University of Oulu

Neurally adjusted ventilatory assist in pediatric intensive care

Saved in:
Author: Kallio, Merja1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Paediatrics
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206349
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-12-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 12 of the Department of Paediatrics, on 12 December 2014, at 12 noon
Tutor: Docent Tero Kontiokari
Doctor Outi Peltoniemi
Reviewer: Professor Matti Korppi
Docent Matti Reinikainen
Opponent: Docent Paula Rautiainen
Description:

Abstract

Guidelines and instructions derived from adult randomized controlled trials are generally followed in pediatric ventilation, as there have been no large trials of this kind in children. Current treatment strategies aim at preventing ventilator-induced lung injury by avoiding too large tidal volumes, supporting patient’s spontaneous breathing and preventing lung collapse with positive end-expiratory airway pressure. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) is a novel ventilation mode that provides respiratory support proportional to the electrical activity of the diaphragm (Edi). The aims of this thesis were to assess daily practices in pediatric ventilation in Finland and to compare NAVA with conventional ventilation in terms of safety and quality of care.

Current treatment practices were studied with a preliminary enquiry and a 3-month prospective survey that was offered to all hospital units providing ventilatory care for children <16 years of age. NAVA was compared with current standard ventilation in a crossover trial involving 18 pediatric patients and in a larger controlled trial in which 170 patients were randomized to receive either NAVA or conventional ventilation.

Respiratory distress was the most common indication for invasive ventilation in neonates, and postoperative care in older children. The principles of lung-protective ventilation were generally accepted and the goals were achieved in the majority of treatment episodes. The low incidence of pediatric invasive ventilation favours centralization.

NAVA proved to be a safe and feasible primary ventilation mode in pediatric intensive care. It improved patient-ventilator synchrony and led to lower peak inspiratory pressures and oxygen requirements. It also reduced the need for sedation during longer treatment periods. Information derived from the Edi-signal could be used to optimize the level of sedation and to identify patients with a potential risk of extubation failure.

see all

Tiivistelmä

Nykyisin käytössä olevat menetelmät lasten hengityskonehoidossa perustuvat suurelta osin aikuisilla tehtyihin tutkimuksiin ja totuttuihin tapoihin, sillä lasten hengityskonehoidosta on olemassa vain vähän tutkittua tietoa. Hengityskonehoidon aiheuttamaa keuhkovauriota pyritään ehkäisemään välttämällä suuria kertahengitystilavuuksia, tukemalla potilaan omia hengityksiä ja säilyttämällä ilmateissä positiivinen paine uloshengityksen aikanakin. Neuraalisesti ohjattu ventilaatio (NAVA) on uusi hengityskonehoitomuoto, joka tukee potilaan omia hengityksiä ohjaamalla koneen antamaa tukea pallealihaksen sähköisen signaalin avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten hengityskonehoidon nykytilaa Suomessa sekä tutkia, voidaanko NAVAa käyttämällä parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta.

Nykyisiä hoitokäytäntöjä selvitettiin vuonna 2010 kysely- ja seurantatutkimuksella, johon kutsuttiin mukaan kaikki Suomessa lapsia ja vastasyntyneitä hoitavat tehohoito-osastot. NAVAa verrattiin nykyiseen hengityskonehoitoon 18 potilaan vaihtovuoroisessa tutkimuksessa sekä suuremmassa 170 lapsipotilaan satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa.

Eri syistä johtuvat hengitysvaikeudet ovat yleisin syy hengityskonehoitoon vastasyntyneillä ja suurten leikkausten jälkeinen hoito isommilla lapsilla. Keuhkoja säästävän hoidon periaatteet ovat Suomessa yleisesti hyväksyttyjä ja toteutuvat valtaosassa hoitojaksoja. Hengityskonehoitojaksojen määrän vähäisyys puoltaa hoidon keskittämistä suuriin sairaaloihin.

NAVAa käyttämällä hengityskoneen antama tuki ajoittuu paremmin potilaan omien hengitysten mukaan ja sen avulla saavutetaan matalammat ilmatiepaineet sekä vähäisempi lisähapen tarve. Pitkissä hoitojaksoissa NAVA vähentää rauhoittavan lääkityksen tarvetta, ja pallealihaksen signaalia seuraamalla on mahdollista optimoida sedaatioaste aikaisempaa tarkemmin. Palleasignaalia voidaan myös hyödyntää arvioitaessa potilaan valmiutta hengitystuesta vieroittamiseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0634-9
ISBN Print: 978-952-62-0633-2
Issue: 1268
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.