneturvallisuudessa mm. kulkuneuvojen teknologinen kehitys ja siihen liittyvä sääntely ovat parantaneet liikenneturvallisuutta merkittävästi. Trafin osalta tämä tarkoittanee toiminnan suuntaamista yhä enemmän riskitekijöiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen ja minimoimiseen. Kuljettajien ja muun henkilöstön koulutuksen valvominen ja pätevyyden varmistaminen säilynevät oleellisina perustehtävinä. Ympäristön osalta suurimmat haasteet ovat vielä edessä. On nähtävissä, että yhä suurempi huomio tulee liikennepolitiikassa kohdistumaan päästöihin, energiankulutukseen sekä ympäristöllisiin teemoihin, kuten ympäristöriskien hallintaan.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-0496-3
ISBN Print: 978-952-62-0495-6
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.