University of Oulu

Paikkatietoon perustuva reitinoptimointi metsäninventoinnin työkaluna Suomessa : menetelmän kehittäminen ja sen hyödyllisyyden arviointi

Saved in:
Author: Etula, Henna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526207858
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-05-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa (Alvar Aallon katu 14), 15. toukokuuta 2015 klo 12.00
Tutor: Professor Jarmo Rusanen
Doctor Harri Antikainen
Reviewer: Professor Kirsi Virrantaus
Professor Alfred Colpaert
Opponent: Associate Professor Tuuli Toivonen
Description:

Abstract

Cross-country route optimization, particularly from a pedestrian’s perspective, is a relatively uncommon research topic that has many application possibilities. In this research, route optimization is examined in the context of forest inventories. The background for the research is the change in the forest data collection practices carried out by the Finnish Forest Centre. In this new inventory procedure, targets to be inventoried in the field are often located far apart from each other.

The research indicated that the collection of data from sparsely distributed targets is comparatively inefficient. In order to address this issue, a method allowing the traversability of cross-country terrain to be expressed in a numeric form was developed such that it makes cross-country route optimization possible. In addition, a method for the determination of a route inside an areal object, allowing the collection of reliable inventory data from the target, was constructed in the study. Finally, the route optimization method developed in the study was tested in actual field work.

The main hypothesis for the research was that it is possible to apply the route optimization method to forest inventory, and that it would be considered useful. The result of the study was that the method is, indeed, suitable for forest data collection. However, the results also suggested that route optimization does not necessarily make the work more efficient, but its utility depends on the qualities of the field workers and the area where the targets are located.

The results have both theoretical and practical significance. The route optimization system constructed in the study is the most accurate national system realized thus far which has also been tested and evaluated in actual field work. A number of ancillary GIS-based analyses for route optimization were also developed in the study, and they turned out to be suitable for the calculation of inventory routes for field workers. A new route optimization problem, coined as the Areal Inventory Problem (AIP), was defined during the research.

While the route optimization procedure developed in the study can be put into operation in the forest data collection practices of the Finnish Forest Centre, many of its principles are also applicable to purposes outside the domain of forestry. Data needed in other applications can be tailored using the methods presented in this research. Several prospects and needs for further research and development were recognized. By addressing these questions, the route optimization procedure can be further improved, while also strengthening the theoretical knowledge concerning cross-country route optimization.

see all

Tiivistelmä

Reitinoptimointi maastossa, etenkin jalankulkijan näkökulmasta, on melko vähän tutkittu aihe, jolla on erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa reitinoptimointia on tarkasteltu metsäninventoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen taustana on Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon keruun menetelmien uudistuminen, jonka myötä maastossa inventoidaan hajallaan sijaitsevia kohteita.

Tutkimuksessa havaittiin, että hajallaan sijaitsevien kohteiden inventointi on melko tehotonta. Tämän vuoksi kehitettiin menetelmä, jossa maaston kulkukelpoisuutta voidaan kuvata numeerisessa muodossa niin, että se mahdollistaa reitinoptimoinnin. Lisäksi luotiin menetelmä, jolla voidaan tuottaa inventointireitti aluemaisen kohteen sisälle niin, että kohteelta voidaan kerätä riittävän luotettavat tiedot. Lopuksi menetelmää testattiin metsävaratiedon keruun tuotantotyössä. Hypoteesina oli, että reitinoptimointia on mahdollista soveltaa metsäninventoinnissa ja että menetelmä koettaisiin hyödylliseksi. Tutkimuksessa vahvistettiin menetelmän soveltuvuus metsäninventointiin. Samalla havaittiin, ettei reitinoptimointia voida aukottomasti todistaa työtä tehostavaksi, vaan sen hyödyllisyys riippuu maastotyöntekijän ja maastotyöalueen ominaisuuksista.

Tutkimustuloksilla on sekä teoreettista että käytännöllistä merkitystä. Tutkimuksessa luotiin tähän mennessä tarkin kotimainen reitinoptimointimenetelmä, jota on myös testattu maastossa. Samalla kehitettiin reitinoptimointiin liittyviä paikkatietomenetelmiä ja havaittiin, että paikkatietojärjestelmällä on mahdollista tuottaa maastotyöntekijän apuvälineeksi sopivia inventointireittejä. Tutkimuksen aikana määriteltiin uusi reitinlaskentaongelma, aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma (AIP).

Reitinoptimointimenetelmä on otettavissa käyttöön metsävaratiedon keruussa Suomen metsäkeskuksessa, ja sitä voidaan soveltaa myös metsäalan ulkopuolella. Tutkimuksessa esitellyillä menetelmillä voidaan tuottaa sovellustarvetta vastaavat aineistot reitinlaskennan lähtötiedoiksi. Tutkimuksessa tunnistettiin monia jatkotutkimus- ja kehittämistarpeita. Näihin kysymyksiin vastaamalla voidaan luoda yhä paremmin toimiva työkalu metsävaratiedon keruun apuvälineeksi ja syventää edelleen teoreettista tietämystä reitinoptimoinnista maastossa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-0785-8
ISBN Print: 978-952-62-0784-1
Issue: 648
Subjects:
GIS
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.