University of Oulu

Genetically modified silver birch and hybrid aspen : target and non-target effects of introduced traits

Saved in:
Author: Sutela, Suvi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Department of Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206844
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-12-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 12 December 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Hely Häggman
Professor Riitta Julkunen-Tiitto
Docent Karoliina Niemi
Reviewer: Associate Professor Gerd Bossinger
Professor Lise Lejus-Jouanin
Opponent: Doctor Markku Keinänen
Description:

Abstract

The efforts to improve forest trees could be accelerated by means of genetic engineering. Thus, the performance and effects of genetically modified (GM) trees have been investigated in numerous studies, which have generally concluded that GM trees have similar effects on environment and/or other organisms as do conventionally bred trees. In the present study, GM silver birch (Betula pendula Roth) and hybrid aspen (Populus tremula L. × tremuloides Michx.) lines were utilized to study the influence of transgenes to the transcription of related endogenous genes and to the production of soluble phenolic compounds in relation to ectomycorrhizal symbiosis or herbivory.

The GM silver birch lines had altered lignin composition, whereas the hybrid aspen lines produced the hemoglobin of Vitreoscilla sp. (VHb). The Pt4CL1a lines were generated using biolistic transformation and monitored under greenhouse conditions for three growing seasons. The Pt4CL1a and PtCOMT silver birch lines, with altered lignin syringyl/guaiacyl ratio, had also reduced transcript levels of endogenous genes, Bp4CL1 and BpCOMT, respectively. This indicates that these members of the 4CL and COMT multigene families are likely to contribute to the monolignol biosynthesis pathway of silver birch. No unintended effects were detected in the PtCOMT or Pt4CL1a lines in relation to ECM symbiosis or performance of insect larvae. Moreover, in soluble phenolic compounds, alterations were found mainly in cinnamic acid derivatives, a group of compounds involved in the biosynthesis of monolignols. In addition, the responses of the studied hybrid aspen lines that were exposed to herbivory for 24 hours were found to be comparable. Furthermore, the proportional weight gain of lepidopteran larvae was alike when fed with leaves of the VHb and non-transgenic hybrid aspen lines. Taken together, no unintended changes were found in the GM silver birch lines with altered lignin composition or in the VHb hybrid aspen lines. However, it is acknowledged that these short-term studies that were conducted under controlled conditions have certain limitations.

see all

Tiivistelmä

Puiden ominaisuuksia on mahdollista muuttaa geenitekniikkaa käyttämällä huomattavasti perinteistä jalostusta nopeammin. Geneettisen muuntamisen vaikutuksia puiden ominaisuuksiin ja vuorovaikutussuhteisiin on selvitetty useissa tutkimuksissa geenitekniikkaan liitettyjen riskien arvioimiseksi. Muunnettuja kohdeominaisuuksiaan lukuun ottamatta geneettisesti muunnettujen (GM) puiden ei ole yleisesti ottaen tutkimuksissa havaittu eroavan ympäristövaikutuksiltaan perinteisellä jalostuksella tuotetuista puista. Tässä työssä tutkittiin siirrettyjen geenien vaikutuksia GM-rauduskoivun (Betula pendula Roth) sekä hybridihaavan (Populus tremula L. × tremuloides Michx.) endogeenisten geenituotteiden ja liukoisten fenoliyhdisteiden määriin. Lisäksi työssä tarkasteltiin ligniinirakenteeltaan muunnettujen rauduskoivulinjojen ektomykorritsasymbioosia sekä ligniinimuunnettujen ja Vitreoscilla sp. -bakteerin hemoglobiinia (VHb) tuottavien hybridihaapalinjojen lehtien laatua perhostoukkien ravintona.

Biolistisella geeninsiirrolla tuotetuista Amerikan haavan 4-kumaraattikoentsyymi A-ligaasi -geeniä (Pt4CL1) ilmentävistä rauduskoivulinjoista yhdessä havaittiin ligniinin syringyyli- ja guaiasyyliyksikköjen suhteessa muutos. Havaittu muutos aiheutui todennäköisesti koivun Bp4CL1-geenituotteiden määrän vähenemisestä. Myös kaffeaatti/5-hydroksylaatti O-metyylitransferaasi -geeniä (PtCOMT) ilmentävissä, ligniinirakenteeltaan muunnetuissa rauduskoivulinjoissa havaittiin endogeenisen BpCOMT-geenin tuotteiden määrän väheneminen. Tulokset viittaavat siihen, että Bp4CL1- ja BpCOMT-geenien tuottamat entsyymit toimivat rauduskoivun monolignolien biosynteesissä. Ligniiniominaisuuksiltaan muunnettujen rauduskoivujen liukoisista fenoliyhdisteistä todettiin muutoksia ensisijaisesti kanelihappojohdannaisissa, jotka liittyvät läheisesti monolignolien biosynteesireittiin. Ektomykorritsasymbioosissa tai perhostoukkien kasvunopeudessa ei havaittu kasvien geneettisestä muuntamisesta johtuvia eroja. Merkitseviä eroja ei todettu myöskään hybridihaapalinjojen herbivoria-vasteissa. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikki tutkimuksen kokeet suoritettiin kasvihuoneissa käyttäen vasta juveniilivaiheessa olevia kasveja. Jotta abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden sekä GM-puiden vuorovaikutusta olisi mahdollista arvioida kokonaisvaltaisesti, puita pitäisi tutkia pitkäaikaisissa kenttäkokeissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-0684-4
ISBN Print: 978-952-62-0683-7
Issue: 644
Subjects:
4CL
GM
4CL
GM
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.