University of Oulu

Interaction in asset-based value creation within innovation networks : the case of software industry

Saved in:
Author: Koskela, Timo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526205120
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-10-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 24 October 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Veikko Seppänen
Doctor Juhani Warsta
Reviewer: Professor Liisa-Maija Sainio
Doctor Jyrki Kontio
Opponent: Professor Paavo Ritala
Description:

Abstract

Knowledge management is a new academic discipline that has been growing during the past decade but is still in its embryonic stage with much potential left. What makes knowledge management an attractive research field is its multi-discipline perspective. In the knowledge management the context is important because the value of an organization’s knowledge is context-based. In this research the context are the innovation networks within the software industry and thus besides knowledge management the research contributes to the software business literature.

The aim of this study was to get an understanding about the interaction the in asset-based value creation within innovation networks. This was done by examining the effects of the interaction in asset development and deployment in innovation networks, where activities are related to research, development and innovation collaboration. This was studied against the theoretical framework that was developed in this research based on earlier studies.

This study shows that in the examined research context actors from outside of the software industry have a direct effect on both asset development and deployment based on their funding requirements and aims. The study shows that in this wider environment trust, openness and mutual benefits are important factors of the interaction atmosphere, regarding where funding is targeted and where the actual work is done.

This study shows the importance of the interaction framework as a motivator and an entity that enables direct benefits to participating actors from their interaction and collaboration. It also shows that some of the episodes where interactions occur need to be regular, on-going and have a certain rhythm.

As a result of this research a framework of interaction in the asset-based value creation in innovation networks was created. It shows how funding mechanisms affect the asset development and deployment, as well as that some episodes where interactions occur are especially important, because they limit or support value creation. Moreover, the role, contributions, aims and motivations of actors are seemingly different within these episodes.

see all

Tiivistelmä

Tietojohtaminen on uusi akateeminen tieteenala, joka on ollut kasvussa viimeisen vuosikymmen ajan, mutta on silti alkuvaiheessa ja omaa paljon potentiaalia. Tietojohtamisesta tekee vetovoimaisen tutkimusalan sen monitieteinen perspektiivi. Tietojohtamisessa konteksti on tärkeää, koska organisaation tiedon arvo on kontekstipohjainen. Tässä tutkimuksessa tutkimuskontekstina ovat ohjelmistoteollisuuden innovaatioverkostot ja siispä tietojohtamisen lisäksi tutkimus myötävaikuttaa ohjelmistoliiketoiminnan kirjallisuutta.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää vuorovaikutusta varantoihin pohjautuvassa arvonluonnissa innovaatioverkostoissa. Tämä tehtiin tutkimalla vuorovaikutuksen vaikutusta varantojen kehittämisessä ja käyttöönotossa innovaatioverkostoissa, joissa aktiviteetit liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovointiyhteistyöhön. Tätä tutkittiin teoreettista kehikkoa vasten, joka kehitettiin tutkimuksen aikana aiempiin tutkimuksiin pohjautuen.

Tutkimus osoittaa, että tarkastellussa tutkimuskontekstissa ohjelmistoteollisuuden ulkopuolisilla toimijoilla on suora vaikutus, sekä varantojen kehittämiseen, että käyttöönottoon rahoitusvaatimustensa ja tavoitteidensa pohjalta. Tutkimus osoittaa, että tässä laajemmassa ympäristössä luottamus, avoimuus ja molemminpuoliset hyödyt ovat vuorovaikutusilmapiirin tärkeitä osatekijöitä sen suhteen mihin rahoitus ohjataan ja missä tosiasiallinen työ tehdään.

Tutkimus osoittaa vuorovaikutuskehikon tärkeyden motivaattorina ja kokonaisuutena, joka mahdollistaa suorat hyödyt osallistuville toimijoille heidän vuorovaikutuksestaan ja yhteistyöstään. Se myös osoittaa, että joittenkin niistä tapahtumista, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, täytyy olla säännöllisiä, jatkuvia ja omata tietty rytmi.

Tutkimuksen tuloksena luotiin vuorovaikutus varantoihin pohjautuvassa arvonluonnissa innovaatioverkoissa kehikko. Se osoittaa kuinka rahoitusmekanismit vaikuttavat varantojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kuten myös, että jotkin tapahtumat, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, ovat erityisen tärkeitä, koska ne rajoittavat tai tukevat arvonluontia. Sen lisäksi toimijoiden rooli, myötävaikutus, tavoitteet ja motivaatio ovat ilmeisen erilaisia näissä tapahtumissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-0512-0
ISBN Print: 978-952-62-0511-3
Issue: 629
Subjects:
R&D
T&K
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.