University of Oulu

Globaaliyrittäjyys ja kansainvälinen mentoriverkosto : esiselvitys

Saved in:
Author: Saarela, Martti1,2; Muhos, Matti; Jokela, Harri;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526208398
Language: Finnish
Published: 2015
Publish Date: 2015-05-25
Description:

Abstract

The aim of this study is to investigate preconditions and opportunities to implement an international mentor network for Finnish export companies in target markets. This feasibility case study examines possibilities for international business mentor network in two potential target areas. From the perspective of the feasibility study, it is necessary to explore the mentoring on the international context in order to achieve sufficient understanding of the conditions for mentoring relationships and requirements of building functioning mentor network. It is also necessary to produce a basic understanding of the expectations related to mentoring in various international target markets. The research problem can be condensed in two research questions:

1) What kind of business mentoring service concepts and business models exist in the case areas?

2) What kind of opportunities and challenges occur in the case areas in terms of launching business mentoring network for Finnish companies?

In this study the first target area is San Diego area in Southern California, which is an example of globally significant target market far away from Finland. The second target area is Tromsø in Northern Norway, which is an example of a geographically and culturally nearby market with significant growth potential.

According to the results, in Southern California informal business mentoring is an integral part of the business culture in the area. There are also mentoring programs that are based on both a voluntary and a receive compensation. In the business mentoring, the essential point is the way, in which both parties will benefit from cooperation. Although the mentors will work on a voluntary basis, operation of mentor network is not voluntary activity. That requires support mechanisms. In the Tromsø region, it is typical that mentoring is mainly directed to assist and encourage young entrepreneurs and their start-up companies. Business models of formal business mentoring programs are based on public funding in Northern Norway.

The establishment of global business mentoring network should be created as an essential part of the existing export services at national level. There should be synergy benefit for Finnish companies and their existing strengths in the operating area of global business mentoring network. The key challenge is to find individuals who want to offer their time to mentoring and get them committed. Another main issue, in order to organize the global business mentoring network, is to acquire sufficient resources to support the actions. The establishment of global business mentoring network requires reciprocity, a network operating and benefiting in both directions.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ennakkoehtoja ja mahdollisuuksia toteuttaa kansainvälinen mentoriverkosto suomalaisten vientiyritysten kohdemarkkinoille. Tämä on kansainvälisen yritysmentoriverkoston toteutettavuutta valmisteleva tapaustutkimus, jossa tarkastellaan kahta potentiaalista suomalaisten yritysten kohdemarkkina-aluetta. Toteutettavuustutkimuksen näkökulmasta on tarpeen tutkia yritysmentorointia kansainvälisissä yhteyksissä, jotta saadaan aikaan riittävä ymmärrys niistä mentorointisuhteiden edellytyksistä, jota toimivien verkostojen rakentaminen edellyttää. On myös tarpeen tuottaa perustason ymmärrystä niistä odotuksista, jotka liittyvät mentorointiin erilaisissa kansainvälisissä kohdemarkkinoissa. Tutkimusongelma voidaan tiivistää kahteen tutkimuskysymykseen:

1) Millaisia yritysmentoroinnin palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja on olemassa tapausalueilla?

2) Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tapausalueiden mentoriverkostot tarjoavat suomalaisia yrityksiä palvelevan mentoritoiminnan käynnistämiselle?

Ensimmäinen kohdemarkkina on San Diegon alue Etelä-Kaliforniassa, joka on esimerkki Suomesta kaukana sijaitsevasta, globaalisti merkittävästä kohdemarkkinasta. Toinen kohdemarkkina-alue on Tromssa Pohjois-Norjassa, joka on esimerkki maantieteellisesti ja kulttuurisesti läheisestä markkinasta, jossa on merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Tulosten mukaan Etelä-Kaliforniassa epämuodollinen yritysmentorointi on erottamaton osa alueen liiketoimintakulttuuria. Alueella on myös mentorointiohjelmia, jotka pohjautuvat sekä vapaaehtoisuuteen että korvausta vastaan tapahtuvaan yritysmentorointiin. Keskeistä on se, millä tavoin molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Vaikka mentorit toimisivatkin vapaaehtoisuuden pohjalta, itse mentoriverkoston toiminta ei ole vapaaehtoistoimintaa. Sitä varten tarvitaan tukimekanismi. Tromssan alueen yritysmentoroinnille on tyypillistä, että mentorointi on suunnattu pääasiassa auttamaan ja edistämään nuorten yrittäjien start-up -yrityksiä. Pohjois-Norjassa muodollisten mentoriohjelmien liiketoimintamallit pohjautuvat julkiseen rahoitukseen.

Mentoriverkoston toiminta-alueella tulisi olla synergia olemassa oleviin suomalaisten yritysten vahvuuksiin. Keskeisenä haasteena on löytää ja sitouttaa ne henkilöt, jotka haluavat tarjota aikaansa mentoritoiminnalle sekä hankkia riittävät resurssit mentoroinnin organisointiin. Mentoritoiminta tulisi rakentaa osaksi olemassa olevaa viennin edistämisen palvelutarjontaa kansallisella tasolla. Globaalin mentoriverkoston perustaminen vaatii toimiakseen vastavuoroisuutta eli molempiin suuntiin toimivan verkoston.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja
ISSN: 2342-2564
ISSN-L: 2342-2564
ISBN: 978-952-62-0839-8
ISBN Print: 978-952-62-0838-1
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.