University of Oulu

Users’ information systems (IS) security behavior in different contexts

Saved in:
Author: Li, Ying1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526209395
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-10-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 19 October 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Mikko Siponen
Reviewer: Professor V. Srinivasan Rao
Professor Rossouw von Solms
Opponent: Professor Shuk Ying Ho
Description:

Abstract

Users’ information systems (IS) security behavior continuously draws attentions from scholars and practitioners. While previous studies usually focused on one context (e.g., employees’ compliance with IS security policies in an organizational context), little research has focused on the possible explanations for users’ IS security behavior if the context changes. To address this gap, this dissertation discusses the role of context in IS security behavior research. An analysis of the differences between the organizational context and the home context suggests a need to study users’ IS security behavior solely in a specific context, such as home. This study provides guidelines for applying and developing contextualized theories in IS security behavior research.

Based on the guidelines, this dissertation includes two empirical studies. First, drawing on rational choice theory, it compares specific IS security behavior in two contexts: the work context (N = 210) and the personal context (N = 202). Second, drawing on stewardship theory, this dissertation develops a contextualized theory explaining employees’ IS security risk-taking behavior in the organizational context (N = 170).

The findings of this dissertation show different explanations for users’ IS security behavior in different contexts and highlight the importance of taking context into account when doing IS security behavior research. The results of each empirical study provide both theoretical contributions to research as well as actionable advice to practice.

see all

Tiivistelmä

Tietokoneenkäyttäjien tietoturvakäyttäytyminen on jatkuvan kiinnostuksen kohteena niin tutkijoiden kuin käytännön ammatinharjoittajienkin keskuudessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan tietoturvakäyttäytymistä yleensä yhdessä kontekstissa (esim. työntekijöiden tietoturvaohjeiden noudattaminen organisaatiokontekstissa), kun taas vähemmälle huomiolle on jäänyt se, kuinka kontekstin muuttuminen selittää tietoturvakäyttäytymistä. Tämä väitöskirja vastaa kyseiseen ongelmaan, sillä se käsittelee kontekstin roolia tietoturvakäyttäytymistutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoidaan organisaatiokontekstin ja kotikontekstin eroja. Analyysi osoittaa, että on tarpeellista tutkia tietokoneen käyttäjien tietoturvakäyttäytymistä tietyissä konteksteissa, kuten esimerkiksi kotikontekstissa. Tutkimus tarjoaa ohjeita siihen, kuinka kontekstisidonnaisia teorioita sovelletaan ja kehitetään tietoturvakäyttäytymistutkimuksessa.

Väitöskirja sisältää 2 empiiristä tutkimusta, jotka pohjautuvat edellä mainittuihin ohjeisiin. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksessa sovelletaan rational choice -teoriaa, jonka pohjalta vertaillaan tiettyä tietoturvakäyttäytymistyyppiä 2 kontekstissa: työkonteksti (N = 210) ja henkilökohtaisen käytön konteksti (N = 202). Toiseksi, tutkimus soveltaa stewardship -teoriaa ja kehittää siihen pohjautuen kontekstisidonnaisen teorian, joka selittää organisaation työntekijöiden käyttäytymistä liittyen tietoturvariskin ottamiseen (N = 170).

Väitöskirjan tutkimustulokset esittävät erilaisia selityksiä tietokoneen käyttäjien tie-toturvakäyttäytymiselle eri konteksteissa. Tutkimus korostaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa konteksti huomioon tutkittaessa tietoturvakäyttäytymistä. Kummankin empiirisen tutkimuksen tulokset tarjoavat teoreettisen kontribuution lisäksi käytännöllisiä neuvoja tietoturvan toteuttamiseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-0939-5
ISBN Print: 978-952-62-0938-8
Issue: 655
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.