University of Oulu

Model selection in time series machine learning applications

Saved in:
Author: Ferreira, Eija1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering
3University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526209012
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-09-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium TS101, Linnanmaa, on 11 September 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Juha Röning
Professor Anind K. Dey
Reviewer: Professor Xiaohui Liu
Professor Barbara Hammer
Opponent: Associate Professor Daniel Roggen
Description:

Abstract

Model selection is a necessary step for any practical modeling task. Since the true model behind a real-world process cannot be known, the goal of model selection is to find the best approximation among a set of candidate models.

In this thesis, we discuss model selection in the context of time series machine learning applications. We cover four steps of the commonly followed machine learning process: data preparation, algorithm choice, feature selection and validation. We consider how the characteristics and the amount of data available should guide the selection of algorithms to be used, and how the data set at hand should be divided for model training, selection and validation to optimize the generalizability and future performance of the model. We also consider what are the special restrictions and requirements that need to be taken into account when applying regular machine learning algorithms to time series data. We especially aim to bring forth problems relating model over-fitting and over-selection that might occur due to careless or uninformed application of model selection methods.

We present our results in three different time series machine learning application areas: resistance spot welding, exercise energy expenditure estimation and cognitive load modeling. Based on our findings in these studies, we draw general guidelines on which points to consider when starting to solve a new machine learning problem from the point of view of data characteristics, amount of data, computational resources and possible time series nature of the problem. We also discuss how the practical aspects and requirements set by the environment where the final model will be implemented affect the choice of algorithms to use.

see all

Tiivistelmä

Mallinvalinta on oleellinen osa minkä tahansa käytännön mallinnusongelman ratkaisua. Koska mallinnettavan ilmiön toiminnan taustalla olevaa todellista mallia ei voida tietää, on mallinvalinnan tarkoituksena valita malliehdokkaiden joukosta sitä lähimpänä oleva malli.

Tässä väitöskirjassa käsitellään mallinvalintaa aikasarjamuotoista dataa sisältävissä sovelluksissa neljän koneoppimisprosessissa yleisesti noudatetun askeleen kautta: aineiston esikäsittely, algoritmin valinta, piirteiden valinta ja validointi. Väitöskirjassa tutkitaan, kuinka käytettävissä olevan aineiston ominaisuudet ja määrä tulisi ottaa huomioon algoritmin valinnassa, ja kuinka aineisto tulisi jakaa mallin opetusta, testausta ja validointia varten mallin yleistettävyyden ja tulevan suorituskyvyn optimoimiseksi. Myös erityisiä rajoitteita ja vaatimuksia tavanomaisten koneoppimismenetelmien soveltamiselle aikasarjadataan käsitellään. Työn tavoitteena on erityisesti tuoda esille mallin ylioppimiseen ja ylivalintaan liittyviä ongelmia, jotka voivat seurata mallinvalin- tamenetelmien huolimattomasta tai osaamattomasta käytöstä.

Työn käytännön tulokset perustuvat koneoppimismenetelmien soveltamiseen aikasar- jadatan mallinnukseen kolmella eri tutkimusalueella: pistehitsaus, fyysisen harjoittelun aikasen energiankulutuksen arviointi sekä kognitiivisen kuormituksen mallintaminen. Väitöskirja tarjoaa näihin tuloksiin pohjautuen yleisiä suuntaviivoja, joita voidaan käyttää apuna lähdettäessä ratkaisemaan uutta koneoppimisongelmaa erityisesti aineiston ominaisuuksien ja määrän, laskennallisten resurssien sekä ongelman mahdollisen aikasar- jaluonteen näkökulmasta. Työssä pohditaan myös mallin lopullisen toimintaympäristön asettamien käytännön näkökohtien ja rajoitteiden vaikutusta algoritmin valintaan.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0901-2
ISBN Print: 978-952-62-0900-5
Issue: 542
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.