University of Oulu

Cross-functional conflicts in new product launches in the food industry

Saved in:
Author: Ashraf, Abdul Kareem Mohamed1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206455
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-12-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 17 December 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Pauliina Ulkuniemi
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Doctor Kari Leppälä
Doctor Leena Aarikka-Stenroos
Opponent: Professor Olli Kuivalainen
Description:

Abstract

This study explores the cross-functional conflicts in new product launches in the context of food industry, with particular focus to fast moving consumer goods setting. The purpose of this study is to develop an empirically grounded model of cross-functional conflicts in new product launches for the food industry.

The theoretical approach taken in this study follows the resource based view of the firm. The theoretical framework was developed to make the conflict enablers, cross-functional conflicts and new product launches explicit for analysis.

The empirical part of this study includes a qualitative single case study, which was geographically and culturally focused on Saudi Arabia. The research data was collected primarily through interviews from selected informants of the selected case company and representatives of two strategic partners and two competitors. The data was analyzed to empirically elaborate the theoretical framework. As a result of the data analysis, the cross-functional conflicts were categorized under task and relationship conflicts. The role of marketing resources in cross-functional conflicts was found to be more complex than what had been reported in their earlier research. The results of the data analysis were used to revise the theoretical model of cross-functional conflicts in the new product launches. The research provides several theoretical contributions and managerial implications in cross-functional conflicts in new product launches.

see all

Abstrakti

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan yrityksen toimintojen välisiä konflikteja uusien tuotteiden lanseerauksen yhteydessä. Empiirisenä kohdetoimialana tarkastellaan elintarviketeollisuutta, erityisesti nopeasti liikkuvien kulutustuotteiden kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää empiirisesti perusteltu malli toimintojen välisistä konflikteista uusien tuotteiden lanseerauksessa elintarviketeollisuudessa.

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa hyödyntää resurssiperustaista teoriaa. Työssä laaditun teoreettisen viitekehyksen avulla voidaan analysoida konfliktien mahdollistajia, toimintojen välisiä konflikteja ja uusien tuotteiden lanseerausta.

Tutkimuksen empiirisessä osassa on toteutettu laadullinen tapaustutkimus, joka sijoittuu maantieteellisesti ja kulttuurisesti Saudi Arabiaan. Tutkimusaineisto kerättiin pääasiassa haastattelemalla valitun kohdeyrityksen edustajia sekä kahden strategisen kumppaniyrityksen edustajia sekä kahden kilpailijayrityksen edustajia. Teoreettista viitekehystä täydennettiin ja täsmennettiin empiirisen aineiston analyysin avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintojen välisiä konflikteja voidaan kategorisoida tehtävään ja suhteisiin liittyviin konflikteihin. Markkinointiresurssien rooli toimintojen välisissä konflikteissa näyttäytyi monimutkaisempana kuin olemassa oleva kirjallisuus antoi olettaa. Teoreettista mallia muokattiin empiirisen analyysin perusteella. Tutkimus tarjoaa useita teoreettisia kontribuutioita ja liikkeenjohdollisia implikaatioita liittyen toimintojen välisiin konflikteihin uusien tuotteiden lanseerauksessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0645-5
ISBN Print: 978-952-62-0644-8
Issue: 71
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.